MENÜ

Aktualitások

Oldalszám: 2
2014.03.25.

Sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden érdeklõdõ cikk olvasónknak. E cikk keretében segítséget szeretnénk nyújtani a decemberben megkezdõdött 2008. évi egységes területalapú támogatás (SAPS) kifizetés kalkulációjához. Be szeretnénk mutatni a közelmúltban megjelenõ 160/2008. (XII. 18.) FVM rendeletet a kiegészítõ történelmi bázis jogosultság megállapításáról (amely minden bázison alapuló jogcímet felölel), és az 59/2008 (IV.29.) FVM rendeletet a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint tájékoztatnánk a gazdákat a nitrát adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl.

 

A 2008. évi egységes területalapú támogatás (SAPS) kalkulációjaA SAPS fajlagos támogatás kiszámításánál az EU jogszabályaiban (1973/2004/EK rendelet XXI. melléklete) hazánk számára megállapított SAPS bázisterületet és a 2008. évi SAPS pénzügyi keretet (674/2008/EK rendelet IV. melléklete) kell figyelembe venni.E szerint a 2008. évi SAPS fajlagos támogatás felsõ értéke 132,83 €/ha, ami – a külön jogszabályban elõírtak szerint alkalmazandó euró árfolyamértéket (242,83 Ft/€) figyelembe véve – 32 255,11 Ft/ha támogatási összeget jelent. A kérelmek feldolgozása után megállapított támogatható (jogosult) terület figyelembevételével vált szükségessé az ún. visszaosztási ráta kiszámítása és alkalmazása, amely értéke: 0,9744. Ennek megfelelõen a 2008. évi hektáronként kifizethetõ SAPS támogatás összege kerekítve 31 429,38 Ft.

160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet

A kiegészítõ történelmi bázis jogosultság megállapításáról (amely minden bázison alapuló jogcímet felölel).Néhány fontos változás a rendeletbõl: a kiegészítõ történelmi bázis jogosultság kizárólag azon mezõgazdasági termelõ részére kerül megállapításra, aki/amely a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelentési kötelezettségnek megfelelõen az állattenyészetbõl történõ kikerülésének, valamint vágásának, illetve exportjának bejelentését a szarvasmarha ENAR rendeletben foglaltak szerinti határidõig megtette.A 2009-ben benyújtásra kerülõ egységes támogatási kérelem alapján járó támogatás mértékének, illetve a támogatási jogosultság egységértékének megállapításánál a mezõgazdasági termelõ részére 2009 február 3-án rendelkezésre álló történelmi bázis jogosultságot, illetve az egységes támogatási kérelem 2009. évi benyújtásakor rendelkezésre álló kiegészítõ történelmi bázis jogosultságot kell figyelembe venni.Átírási kérelem, valamint a lemondásra irányuló kérelem 2009. február 3. és a 2009. évi egységes támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak között nem nyújtható be. Az ezen idõszakban benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.Nitrát adatszolgáltatás új elõírásokkal

 

Az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszeny-nyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl szól.Az adatszolgáltatás és nyilvántartás vezetésérõl szóló jogszabályi részek nemcsak a nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatókra, hanem a nem nitrátérzékeny területen a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végzõ természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságokra is vonatkoznak.

Háztartási igényt meg nem haladó mértéknek minõsül az állattartás, ha baromfi esetében 3 számosállatot (pl. 215 tojótyúk és kakas), vegyes állattartás esetében 5 számosállatot (pl. 1 tehén és borja, 10 hízó és 70 tyúk) nem haladja meg az állatállomány nagysága.A nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és azt követõ év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a Gazdálkodási Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcellamûvelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain vagy ennek megfelelõ adattartalommal.

2008 január 1. és december 31. közötti idõszakra az adatszolgáltatást a rendelet 6. számú melléklete szerinti adatlapon 2009 február 28-ig kell teljesíteni a mezõgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak.

2008. szeptember 1. és 2009 augusztus 31. közötti idõszakra az adatszolgáltatást már 2009 december 31-ig kell teljesíteni.

A módosult „nitrát-rendelet” (59/2008. FVM rendelet) kapcsán megváltozott az adatszolgáltatás benyújtásakor kitöltendõ adatlap is. Az új adatlap a rendelet 6. sz. mellékleteként található meg.

Az adatlap hiánytalan kitöltéséhez feltüntetésre kell, hogy kerüljenek a gazdálkodóra, gazdaságra vonatkozó környezetvédelmi azonosítók.

Mivel a 2008. év, mint tárgyév adatszolgáltatását már a megújult adatlapon kell teljesíteni, a környezetvédelmi azonosítókat idõben meg kell kérni a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségtõl az ún. KAR – adatlapokon (Környezetvédelmi Alap nyilvántartási Rendszer).

A kézzel kitölthetõ KAR adatlapok a www.kwm.hu honlap környezetvédelem menüpontja alatt találhatók meg.Berta Dávid MVH-FÖPEKI

–Hegedûs Szilvia

NyME-MÉK PhD hallgató

–Matus László

NyMe-MÉK PhD hallgató

Forrás: www.mvh.gov.hu www.fvm.hu www.mgszh.hu