MENÜ

Eltérõ típusú tojóhibridek termelési jellemzõi

Oldalszám: 102-103
2014.04.14.

A tojótyúkok teljesítménye legnagyobb mértékben a genetikai elõrehaladás és az állatorvos-tudományi ismeretek bõvülésének következményeként a múlt században rohamosan fejlõdött.

Nem szabad azonban megfeledkezni a környezeti tényezõk, azaz a tartástechnológia, a menedzsment és a táplálóanyag-szükséglet kielégítésének területein elért eredményekrõl sem, amelyek szintén hozzájárultak a mai modern tojóhibridek teljesítményének kialakulásához.

 

Az amerikai USDA Statisztikai Szolgáltató Hivatala szerint az egy tojóciklusban megtojt tojások száma az 1925-ben regisztrált 110 db-ról jóval 250 db fölé nõtt 1993-ra. Az átlagos növekedés több mint 2 tojás évente (Marangos, 2000).

A tyúktenyésztésben alkalmazott egyes szelekciós eljárások, tenyésztés-technológiai módszerek általában egymásra épülnek, kiegészítik egymást, így érik el a lehetõ legnagyobb szelekciós elõrehaladást. Albers (1998) alapján az 1. táblázatban látható, hogy a múlt század során mely évtizedekben mely eljárásokon alapult a genetikai elõrehaladás.

A manapság termelésben lévõ tojóhibridek – függõen az egyes vonalaktól – képesek elérni az ivarérettséget a 16–18. hét között, míg az egy-két évtizeddel ezelõtt használatos hibridek mindezt csak 20 hetes korban érték el. A mai hibridek a tojástermelés megkezdése után már 4–6 héttel elérik a csúcstermelést, míg harminc évvel ezelõtt ehhez 7–8 hét kellett. A korábbi ivarérés új igényeket támaszt mind a takarmányozással, mind a menedzsmenttel szemben (Coon, 2002).

Horn és Sütõ (1999) szerint az elmúlt idõszakban a tojástermelés, az egyedi tojástömeg és a héjszilárdság voltak azok az értékmérõk, amelyekre a szelekció leginkább irányult. Ezek mellett fontos volt a barnahéjú tojást termelõ hibridek testtömeg csökkentése is. Shalev és Pasternak (1998) az 1979 és 1996 között végzett európai teljesítményvizsgálatok adatai alapján megállapítja, hogy a barnahéjú tojást termelõ hibridek szelekciója során sikerült jelentõsen növelni a tojástermelést és csökkenteni a kifejlettkori testtömeget. Napjainkban így a takarmány-értékesítésben szinte nincs különbség a Leghorn és a barna tojóhibridek között.

Horn és Sütõ (1999) az 1979 és 1999 közötti idõszakra vonatkozóan a szelekciós elõrehaladás fõbb eredményeit az alábbiakban összegzi:

• a tojóhibridek tojástermelése beólazott tojóra vetítve évente 2–2,5 tojással növekedett,

• két évtized alatt a tojások tömege mintegy 2 g-mal nõtt,

• a Leghorn hibridek kifejlettkori testtömege alig változott, míg a barnahéjú tojásokat termelõ hibrideké mintegy 0,2–0,3 kg-mal csökkent,

• a Leghorn és a barnahéjú tojást termelõ hibridek tojástermelõ képessége gyakorlatilag azonossá vált,

• a takarmányértékesítésben a barnahéjú tojást termelõ hibridek takarmányértékesítése 1 kg tojásra vetítve 0,6 kg-ot, a Leghorn típusúaké 0,5 kg-ot javult, így a két típus között utóbbi tekintetben sincs már különbség. Az értékmérõ tulajdonságok javulása folyamatos, ez a trend a mai napig tart és a következõ két évtizedben Marangos (2000) szerint várhatóan az alábbi ütemben fog folytatódni (2. táblázat).

Vajon meddig és milyen értékmérõket tekintve folytatódhat ez a folyamatos fejlõdés? Egy maximuma biztosan lesz, ez pedig az éves tojástermelés darabszáma, hiszen a tojás képzõdésének idõtartama nem csökkenthetõ, a várható maximum kb. 340–360 tojás/év lesz. Szintén nehezen fokozható az életképesség növelése (közeledik a 100%-hoz), illetve a tojássúly (genetikailag erõsen determinált), van viszont még tartalék az ivarérés idõpontjában, a takarmány-felvételben és -értékesítésben, valamint a testsúly csökkentésben (Hy-line Commercial Management Guide 2000–2001).

Egyértelmûen látszik a fentiekbõl, hogy már az elõnevelés során nagy fokú harmóniára kell törekedni, hiszen évrõl évre egyre érzékenyebb, törékenyebb lesz a tojástermelés biológiai rendszere.

Egy tojástermelõ vállalkozás alapvetõ érdeke a jó minõségû jérce elõállítása, hiszen a tojástermelés kezdetekori jérceminõség nagymértékben meghatározza a tojástermelési periódus gazdaságosságát.

A jérceállomány minõségét Summers és Leeson (1983) szerint több tényezõ együttesen alakítja ki. Ezek a következõk:

• a testsúly és a kor az ivarérés idõpontjában,

• az állomány egyöntetûsége (kiegyenlítettsége),

• az elõírt testsúly eléréséhez szükséges takarmányfelvételi kapacitás,

• az egészségi állapot.

 


 


 

A fentiek miatt különleges hangsúlyt kell fektetni a jércenevelés takarmányozási kérdéseire, annak érdekében, hogy homogén és egészséges tudjon maradni az állomány a tojóciklusban és képes legyen megközelíteni a genetikai potenciál által elérhetõ termelési szintet. Ide kívánkozik a tenyésztõ cégek által gyakran ismételt klasszikus mondat, miszerint az elõnevelés során elkövetett hibák a tojástermelés idõszaka alatt helyrehozhatatlanok (Coon, 2002).

A genotípusok közötti eltérések tanulmányozására a Kaposvári Egyetemen végeztek kísérletet nyújtott tojástermelési periódusban, amelynek eredményeibõl az ivarérést, a tojástermelést és a takarmány-értékesítést mutatom be.

Az ivarérés idõpontja a Leghorn típus esetén 134 ±1,53 nap, míg a középnehéz típus esetén 140 ±0,58 nap volt. Az adatok alapján a két tojóhibrid típus ivarérésében még ma is határozott és szignifikáns eltérés mutatkozik a 6 nappal korábban érõ könnyû testû hibrid javára, amely bár lényegesen szerényebb elõnyt jelent ma a genotípus számára, mint néhány évtizeddel ezelõtt, de még mindig valós biológiai különbségként érzékelhetõ.

A tojástermelést tekintve a tojástermelési idõszak elsõ harmadában (19–44. hét) a genotípusok teljesítményét értékelve a Leghorn hibrid 1,9 tojással (1,2%) kevesebbet termelt, mint középnehéz testû vetélytársa (152 tojás), ami a szerénynek tûnõ gazdasági jelentõség ellenére szignifikánsnak bizonyult. A tendencia a tojástermelési periódus középsõ szakaszában – a 45–68. hét között – is folytatódott. A két típus közötti különbség valamelyest nõtt és elérte a tojónkénti 2,7 tojást (2,1%). A Leghorn hibrid tojástermelése (129,3 tojás) ebben az idõszakban is szignifikánsan kevesebb volt, mint a középnehéz testû típusé (132,0 tojás). A ketreces tartásmódban elhelyezett eltérõ genotípusú kísérleti állomány tojástermelése a tojóidõszak utolsó harmadában (69–92. hét között) nem mutatott érdemi változást a korábbiakban tapasztalt tendenciához képest. A teljes tojástermelési idõszak eredményeit összegezve megállapítható, hogy a könnyû testû, fehér mészhéjú tojást termelõ Leghorn csoportok átlagosan 5,3 tojással (1,3%) tojtak kevesebbet, mint a barna tojást termelõ, középnehéz hibridek, amelyek 388,3 tojást állítottak elõ a nyújtott tojástermelési periódusban. A mért különbség szignifikáns. A középnehéz típus javára mutatkozó 5,3 db-os különbség döntõen a tojóidõszak elsõ harmadának 2, továbbá a középsõ harmad 3 többlet tojásából adódik össze.

A különbözõ, ketrecben tartott tojótyúk hibridek takarmány-értékesítését egy kilogramm tojásra számolva, a tojóidõszak elsõ harmadában (19–44. hét) a hibridek között nem volt érdemi különbség, hiszen a Leghorn típus 1,84, míg a középnehéz típus 1,87 kilogramm takarmányból állított elõ egy kilogramm tojást. A második harmadban a két genotípus eltérõ adottságainak köszönhetõen a Leghorn típus közel 10%-kal jobban (1,76 kg/kg az 1,92 kg/kg-mal szemben) hasznosította a takarmányt a csúcs utáni idõszakban, a mért differencia statisztikailag is igazolt. A jelenség magyarázata a jelentõsen kisebb testsúlyban, a valamivel alacsonyabb napi takarmány-felvételben és az ehhez viszonyított produktivitás kedvezõ arányában keresendõ. A különbség tendenciája a tojóidõszak utolsó harmadában (67–90. hét) is megmaradt (Leghorn 2,12, középnehéz 2,34 kg/kg), de ekkor már nem bizonyult szignifikánsnak az eltérés. A teljes tojóperiódusra számított takarmány-értékesítést vizsgálva a hibridek között szignifikáns eltérés mutatkozott a Leghorn típus javára (1,91 kg/kg a 2,05 kg/kg-mal szemben).

A kísérlet összegzéseként elmondható, hogy a mai modern Leghorn típusú tojóhibrid korábbi ivarérése nem párosul nagyobb tojástermeléssel, viszont a takarmány-értékesítést tekintve jobb eredményeket mutat, mint középnehéz társa. A jövõben várhatóan egyre nagyobb teret hódít majd az iparilag feldolgozott tojás aránya, ahol nem számít a tojás héjának színe. Az adatok alapján érdemes elgondolkodni, hogy melyik hibridet válasszuk a jövõben!Gyenis József