MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
2014.03.25.

Fel szeretnénk hívni a gazdálkodók figyelmét, a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésére, valamint az õstermelõi igazolványok érvényesítésére. Az alábbiakban néhány rendeletet és közleményt szeretnénk bemutatni a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról, méhészeti támogatások igénybevételének feltételeirõl. Az MVH honlapján nyomon kísérhetõ a 2008. évi egységes területalapú támogatás (SAPS) kalkulációja (A fajlagos támogatás tényleges mértéke (kerekített 31429,38 Ft/ha)). Februárban is folytatódik az AKG támogatások folyósítása, és a tejkvóta támogatások kifizetése, valamint a cukoripari szerkezetátalakítási pályázatok befogadása.

 

 

161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet

A szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról

Szõlõültetvény szerkezetátalakításának és -átállításának az alábbi tevékenységek minõsülnek:

a) fajtaváltás,

b) ültetvény áttelepítése,

c) ültetvény támrendszerének létesítése,

d) ültetvény támrendszerének korszerûsítése.

A támogatás mértéke

A meghatározott tevékenységek esetében a beruházással kapcsolatban felmerülõ mûveletek költségei az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések értelmében konvergencia régióba tartozó területeken 75%-ban, de legfeljebb az 1. sz. mellékletben meghatározott összegekben támogathatóak. Azokon a településeken, amelyek az 1083/2006/EK rendelet értelmében nem tartoznak konvergenciarégióba, a beruházással kapcsolatban felmerülõ mûveletek költségei 50%-ban, de legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott összegekben támogathatóak.

Azokat a településeket, amelyek az 1083/2006/EK rendelet értelmében nem tartoznak konvergenciarégióba, a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az MVH a kifizetéseket úgy teljesíti, hogy 2009. október 15-ig az összes kifizetés átlaga a 12 500 euró/ha összeget ne haladja meg. A szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellentételezõ pénzbeli kompenzáció csak a 2. § a)-b) pontjai szerinti tevékenységek esetén adható, mértéke a támogatható területnagysággal arányos, hektáronként 500 000 Ft.

Borvidéki terv

A támogatás igénybevételének elõfeltétele, hogy az illetékes hegyközségi tanács Borvidéki tervet készítsen a 3. sz. melléklet szerint.

De minimis támogatás gázolaj felhasználásra a szõlõ- és gyümölcságazatban gazdálkodóknak!

A jövedéki törvény módosulása következtében 2008. január 1-tõl valamennyi mûvelési ágban egységesen 97 liter/ha felhasznált gázolaj vehetõ figyelembe a visszaigénylés szempontjából. Ez a módosulás hátrányosan érintette a szõlõ- és gyümölcsös mûvelési ágban gazdálkodókat, ahol korábban 200 l/ha felhasznált gázolaj volt a számítás alapja. Ennek kompenzálására megalkották a 46/2008. (lV.17.) FVM rendeletet, mely csekély összegû (de minimis) támogatást biztosít a szõlõ- és gyümölcságazatban gazdálkodók részére. Az igénylés feltételei:

• legalább 0,5 ha területen való szõlõ-, vagy gyümölcstermesztés,

• saját névre szóló számla gázolaj vásárlásáról, vagy gépi munka igénybe vételérõl,

• nyilatkozatok az elõzõ két évben igénybe vett de minimis támogatásokról, köztartozásról.

A támogatás mértéke: a már említett 97 liter/ha/év mennyiségen felül számlával igazolt, legfeljebb 100 liter/ha/év mennyiség után literenként 70 Ft. A támogatási rendelet 2009. január 1-jén lépett hatályba, azonban már a 2008-ban vásárolt és felhasznált gázolaj mennyisége után a támogatást igénybe lehet venni. A támogatási kérelmet évente egyszer, a tárgyévet követõ május 31-ig lehet benyújtani a lakhely szerint illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz.

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2009. (I. 15.) MVH közleménye

A 175/2008. (XII. 31.) FVM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeirõl


I. A támogatások igénybevételének általános feltételei:

1. a méhészeti képzés országos koordinálásához, valamint méhegészségügyi ismeretek gyûjtéséhez és terjesztéséhez,

2. regionális rendezvények, kongresszusok szervezéséhez és az azokon való részvételhez, nemzetközi rendezvényen való részvételhez és elméleti ismeretterjesztéshez,

3. szaktanácsadó-hálózat mûködtetéséhez,

4. bemutató méhészetek látogatásához,

5. varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez,

6. kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakításához, a rendszer fenntartásához,

7. vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez,

8. a méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzéséhez,

9. a méhcsaládok számának szinten tartásához,

10. az újkori nosema-kór járványtana, valamint a védekezés lehetõségei tanulmányozásának támogatásához,

11. a fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelõhálózat kialakításának és mûködtetésének támogatásához,

12. a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálathoz.

Megjelent a 155/2008. (XII. 30) MVH közlemény

Az árutermõ, törzs-, és kísérleti szõlõültetvény telepítésének, pótlásának, illetve fajtaváltásának engedélyezési eljárásáról, valamint az engedély nélkül telepített ültetvények használóit terhelõ kötelezettségekrõl.

 

Berta Dávid MVH-FÖPEKI

–Hegedûs Szilvia NyME-MÉK PhD hallgató

–Matus László NyMe-MÉK PhD hallgató

Forrás: www.mvh.gov.hu , www.fvm.hu , www.mgszh.hu