MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6
2014.04.11.

Május hónap az év ötödik honapja a Gergely naptár szerint, ahol egy római istenségrõl kapta a nevét, aki a mitológiában a termékenység isten nõje volt.

E hónapban kezdi meg mûködését az Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram, amely segítséget nyújt a gazdálkodók részére a forgóeszközök könnyebb beszerzéséhez.Folyamatban van a növénytermesztés létesítményeinek (szárítók) korszerûsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének, a kertészeti gépek technológiai korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások, és az öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások módosítása akképpen, hogy a támogatási kérelmek benyújtására, rendelkezésre álló határidõ május 30-ig meghosszabbításra kerül.

Az áprilisi cikk keretein belül néhány sorban ismertettük a területalapú támogatásról szóló új rendeletet, ezért most csak az újdonságokat szeretnénk bemutatni. Jelentõs változásra kerültek a Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapotot is érintõ Natura 2000-es terülteken alkalmazandó gyepfenntartási szabályok. Az FVM rendeleteibõl csak az egyik legfontosabbra szeretném felhívni a figyelmet.Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

A mezõgazdasági termelés, elsõsorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, a mezõgazdasági termelõket segítendõ, megjelent az Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram, amely március végén indult.

A kedvezményes hitelt többek közt takarmányra, gépalkatrészre, villanyszámlára, bérekre lehet fordítani. Állóeszközre azonban nem költhetõ, így az állatállomány növelésére sem. A forrás kereskedelmi bankok révén érhetõ el. A hitelösszeg legalább egymillió, legföljebb 200 millió forint, futamideje öt év saját erõ nem szükséges. A kamat 8,1–8,9 százalék.

Olyan vállalkozások jogosultak forgóeszközhitelre, amelyek elsõdlegesen agrártevékenységet folytatnak, és már van beruházási célú bankhitelük, vagy a jövõben vesznek föl ilyet. Az igényléshez a www.fvm.hu és a www.mfb.hu honlapokon található részletes termékleírás.Új rendelet a területalapú támogatásról

A kérelmeket idén is május 15-ig kell beadni. Június 2-ig jogkövetkezmények nélkül lehet az esetleges hiányt pótolni, de – új szabályként – sem a fõlap, sem a betétlapok nem pótolhatók. Június 3. és 9. közötti pótlás esetén a támogatás napi 1 százalékának a levonása a szankció.

Arra az új szabályra hívnám fel a figyelmüket, hogy a 0,3 hektárnál kisebb mezõgazdasági területeket is be kell jelenteni annak ellenére, hogy támogatás csak e felett jár.

Új elem a rendeletben, hogy a támogatási kérelem – fõ szabály szerint – elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül nyújtható be, az eddigi formanyomtatvány helyett. Aki nem ezt választja, az MVH honlapjáról kinyomtatott, illetve a kérelemre megküldött ûrlapokat használhatja.

A túligénylés jelenlegi szabálya az, hogy 5 százalék alatt automatikusan korrigál a hivatal, azon túl pedig egyeztetési eljárás indul. A rendelet a parcella területe körül egy legfeljebb másfél méteres puffer zónát ismer el. Ha a túligénylés ebbe bele fér, akkor automatikus lesz a csökkentés, e felett kezdõdik az egyeztetés, illetve ellenõrzés.

Szintén új szabály, hogy ha változás következik be a termelõ személyében, és ezt az új termelõ 10 munkanapon belül nem jelenti be az MVH-nak, akkor mulasztási bírsággal sújtható.A kaszálás idõpontját a földhasználónak be kell jelentenie

Megváltozott a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló kritérium rendszere szerint a gyepterületek elõírásai a következõk:

a gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani. A gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethetõ. A gyepterület túllegeltetése tilos.

Tápanyag-utánpótlás csak a legelõ állatok által elhullajtott ürülékbõl származhat, trágya kiszórása tilos.

A Natura 2000 gyepterületekén a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség helyi jelentõségû védett természeti terüknek minõsülõ gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzõjének, a fõvárosban a fõjegyzõnek az engedélye szükséges, amelyet természetvédelmi hatósági jogkörében eljárva ad ki:

• a nád irtásához, valamint

• az október 31. és április 23. között történõ legeltetéshez.Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellõl, az ott élõ állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelezõ. Fontos tudnivaló, hogy a kaszálás tervezett idõpontját a tevékenység megkezdése elõtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a mûködési terület szerinti nemzeti park igazgatóságának.Rendeletek

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet: az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról.

E rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2008. március 15-tõl igénybe vett szolgáltatásokra is alkalmazni kell. A 2008. március 15. és a rendelet hatálybalépése között igénybe vett szolgáltatások esetén a támogatási kérelem 2008. június 20-ig nyújtható be.Berta Dávid MVH-FOPEKI

Kérelemkezelési szakreferens

–Hegedûs Szilvia

NYME-MÉK PHD hallgató

–Matus László MVH-FOPEKI

Kérelemkezelési szakreferensForrás: www.fvm.hu, www.mvh.gov.hu