MENÜ

A csicsóka biomassza produkciója és tápanyagigénye

Oldalszám: 72-73
2014.03.24.

 

A csicsóka széles körû hasznosíthatósága és kiváló gazdasági értéke ellenére méltánytalanul mellõzött kultúránk, mert kevésbé ismert hasznosíthatóságának lehetõségei, hiányzik a feldolgozás ipari háttere és fejlesztést igényel agrotechnikája. A cikk az agrotechnikai elemek közül a trágyázás fejlesztéséhez szolgáltat kísérleti eredményeket.

 

A csicsóka gazdasági értékeA csicsóka (Helianthus tuberosus L.) néhány száz hektáros termõterületével a kevésbé jelentõs kultúrnövények közé tartozik hazánkban, pedig sokoldalú hasznosíthatóságának és kiváló gazdasági értékének köszönhetõen méltányosabb hely illetné meg gazdasági növényeink rangsorában.A csicsóka nagy terméspotenciállal rendelkezõ kultúránk, gumótermése extenzív viszonyok között 10–20 t/ha, közepes termõhelyi adottságnál 25–40 t/ha, míg intenzív termesztésben 45–80 t/ha. Nyári leveles szártömege a hasznosítástól és termõhelyi viszonyoktól függõen 15–50 t/ha, míg õszi leveles szártömege 20–50 t/ha. Fiatal leveles szártermése alkalmas zöldtakarmányozásra, szilázskészítésre. Jó sarjadzó képességének köszönhetõen kedvezõ vízellátottságnál 3–4-szeri kaszálást adhat. Õszi leveles szártömege gyengébb takarmányértéket képvisel, de felhasználható alomanyagnak, papíripari alapanyagnak, biogáz-elõállításra, tüzelõanyagnak. A csicsókagumó szénhidrát-tartalma 17–20%, melynek legnagyobb hányada inulin (polifruktozán), kisebbik része ún. redukáló cukrok. A gumó felhasználható étkezésre, takarmányozásra, ipari feldolgozásával édesítõ, inulindús, diabetikus termékek állíthatók elõ belõle. A gumótermés fontos nyersanyaga lehet a bioetanol gyártásnak is.A csicsóka kitûnik jó szárazságtûrõ képességével, kiváló tápanyaghasznosító képességével, mely tulajdonságoknak köszönhetõen gyenge termékenységû talajokon is sikerrel termeszthetõ. A csicsóka akkor válhat jelentõsebb kultúránkká, ha kiépül feldolgozásának ipari háttere és megvalósul termesztéstechnológiájának fejlesztése. A cikk célja, hogy szántóföldi trágyázási kísérletek eredményeivel hozzájáruljon a csicsóka tápanyagellátásának fejlesztéséhez.

A kísérlet körülményeiA trágyázási kísérletet 2002-ben Szarvason, csernozjom réti talajon, 15 N, P, K kezeléskombinációval, 2 csicsóka fajtával (Tápiói korai, Tápiói sima), osztott parcellás elrendezésben, négy ismétléssel állítottuk be. A kísérlet beállítása elõtt a talaj fõbb jellemzõi: humusz 2,65%, pH(KCl) 5,8, CaCO3-ot nem tartalmaz, kötöttség (KA) 46, AL-P2O5 121 mg/kg, AL-K2O 278 mg/kg, a talajvíz átlagos mélysége 300–350 cm. A talaj N-bõl és P-ból közepesen, K-ból jól ellátott volt. A kísérletben érdemi P- és K-trágyázás hatások nem voltak kimutathatók, így csak a N-trágyázás (N0, N100, N200, N300 kg/ha) eredményei kerülnek bemutatásra. A csicsókát március 20-án, 75 cm sor- és 60 cm-es tõtávolságra ültettük. A 2002-es kísérleti év kedvezõtlen csapadékeloszlású, az átlagosnál szárazabb volt. Az év elsõ felében csak 163 mm csapadék hullott, kedvezõ vízellátottság júliustól augusztus közepéig volt (179 mm), s ezt követõen október végéig ismételten száraz periódus következett (76 mm).

Kísérleti eredményekBiomassza tömeg

A csicsóka leveles szár- és gumótermésének tenyészidõ alatti felhalmozódását az 1. és 2. táblázat adatai alapján értékelhetjük.

 


 


 

 

A rövidebb tenyészidejû Tápiói korai fajta leveles szártermésének maximuma trágyázás nélkül 24 t/ha volt, ami mintegy 8 t/ha szárazanyag-tömegnek felelt meg. A jobb N-ellátottsággal párhuzamosan növekedett a csicsóka zöldtömege, ami 300 kg/ha N-adagnál közel 38 tonnát ért el hektáronként. A leveles szár fõ növekedési periódusa június-július hónapokra esett, s tömegének gyarapodása augusztus végéig tartott. Szeptemberben a leveles szártermés fokozatosan elhalt, leszáradt, amit a csapadékszegény idõjárás felgyorsított.

A Tápiói korai fajta gumóképzésének intenzív szakasza július második felében kezdõdött el és tartott szeptember közepéig. Trágyázás nélkül – szeptember végére, a tenyészidõ 195. napjára – a gumótermés 45 t/ha-t ért el. A 100 kg/ha-os N-trágyázás csak kismértékû, 3,5 t/ha-os, 8%-os termésgyarapodást eredményezett. Míg a leveles szártermést a N-trágyázás növelte, addig a 200, 300 kg/ha-os N-adagolás a gumótermést már jelentõsen csökkentette. A közepes N- és P-, valamint jó K-ellátottságú talajon a Tápiói korai csicsóka biomassza potenciálja trágyázás nélkül, viszonylag kedvezõtlen csapadékeloszlású évben 50–60 t/ha.A kísérletben szereplõ másik csicsóka fajta, a Tápiói sima, hosszabb tenyészidejû, nagyobb leveles szártömegû. Trágyázás nélkül a leveles szártermés zöldtömegének maximuma 58 t/ha, míg szárazanyag-tömegének 19 t/ha volt. A zöldtömeg maximumnál – augusztus végén – csak a 300 kg/ha-os N-trágyázás eredményezett szignifikánsan nagyobb leveles szártermést a trágyázatlan kontrollhoz képest.

E fajtánál a leveles szár fõnövekedési periódusa július-augusztus hónapokra esett. Szeptembertõl megkezdõdött a leveles szár fokozatos leszáradása, mely különösen nagymértékû volt a 200, 300 kg/ha-os N-trágyázás szintjén. A gumóképzõdés intenzív szakasza szeptemberben kezdõdött el és a szárazság miatt mérsékelt ütemben október végéig tartott. A gumóképzõdés idõszakának kedvezõtlen vízellátottsága miatt a gumótermés csak mintegy 20 t/ha-t ért el. A trágyázás a gumótermést érdemben nem befolyásolta. Kísérleti körülményeink között a Tápiói sima csicsóka biomassza tömege trágyázás nélkül elérte az 50–60 t/ha-os szintet annak ellenére, hogy gumótermése jelentõsen elmaradt a fajta terméspotenciáljától.

Tápelemfelvétel, tápelemigény

A vizsgált két csicsóka fajta tápelem-felvételének adatait a trágyázási kezelések átlagában a 3. és 4. táblázatok tartalmazzák.

 


 

 


 

 A tápiói korai fajta tápelemfelvételi dinamikája azt mutatta, hogy a tápelem-beépülés maximális szintjét augusztus 3. dekádjában érte el, amikor a teljes növény (leveles szár + gumó) tápelemfelvétele N-bõl 229 kg, P-ból 50 kg, K-ból 394 kg, Ca-ból 145 kg és Mg-ból 49 kg volt hektáronként. Szeptember végére a leveles szártermésnek csak 20%-a maradt meg, és a gumóba épült az összes felvett N-nek és P-nak 75%-a, a K-nak 55%-a, a Ca-nak 7%-a és a Mg-nak 18%-a.A Tápiói sima fajta tápelemfelvételének maximuma ugyancsak augusztus 3. dekádjára esett, de a nagyobb leveles szártermésbõl eredõen a növénybe épült tápelemek mennyisége jelentõsen meghaladta a Tápiói korai fajta tápelemfelvételét. Így N-bõl 276 kg, P-ból 50 kg, K-ból 492 kg, Ca-ból 183 kg és Mg-ból 96 kg volt a teljes növény hektáronkénti maximális felvétele. A szárazság okozta kis gumótermés miatt október végére, a fagyok beköszöntéséig az összes felvett tápelemnek csak csekély hányada épült be a gumóba.A csicsóka trágyaigényének számításához szükséges fajlagos tápelemigényt a növény által maximálisan felvett tápelemek mennyiségébõl határoztuk meg, melynek értékeit az 5. táblázat tartalmazza.

 


 

 

Az adatok szerint 40–50 t/ha-os gumótermésnek a hozzátartozó leveles szárterméssel együtt a tápanyagigénye N-bõl 200–250 kg, P-ból 40–50 kg, K-ból 400–500 kg, Ca-ból 140–160 kg és Mg-ból 50–70 kg. A tápelemfelvételi vizsgálatok azt igazolják, hogy a csicsóka nagy tápanyagigényû, de kiváló tápanyaghasznosító képességû, mert a 40–50 t/ha-os gumótermést trágyázás nélkül is elérte a közepes N- és P-, illetve jó K-ellátottságú csernozjom réti talajon.Prof. Dr. Izsáki Zoltán

–Némethné Kádi Gabriella

Tessedik Sámuel Fõiskola,

Mezõgazdasági Víz- és

Környezetgazdálkodási Kar, Szarvas