MENÜ

Õstermelõk járulékfizetése 2009

Oldalszám: 6
2014.03.25.

 

A mezõgazdasági õstermelõ akkor biztosított, illetve akkor kötelezett járulékfizetésre, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévõ idõ és a már megszerzett szolgálati idõ együttesen legalább 20 év, kivéve...

 A mezõgazdasági õstermelõ akkor biztosított, illetve akkor kötelezett járulékfizetésre, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévõ idõ és a már megszerzett szolgálati idõ együttesen legalább 20 év, kivéve:

• az õstermelõi tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,

• az egyéb jogcímen – ide nem értve a Tbj. 5. § (1) bekezdésének g) pontja és a (2) bekezdése szerinti – biztosítottat,

• a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülõ személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.A biztosítás idõtartama: a mezõgazdasági õstermelõ biztosítási kötelezettsége az õstermelõi igazolványban feltüntetett idõponttól az igazolvány visszaadása napjáig, gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig, illetõleg a Tbj. 5. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott biztosítást kizáró körülmény megszûnését követõ naptól a biztosítást kizáró körülmény bekövetkezésének napjáig áll fenn. Megszûnik a biztosítás akkor is, ha a mezõgazdasági õstermelõ kilép a családi gazdaságból vagy a közös õstermelésbõl.

A fizetendõ járulékok összegének számítása:

• akinek az elõzõ (2008) évi e tevékenységbõl származó bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot (folyósított támogatás nélkül) és errõl a 0858/NY lap (B) blokkjában nyilatkozik, az a bevétel 20%-a után köteles: 9,5% nyugdíjjárulékot és 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizetni. Ha a mezõgazdasági õstermelõ magán-nyugdíjpénztár tagja, akkor a 9,5% nyugdíjjárulék helyett 2,3% tagdíjat és 7,2% nyugdíjjárulékot fizet (1. táblázat);

 


 

• akinek a bevétele a 8 millió forintot meghaladja és errõl a 0858/NY lap (B) blokkjában nyilatkozik, vagy a tevékenységét a 2009. évben kezdi meg, továbbra is a minimálbérnek (2009.évre 71 500 Ft) megfelelõ összeg után kell megfizetnie a járulékokat. A fizetendõ járulékok mértéke:

• nyugdíjbiztosítási járulék 24%, a nyugdíjjárulék pedig 9,5%, (nyugdíjpénztári tag esetén 1,5% nyugdíjjárulék és 8% tagdíj), összességében 33,5% a minimálbér után a nyugdíjbiztosítási alapba befizetendõ összeg;

• a munkáltatói egészségbiztosítási járulék 5%, a munkavállalói pedig 6%, összességében 11% a minimálbér után az egészségbiztosítási alapba befizetendõ összeg (2. táblázat).

 

 


 Mindkét esetben lehetõség van magasabb összegû járulékalap vállalására. A magasabb összegû járulék vállalásáról a tárgyév elsõ negyedévére vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozik a termelõ az illetékes adóhatóság felé.• A járulék bevallása és befizetésének határideje: a járulékokról az elõírt adattartalommal negyedévente – negyedévet követõ 12-ig – a 0958. számú nyomtatványon, elektronikus úton bevallást kell benyújtania az állami adóhatóság részé-re, és ezzel egyidejûleg kell azt megfizetnie. A foglalkoztatónak nem minõsülõ biztosított mezõgazdasági õstermelõ nem kötelezett a bevallás és adatszolgáltatás benyújtására, ha a tárgyévet megelõzõ évben bevétele nem volt. A foglalkoztatónak minõsülõ egyéni vállalkozónak és mezõgazdasági õstermelõnek az általa foglalkoztatott biztosítottak adó, járulék és egyéb adataira vonatkozó bevallását a 0908-as számú nyomtatványon kell teljesítenie. (Ha a kiegészítõ tevékenységet folytatónak nem minõsülõ egyéni vállalkozónak, illetve a mezõgazdasági õstermelõnek nincs foglalkoztatottja, akkor nem kell a 0908. sz. bevallást beadnia, viszont errõl nyilatkoznia kell a 09NY számú „Nyilatkozat” benyújtásával.) A bevallás benyújtásával egyenértékû, ha az adózó az adóhatóság által rendszeresített 09NY számú elektronikus ûrlapon nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott idõszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett.

• A nem biztosítottak által fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék: havi fizetendõ összege 4500 Ft, napi összege 150 Ft.Krenovszkyné Lovász Andrea

okleveles adószakértõ