MENÜ

Kiemelt támogatások a kertészetben

Oldalszám: 6
2014.04.15.

E cikk keretein belül szeretnénk felhívni minden termelõ figyelmét két rendeletmódosításra, az elsõ az 1/2008.(I.4.) FVM rendelet a történelmi bázis jogosultságról, amely minden termelõt érint, a második a 3/2008.(I.11.) FVM rendelet a szõlõtermelési potenciálra, a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szól.

 

 

A 2008-as évben a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a kertészeti ágazat fejlesztését kiemelt jelentõségû célként kezeli. Az errõl szóló rendeletek várhatóan 2008 második negyedévében jelennek meg. Az FVM a kertészet fejlesztésére összesen 40–50 milliárd forintot szán, amelynek révén 100 milliárdnyi, részben termelésnövelõ beruházás valósulhat meg.

A támogatásra több területen lesz lehetõség:

• a kertészeti termelõ tevékenységet szolgáló létesítmények építésére, korszerûsítésére, és a kapcsolódó telepen belüli infrastrukturális beruházásokra;

• a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, válogató és osztályozó létesítmények építésére és a kapcsolódó telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítására;

• a létesítmények energiaellátására;

• kertészeti gépekre, technológiai berendezésekre is támogatást írnak ki. Cél a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, környezetbarát, energiatakarékos gépek és technológiai berendezések beszerzése révén. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 35%-a.Várható támogatási konstrukciók

A 2008-as év elsõ negyedévében kerül várhatóan meghirdetésre az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül, az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap finanszírozásában az „Öntözés, melioráció, területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése”. Ez évben folytatódik a gépbeszerzések támogatása. A támogatások elsõsorban az állattenyésztés és a kertészeti ágazatok eszköz beszerzéseit kívánják segíteni. Az év elsõ hónapjaiban a vízgazdálkodás korszerûsítésére, a szárítók környezetvédelmi követelményeknek megfelelõ megújítására és a mezõgazdasági termékek értéknövelõ (élelmiszeripari feldolgozás) fejlesztésére írnak ki pályázatokat. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv (ÚMVP) környezet és vidékfejlesztési tengelyébe tartozó környezetgazdálkodási és Natura pályázatok is folytatódnak, erre az évre tolódott át a vidéki élet minõsége és a vidéki gazdaság diverzifikálása, valamint a IV. LEADER pályázatok megjelenése is.1/2008. (I. 4.) FVM rendelet

A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet helyébe a következõ rendelkezés lép:

A történelmi bázis jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változás esetén a nyilvántartásban történõ – a vonatkozó szerzõdésen alapuló – átírás iránti kérelmet átruházás, illetve ideiglenes átengedés esetén a feleknek közösen, kizárólag a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által, erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtania az ügyfél lakhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltségre. A történelmi bázis jogosultság jogosultjának személyében öröklés, illetve jogutódlás miatt bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelmet az örökös, illetve a jogutód az MVH által erre rendszeresített formanyomtatványon is benyújthatja. Az átvevõnek a történelmi bázis jogosultság átírási kérelmen nyilatkoznia kell arról, hogy az átruházott vagy ideiglenesen átengedett történelmi bázis jogosultságban szereplõ tevékenységet az átruházással vagy ideiglenes átengedéssel érintett mértékben legalább 2008. december 31-ig fenntartja. Az MVH a nyilatkozat tartalmának betartását ellenõrizheti. A nyilatkozat tartalmának be nem tartása a vonatkozó átruházott vagy ideiglenesen átengedett bázis jogosultságok utáni kifizetés megvonásával jár.

Az átírási kérelemhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó teljes bizonyító erejû magánokiratok eredeti példányát vagy hitelesített másolatát.

Azon átírási kérelmeket, melyeket adott év szeptember 30-ig, 2007. évben október 31-ig igazolható módon postára adnak, az MVH a (tárgy) támogatási évre vonatkozóan bírálja el. Ezen kérelmekben kért történelmi bázis jogosultságok, az adott évre vonatkozóan kerülnek átírásra. Az ezt követõen postára adott kérelmeket, jóváhagyás esetén az MVH a következõ támogatási évre veszi figyelembe. A történelmi bázisról történõ lemondás esetén a kérelmet az MVH a kérelem benyújtásának évére vonatkozóan bírálja el.3/2008. (I. 11.) FVM rendelet

A szõlõtermelési potenciálra, a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és – átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról.

A rendelet alkotója definíció pontosításokat tesz, mint: fajtaváltás, tõkepótlás, átadó, átvevõ és az ültetvény támrendszerének korszerûsítése.

Az újratelepítési joggal rendelkezõ természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet az újratelepítési jogát Magyarországon bárhol, a használatában vagy tulajdonában lévõ szõlõültetvény telepítésére alkalmas földrészleten felhasználhatja, vagy másra átruházhatja.

Az újratelepítési jog átruházásáról szóló szerzõdés eredeti példányát – a megkötéstõl számított tizenöt napon belül – az átvevõnek meg kell küldenie az MVH részére jóváhagyás céljából. Az újratelepítési jog átruházásáról szóló szerzõdést teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni, aminek tartalmaznia kell az átadó és az átvevõ nevét, címét, az újratelepítési jog nagyságát négyzetméterben kifejezve, valamint az átadó és az átvevõ aláírását. Az újratelepítési jog átruházására irányuló szerzõdés benyújtásával egyidejûleg be kell nyújtani a hegybíró által, külön jogszabályban meghatározottak szerint az átadó kérelmére kiállított, a szerzõdés megkötésének dátumától 30 napnál nem régebbi határozatát arról, hogy az átadó rendelkezik az átruházni kívánt újratelepítési joggal.

Ha az újratelepítési jogot más hegyközség területén használják fel, mint ahol azt nyilvántartják, a felhasználás területe szerint illetékes hegyközség hegybírója által vezetett ültetvénykataszterben az újratelepítési jogot a felhasználás tényleges megtörténtéig, vagy a felhasználás meghiúsulásáig ideiglenesen át kell vezetni.

Ültetvény áttelepítése intézkedés keretében áttelepíteni az I. termõhelyi kataszteri osztályú területen belül korlátozás nélkül, egyéb esetben csak magasabb termõhelyi kataszteri pontértékû területre lehet.

Ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendsze-rének korszerûsítése intézkedések esetében a Borvidéki tervnek tartalmaznia kell azokat a mûvelésmódokat, amelyek a szerkezetátalakítás keretében kialakíthatók.

A támogatás igénybevételéhez a Borvidéki terv alapján Egyéni tervet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a termelõ nevét, ügyfél-regisztrációs számát, a támogatásba bevonandó ültetvény helyét és nagyságát, a támogatás keretében megvalósítandó intézkedések típusát, a megvalósítás kezdetének és végének tervezett idõpontját.Berta Dávid MVH-FOPEKI Kérelemkezelési szakreferens

–Hegedûs Szilvia NYME-MÉK PHD hallgató

–Matus László MVH-FOPEKI Kérelemkezelési szakreferensForrás: Kistermelõk lapja, 2008.01., www.fvm.hu, www.mvh.gov.hu