MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
2014.04.09.

Az augusztusi idõszakban a fiatal gazdálkodókat érintõ rendelet került módosításra, valamint az erdõállomány felújítására igényelhetõ kiegészítõ támogatás.

Az új területtel rendelkezõ gazdálkodók 2008 szeptember 30-ig adhatják be igényüket a bázisjogosultságra a területük szempontjából illetékes MVH hivatalához.

 

102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet

Az erdõk felújításának csekély összegû (de minimis) támogatásáról.A támogatott célterületek, a támogatás jellege

E rendelet szerint kérelem alapján, a 4. § (2) bekezdése szerinti tevékenységekre, erdõrészletenként vagy állományrészenként, egyszeri, egyösszegû támogatás igényelhetõ.

A támogatás igénybe vehetõ 2010-ig, a 2008 január 1-jét megelõzõen – az erdészeti hatóság által kiadott engedély alapján – végzett véghasználatok után keletkezett erdõfelújítási kötelezettség teljesítésére az erdõ természetes, illetõleg mesterséges felújítása érdekében végzett erdõgazdálkodási tevékenységekre. Nem adható támogatás a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet, valamint az erdõgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján az erdõ természetes, illetõleg mesterséges felújítása érdekében végzett, már korábban támogatott erdõgazdálkodási tevékenységekre.Támogathatónak minõsülnek az alábbi, az erdészeti hatóság által engedélyezett erdõgazdálkodás során elvégzett tevékenységek:

a) egyéves erdõfelújításokra vonatkozóan:

aa) természetes mageredetû erdõfelújítás, talaj-elõkészítéssel együtt,

ab) természetes sarjeredetû felújítás valamennyi engedélyezett fafaj esetében,

ac) mesterséges erdõfelújítások talaj-elõkészítéssel együtt;b) befejezett erdõfelújításokra vonatkozóan:

ba) természetes mageredetû erdõfelújítás,

bb) természetes sarjeredetû felújítás valamennyi engedélyezett fafaj esetében,

bc) mesterséges erdõfelújítások;c) tuskózás.Tuskózás csak egyéves, mesterséges erdõfelújítások esetén és csak abban az esetben támogatható, ha az erdészeti hatóság által határozatban jóváhagyott felújítási technológia részét képezi.A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

A támogatási kérelmet az erdõrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság részére postai úton a 2. számú melléklet szerinti adatlapon évente kell benyújtani az adott év szeptember 1-jétõl szeptember 30-ig terjedõ idõszakban. Egy erdõgazdálkodó, egy kérelembenyújtási idõszakban csak egy kérelmet nyújthat be az illetékes erdészeti hatósághoz. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelem is.

A 2010 augusztus 31-ig megvalósult egyéves erdõfelújítások esetében, amelyek még nem minõsülnek befejezett erdõfelújításnak, 2010-ben az 1. számú melléklet szerinti befejezett erdõfelújításokhoz tartozó támogatási csoportok szerinti támogatás igényelhetõ.

A forráshiány miatt elutasításra kerülõ támogatási kérelmek esetében a kérelem azonos tartalommal és foglalt feltételekkel, az ott meghatározott határidõben, – legkésõbb azonban 2010 szeptember 30-ig – ismételten benyújtható az erdészeti hatósághoz. A forráshiány miatt ismételten benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell a korábbi támogatási kérelem elutasításáról szóló határozat másolatát.

Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelemben szereplõ erdõgazdálkodási tevékenység keretében elvégzett egyéves és befejezett erdõfelújításra vonatkozóan az Országos Erdõállomány Adattárból és az Erdõrendezési Szabályzat szerint elvégzett mûszaki átvételek alapján adatot szolgáltat az MVH részére.105/2008. (VIII. 14.) FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendeletet módosításáról.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, ha]”a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában a 40. életévét még nem töltötte be.

Az R. 4. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az ügyfél köteles:] f) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor eléri a 4 EUME-t, akkor az üzem méretét a támogatási határozat kézhezvételétõl számított 4. évre az üzleti tervben vállalt méretre növelni és azt fenntartani a mûködtetési idõszak végéig.

Az R. 7. § b) pont ba) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az ügyfél a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követõ 45 napon belül köteles az MVH által közzétett közleményben elõírt formában, postai úton kifizetési kérelmet benyújtani az MVH-hoz, amelyhez mellékelnie kell: b) a támogatási kérelemhez csatolt üzleti tervben a gazdaság kiindulási állapotaként megadott termelési eszközök, a földterület tulajdonjogát igazoló tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát.

Az R. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: az ügyfél üzemének mérete az utolsó kifizetést követõen a 4. évre vállalt mérettõl 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át visszafizetni.Berta Dávid, MVH-FÖPEKI

–Hegedûs Szilvia

NyME-MÉK PhD hallgató

–Matus László

NyMe-MÉK PhD hallgató