MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6
2014.04.10.

Június hónap a gazdák életében az aratásra való felkészülés, a betakarítás megkezdésének jegyében történik, de e fontos esemény mellett is nagyon fontos az aktuális támogatások, pályázatok, rendeletek figyelése, e cikk keretében segítséget nyújtok ehhez:

be szeretném mutatni az agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló rendeletet.E hónap kezdetétõl nyújtható be az adott évre vonatkozó termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás. Fel szeretném hívni az olvasó figyelmét, hogy megjelentek a 2008-as GIRO kódok az MVH által kiállított támogatás-átutalásokon található 13-jegyû számsor elsõ három tagja nyújt tájékoztatást arról, hogy az adott kifizetés mely jogcímre vonatkozik. A cikk zárásaként az FVM rendeleteibõl csak a legfontosabbakra szeretném felhívni a figyelmét.

69/2008. (V. 28.) MVH Közlemény: a 2008-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igénylésérõl.

A támogatás feltétele, hogy a K8602 Betétlapon legalább három támogatható állat szerepeljen. Az 1 illetve 2 állatot tartalmazó kérelmek elutasításra kerülnek.

A kérelmeket az MVH 2008. június 1. és 2008. július 31. között fogadja be.

Késedelmes benyújtás (július 31-e utáni postára adás) esetén az anyatehéntartás támogatásának összege a késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.

Ez alól megfelelõen igazolt vis maior esetek jelentenek mentesítést, 25 naptári napon túli benyújtás minden esetben a 2008-as támogatási évre vonatkozóan az anyatehéntartás támogatásának elvesztésével jár.

Új állat (az elsõként beküldött kérelem után további kérelmezett állat) bejelentése esetén a kérelem beadásának ideje megváltozik. A kérelem benyújtás napja az új állat bejelentését tartalmazó kérelem postára adásának napja lesz, még akkor is, ha a kérelmezõ korábban adott be már érvényes kérelmet.

Egy termelõ által benyújtott több, anyatehéntartás támogatására vonatkozó kérelem (K8600) közül csak az elsõként benyújtott kérelem fogadható el. Az eredeti kérelemhez a fentiek figyelembe vételével benyújtható pótlólag K8602-es betétlap, amely kérelmi idõszakon belüli benyújtás esetén az eredeti kérelemhez csatolásra kerül. Ugyanakkor újabb K8600-as nem fogadható el, csak akkor, ha az eredeti kérelem teljes egészében visszavonásra kerül, és ezután az újabb K8600-as kérelmet még a benyújtási idõben postázza a kérelmezõ.51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szól.

A támogatásra jogosult a kötelezettségvállalási idõszak alatt legalább két alkalommal, képzési idõszakonként egy-egy alkalommal köteles a minisztérium által szervezett agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni.

A támogatási idõszak alatt, egy adott célprogramba bevitt teljes földterület mérete csökkenthetõ azzal, hogy a területcsökkentést az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, minden esetben be kell jelenteni a hivatalnak. A támogatási határozatban feltüntetett területek csökkentésére irányuló kérelmet legkésõbb az adott gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelem beadási határidejéig lehet benyújtani, amely egyidejûleg a támogatási határozat módosítását vonja maga után.

A kifizetési kérelemben feltüntetett hasznosítási kód módosítására, pontosítására a kérelmezõnek a kérelem benyújtási határidejének lejárta után legfeljebb 25 nap áll rendelkezésére, mely idõszak alatt a kérelem benyújtása már késedelmes benyújtásnak minõsül. A kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat meghozatalára a kifizetési kérelem keresztellenõrzését követõ 60 napon belül kerül sor.

Adott területre vonatkozóan ugyanazon ügyfél jogosult az egységes területalapú, az agrár-környezetgazdálkodási, a kedvezõtlen adottságú területek, valamint a NATURA 2000. támogatásának igénybevételére. Az MVH a kifizetési kérelem adatait a fenti területalapú támogatások adatbázisával összeveti, és amennyiben ugyanazon terület vonatkozásában a kérelmezõk személye nem azonos, az ügyfeleket egyszeri alkalommal a földhasználati jog tisztázására szólítja fel.

A támogatható területre, illetve állatállományra vonatkozó szempontok teljesítését a 8. számú mellékletben szereplõ táblázat pontrendszere alapján kell értékelni. A táblázat tartalmazza az egyes szempont teljesítése, illetve nem teljesítése esetén adandó pontszámot, attól is függõen, hogy a nem teljesítés hány alkalommal fordult elõ és milyen mértékû volt. A kapott pontok összegzésével állapítható meg a szankcionálás mértéke. A táblázatban megjelölt egyes esetekben a kapott pontszámtól függetlenül a mezõgazdasági termelõ az adott gazdálkodási évben az érintett parcellák után nem jogosult támogatásra (P1 szankció) vagy a mezõgazdasági termelõt a célprogramból egy gazdálkodási évre (P2 szankció) vagy véglegesen ki kell zárni (P3 szankció) vagy az érintett parcellák után az adott célprogram támogatási idõszakának lejártáig nem jogosult támogatásra (P4 szankció).

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásoknál a 8. számú melléklet mellett a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elõírásainak a gazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó szankcióit is alkalmazni kell, melyet külön jogszabály határoz meg.

Az értékelést követõen megállapított szankcionálási mértékek közül a magasabb százalékos arányú szankció jogkövetkezményeit kell érvényesíteni.Rendeletek

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról.

69/2008. (V. 24.) FVM rendelet: a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseirõl szóló 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet módosításáról.Berta Dávid MVH-FOPEKI

Kérelemkezelési szakreferens

–Hegedûs Szilvia NYME-MÉK PHD hallgató

–Matus László MVH-FOPEKI

Kérelemkezelési szakreferens