MENÜ

Aktuális Támogatások

Oldalszám: 3
2014.03.28.

November hónap a múlt században az állattartó gazdák számára az elszámolás ideje volt, e hónaphoz kötõdik a téli idõjárás elõrejelzése is, a Márton-napi liba csontja alapján és a Katalin-napi idõjárásra tekintettel. Az intervenciós felajánlás határideje a kukorica felajánlás esetében 2008. november 1-je és 2008. december 31-e között lehetséges. Az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás esetében a kifizetési kérelmeket a 2008. évben december 1–31. között lehet benyújtani. A cukorrépa-termelõk nemzeti kiegészítõ támogatásához a támogatási kérelmet egy példányban, 2009. január 31-éig az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani.

151/2008. (XI. 18.) FVM rendelet 

A természetes édesítõszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekrõl szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról.

Ha a cukorrépa-termelõ két egymást követõ gazdasági évben nem hasznosítja szállítási jogát saját termelés vagy bérbeadás révén – az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeletben meghatározott vis maior eseteit kivéve – akkor szállítási jogát vagy annak nem hasznosított arányos részét elveszíti. Az így megszûnõ szállítási jogok újrakiosztásáról a CTOSZ érintett regionális szövetsége és a kvótajogosult közösen döntenek, amelyrõl értesítik a Szakmaközi Állandó Bizottságot. Amennyiben a kvótajogosult és a CTOSZ érintett regionális szövetsége a szállítási jog újrakiosztásáról nem tud megállapodni, akkor a szállítási jog újrakiosztásáról a Szakmaközi Állandó Bizottság a jelentkezõ termelõk szakmai alkalmasságának figyelembevételével dönt. A szállítási jogok nyilvántartásáról a Cukor Terméktanács gondoskodik.

 

146/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

Az iparialma-termesztés 2008. évi ter-mõegyensúly-helyreállításának csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 128/2008. (X. 1.) FVM rendelet módosításáról.

Támogatást vehet igénybe az a mezõgazdasági termelõ, aki:

rendelkezik az értékesített ipari alma mennyiségérõl kiállított számla másodpéldányával, vagy felvásárlási jeggyel, vagy átvételi jeggyel, vagy a saját feldolgozóüzemben történõ feldolgozásról hiteles számviteli bizonylattal.

A termelõnek a kérelemhez mellékelni kell:

egy hektárnál nagyobb külterület esetében a földhasználati lap másolatát; annak az egy hektárnál kisebb külterületi ültetvényt mûvelõ termelõnek, aki a kérelemhez földhasználati lapot nem tud mellékelni, a tulajdoni lap másolatával, más tulajdonában lévõ ültetvény mûvelése esetében pedig, a tulajdoni lap és a földhasználat jogszerûségét bizonyító megállapodás másolatának a benyújtásával kell a földhasználatot igazolnia.

126/2008. (X. 31.) számú

MVH közlemény

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás 2008/2009. évi kifizetésének igénylésérõl.

A kifizetés igénylésének feltétele:

az EU környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet 14. és 15. §-ai alapján azon ügyfelek jogosultak kifizetési kérelmet benyújtani, akik a 2008/2009-es támogatási évekre vonatkozóan a MVH által kiadott, támogatási kérelemnek helyt adó vagy támogatási kérelemnek részben helyt adó határozattal rendelkeznek.

A kifizetési kérelem benyújtási határideje: 2008. november 1.–2009. január 31.

Az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon:

EU környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai elõírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás kifizetési kérelem fõlap (R4091) 1. számú melléklet,

EU elõírásoknak való megfeleléshez nyújtott támogatás kifizetési kérelem adatközlõ betétlap (R4092) 2. számú melléklet,

a területileg illetékes megyei kirendeltségére postai úton kell benyújtani egy példányban.

 

Hiánypótlásra egyszer nyílik lehetõség, az errõl szóló felszólítás kézhezvételétõl számított 15 napon belül.

145/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról.148/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról.


A gépbeszerzést, tartalmazó mûveletet a támogatási döntés kézhezvételétõl számított 18 hónapon belül meg kell valósítani.

149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet

A mezõgazdasági területek erdõsítésé-

hez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról.Berta Dávid MVH-FÖPEKI

–Hegedûs Szilvia NyME-MÉK PhD hallgató

–Matus László NyMe-MÉK PhD hallgató

Forrás:

www.fvm.hu  

www.mvh.gov.hu  

[email protected]