MENÜ

A kalászosok legfontosabb gyomirtási problémái, az ellenük alkalmazható lehetõségek

Oldalszám: 37-38
2014.03.24.

A kalászos gabonák gyomfaj összetétele jelentõs változásokon ment keresztül, amelyeket az V. Újvárosi Miklós Országos gyomfelvételezés (2007–2008) adatai is híven tükröznek. A privatizációval, a kárpótlással átalakuló birtokstruktúra, a nagyüzemek átalakulása és a kisparcellák megjelenése jelentõsen befolyásolta a kalászosok gyomviszonyait, területegységre viszonyítva nõtt a gyomnyomás, hiszen a parlagon maradt területek évekre biztosítják a gyommag-utánpótlást. Egyre kisebb arányú a fémzárolt, minõségi vetõmag vetése, aminek szintén szerepe van a gyommagvak terjesztésében.

 

A nem optimális talajmûvelésen, talaj- elõkészítésen, a talajok fokozódó mértékû elsavanyodásán, a nem kellõen átgondolt mûtrágyázáson túlmenõen az egyes gyomfajok felszaporodásában nagy szerepet játszott az egyoldalú vegyszerhasználat. Az ún. „hagyományos” hormon bázisú gabona gyomirtó szerek a fenoxi-ecetsavak (MCPA, 2,4-D) széles körû alkalmazása okozta a Galium aparine, Matricaria spp., Anthemis spp., Viola spp., Veronica spp., Fumaria spp., Sisymbrium spp., Bilderdykia convolvulus, Galeopsis spp. Myosotis arvensis gyomfajok felszaporodását. A fenoxi-propionsavak (MCPP, 2,4-DP) piaci elõretörése enyhítették a problémákat, de a fenti gyomnövények ellen az igazi áttörést a speciális hatóanyagok (készítmények) bevezetése (pl. Galium aparine ellen a Starane 250 EC) hozta meg.A szulfonilkarbamid típusú gabona gyomirtó szerek egyre szélesebb körû felhasználása is szerepet vállalt egyes gyomfajok elõretörésében, mások visszaszorulásában. A mezei acat (Cirsium arvense) ma már országos szinten általános probléma, nem véletlen, hogy a szulfonilkarbamidok mellé kombinációs partnerként ellene a hormon bázisú készítmények javasoltak, a Galium aparine elleni hatékonyság fokozására pedig a fluroxipir hatóanyagú készítmények.A magról kelõ egyszikû gyomnövények közül országos szinten az elsõdleges problémát továbbra is az Apera spica-venti jelenti. Sajnálatos tény, az Avena fatua évrõl-évre való terjedése, különösen az ország azon részein (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), ahol az amúgy is alacsony termésátlagok miatt a búza ezt a plusz ráfordítást már nehezen bírja el.

A kalászosok gyomirtásának tervezéseMagyarországon a nagyüzemi búzatáblák 75–80%-án végeznek vegyszeres gyomirtást. A földterületek privatizációjával az 1990 elõtti évekhez viszonyítva jóval nagyobb számban jelentek meg a pár hektáros búzatáblák, amelyeken összességében sem éri el a gyomirtás az 50%-ot.Az eredményes és gazdaságos gyomirtásnak alapfeltétele a gabonavetések gyomfertõzöttségének táblaszintû ismerete, mert a megfelelõ herbicid csak ennek ismeretében választható ki.A gyomfelvételezést már õsszel a fiatal állományban el kell végezni, ennek alapján dönthetõ el, hogy szükséges-e az õszi kezelés. Amennyiben a veszélyes, nehezen irtható T1-T2-es gyomfajok (pl. ragadós galaj, ebszékfû, nagy széltippan) kelése nagymérvû, úgy õsszel egy korai posztemergen gyomirtásra lehet szükség. A klasszikus gyomfelvételezés idõpontja március közepe-vége ennek eredménye alapján kell döntést hoznunk az alkalmazandó készítményrõl.Az agrotechnikai elemek erõteljesen meghatározzák a gyomirtásunk sikerességét, vagy sikertelenségét. A vetésforgó fontos kérdés, maximum két év termesztés a kalászosoknál saját maga után. Õszi búza után következhet õszi árpa, fordítva kevésbé ajánlott. Az elõveteménybõl esetlegesen maradt szermaradék problémát okozhat. Száraz nyár után figyelni kell a napraforgó elõveteménybõl megmaradhatott trifluralin hatóanyag maradékokra. A fajtához igazodó vetésidõ szintén fontos kérdés. A lassú kezdeti fejlõdésû, kevésbé télálló búzákat korábban célszerû elvetni, míg a gyors fejlõdésû, erõteljesen bokrosodó, jól télálló fajtákat késõbb vethetjük. Túl korai vetés esetében, fõleg csapadékos õszön erõs galaj, ebszékfû, tyúkhúr, nagy széltippan fertõzés alakulhat ki, a gabona felnyurgulhat, télen könnyebben kifagyhat. Túl kései vetés esetén a gyengén fejlõdött állományt szintén fokozott fagyveszély fenyegeti, a gyengén fejlett állományok jobban ki vannak téve a tavaszi elgyomosodásnak.Az õszi alaptrágyázások elhagyása, a tavaszi nitrogén fejtrágyázás elmaradása, vagy az elégtelen „spórolós” dózisok már komoly következményekkel járnak. Az állandósult nitrogénhiány miatt az állomány rosszul bokrosodik, ami a természetes gyomelnyomó képesség rovására megy, az ilyen tábla szintén könnyebben elgyomosodik.

A talajmûvelésnek fontos szerepe van a gyomosodás szempontjából is, sekély mûvelés mellett könnyen teret nyernek a mélyen gyökerezõ tarackos évelõk mint a mezei acat, nád.

A gabonatáblák vegyszeres gyomirtásának lehetõségeiAlapvetõen az õszi kalászosok tekintetében a gyomirtás kivitelezésére három lehetõségbõl választhatunk:

1. Az õszi kalászos vetése után, kelése elõtt elvégzett (preemergens) gyomirtás

2. Az õszi korai posztemergens gyomirtás

3. A tavasszal elvégzett hagyományos posztemergens gyomirtás.

Az õszi kezelések Magyarországon jóval kisebb mértékben elterjedtek, mint a hazánknál jóval csapadékosabb nyugat-európai régióban. Nálunk is vannak viszont olyan domborzati adottságokkal, éghajlati tulajdonságokkal rendelkezõ területek, amelyek tavasszal nehezen járhatóak, és gyomstruktúrájuk is szükségessé teszi az õszi gyomirtást. Az õszi kezelések sok esetben a tavaszi munkacsúcs mérséklésében is fontos szerepet játszanak. Országos szinten a gabonák mintegy 8–10%-án végeznek õsszel gyomirtást. Az õszi kezelés elõnye az is, hogy a csirázó gyomnövények elleni hatásával már korán kikapcsolja a gyomkonkurenciát, ezzel elõsegítve a kalászos töretlen fejlõdését.Az õszi kezeléseket olyan hatóanyagokra kell alapozni, amelyek a kora tavaszi idõszakra is átnyúló talajon keresztüli tartamhatással rendelkeznek (pl. metszulfuron-metil, triaszulfuron, izoproturon, klórtoluron, pendimetalin).

A tavaszi kezelések az ún. hagyományos posztemergens gyomirtás, Magyarországon a kalászosok gyomirtásának ez a leginkább elterjedt formája.Igen széles szerválaszték biztosítja ezt a munkát, a kijuttatás idõpontját tekintve (az alkalmazott herbicidtõl függõen) a kalászosok 3 leveles állapotától egészen a betakarítás elõtti 10–14 napig lehetõségünk van a herbicides beavatkozásra. Az állománykezeléseknél mindig törekedjünk arra, hogy a kijuttatás idõpontját a megcélzott gyomfajok legérzékenyebb fenológiai stádiumához igazítsuk. Ez nagy általánosságban a magról kelõ kétszikû gyomnövények 2–4 valódi leveles, a ragadós galaj 3–5 levélörvös, a nagy széltippan, vadzab 1–3 leveles, az aprószulák 10–15 cm-es, a mezei acat tõlevélrózsás állapotában van.

A fõbb hatóanyagcsoportok rövid jellemzése1. A klasszikus hormonhatású hatóanyagok:

a.) fenoxi-ecetsavak (2,4-D, MCPA),

b.) fenoxi-propionsavak (diklórprop-P, mekoprop-P),

c.) piridiloxi-ecetsavak (fluroxipir),

d.) aromás-karbonsavak (dikamba, klopiralid).Ezen hatóanyagok nagy elõnye, hogy a növényben a sejtosztódás fiziológiai mechanizmusába több ponton kapcsolódnak be inhibítorként, a hajtáscsúcs, gyökércsúcs, axiláris rügyek, valamint a nóduszok merisztéma régióiban fejtik ki hatásukat. Akkor hatnak amikor a gyomnövény gyors növekedési szakaszban van, pl. gyökérváltáskor, bokrosodáskor. Másik nagy elõnyük, hogy rezisztenciatörõ vagy rezisztenciát megelõzõ készítményekként használhatóak, a nagy rezisztencia-nyomással bíró szulfonilkarbamid hatóanyagok mellett.Az egyszikû gyomnövények szelektívek ezekre a hatóanyagokra, a kétszikû gyomfajok, mind a magról kelõk, mind az évelõk viszont rendkívül érzékenyek minden fenofázisukban.A 2,4-D, MCPA, diklórprop-P, mekoprop-P, dikamba, klopiralid hatóanyagú készítmények felhasználása viszonylag behatárolt, a kalászosok bokrosodásának vége, szárba indulásának kezdete felhasználásuk végsõ idõpontja. A fluroxipir hatóanyagú készítmények kijuttatásának idõpontja független a kalászosok fenológiai állapotától.2. Szulfonilkarbamid hatóanyagok (klórszulfuron, metszulfuron-metil, szulfoszulfuron, tifenszulfuron-metil, tribenuron-metil, amidoszulfuron, jodoszulfuron-metil-nátrium, triaszulfuron, tritoszulfuron)Acetolaktát-szintetáz mûködést gátló herbicidek (ALS gátlók).

Az ide tartozó készítmények levélen, és gyökéren keresztül is hatékonyak, a gyomnövénybe bejutva a xylem és floem rendszerben egyaránt jól transzlokálódnak, az aminósav bioszintézisen keresztül a fehérje anyagcserét zavarják, gátolván azok szintézisét. A szulfonilkarbamidok degradációját nagymértékben befolyásolja a talaj pH-ja, a hõmérséklet, és a készítmény vízoldékonysága. A talajba került szulfonilkarbamid detoxifikációja kétlépcsõs folyamat, amelynek elsõ fázisa a hidrolízis, majd ezt követi a molekula mikrobiológiai bontása.Elsõsorban a kalászosokban elõforduló magról kelõ kétszikû gyomfajokat, valamint az évelõ kétszikûeket irtják. A triaszulfuron, jodoszulfuron-metil-nátrium, szulfoszulfuron hatóanyagú készítmények ezen túlmenõen a gabonákban károsító egyszikû gyomnövények ellen is hatékonyak.3. PROTOX-gátlók protoporfirinogén-IX-oxidáz inhibítorok (karfentrazon-etil, piraflufen-etil, cinidon-etil)Hatásukra visszafordíthatatlanul károsodnak a sejtmembránok, lipidek, elpusztul a klorofill, elszárad a gyomnövény. Hátrányuk, hogy nem abszolút szelektívek, gyakorta apró tûszúrásszerû perzseléses foltokat okoznak a kalászosok levelein.Az ide tartozó hatóanyagok nagy elõnye, hogy a hormonhatású szerekre toleráns gyomfajokat (pl. ragadós galaj, árvacsalán fajok, mezei árvácska, veronika fajok, poloskafû) jól irtják.Kijuttatásuknál fontos kritérium, hogy apró cseppekben jó permetlé borítással kell ezeket a készítményeket kipermetezni, amikor a kalászosok még nem fedik be a gyomnövényeket, és a gyomok sem túlfejlettek. Hatásuk kifejtéséhez a fény feltétlenül szükséges, nem hõmérséklet függõek, már 2–3°C-on jól mûködnek.4. Triazolpirimidin-szulfonanilid származékok (floraszulam, piroxszulam)A szulfonilkarbamidokhoz hasonlóan ezek a hatóanyagok is acetolaktát-szintetáz (ALS) gátló herbicidek. A floraszulam hatóanyag a kétszikûek ellen hatékony, a piroxszulam pedig a kalászosokban károsító nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit, vadzab gyomfajok ellen alkalmazható.5. Ariloxi-fenoxi-propionátok (fenoxaprop-P-etil)Acetil-koenzim-karboxiláz (ACC) gátlást okozó herbicidek

A xylemben és a floemben egyaránt jól transzlokálódnak, majd a merisztémákban akkumulálódnak, a növénybe jutva a zsírsav-bioszintézist megakadályozzák, ennek következtében számos növényélettani folyamatban zavar támad.A fenoxaprop-P-etil hatóanyag speciális egyszikû irtó, kalászosokban nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit, vadzab, kanári köles ellen eredményesen alkalmazható, önmagában kell kijuttatni, nem kombinálható más gyomirtó szerekkel.6. Dimetil-karbamidok (izoproturon, klórtoluron)A növény anyagcseréjébe történõ beavatkozás során a fotoszintézis folyamatában a Hill-reakciót (a víz fotolízise) gátolják. Kalászosokban preemergensen, vagy korai posztemergensen kijuttatva elsõsorban a nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit ellen hatékonyak. Posztemergens kijuttatás esetén a fenti gyomfajok 1–3 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményekre. Vadzab, és rozsnok fajok ellen nem hatékonyak.Szentey László

MGSZH Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság