MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
2014.03.19.

Az egységes kérelem (területalapú támogatás) benyújtási határideje 2009. május 15. Az egységes kérelem 2009. május 15-ét követõen is, de legkésõbb 2009. június 9-ig még benyújtható (késedelmes munkanaponként 1%-os szankció alkalmazása mellett). A 2009. június 9-ét követõen benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül. Szankció nélkül módosítani lehet a kérelmeket 2009. május 31-ig (vasárnap, illetve a Pünkösd hétfõ miatt ez a határidõ 2009. június 2.). Szankcióval lehet módosítani a kérelmeket 2009. június 3–9-ig munkanaponként 1%-os csökkentéssel a módosított parcellára vonatkozóan. A 2009. június 9. után benyújtott módosításokat a támogatási összeg megállapítása és a kifizetés szempontjából nem lehet figyelembe venni.

 Az egységes kérelem kitöltése és benyújtásaAz egységes kérelem (36/2009.(IV.03.) FVM rendelet) kizárólag a www.mvh.gov.hu elektronikus kérelemkitöltõ felületen tölthetõ ki, és kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be, ami azt jelenti, hogy az egységes kérelem keretében igényelhetõ támogatások tekintetében nincsenek a kérelmezést lehetõvé tevõ papír alapon rendszeresített formanyomtatványok a 2009. évben. Az egységes kérelemhez kapcsolódó adatváltozások kizárólag csak az elektronikus kitöltõ felületen tölthetõek ki és az elektronikus rendszeren keresztül nyújthatóak be. Papír alapon nyújtandó be: a hasznosító személyében bekövetkezõ változás bejelentése, valamint a vis maior bejelentést igazoló alátámasztó dokumentumok! A területalapú támogatás kérelmének meghatalmazását nem csak az ügyfélkapun keresztül, hanem postai úton is be kell küldeni a területileg illetékes MVH hivatalához. Postai úton beküldött meghatalmazás nélkül a kérelem elutasításra kerül.

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõlAz egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában csak abban az esetben folyósítható támogatás – kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat –, ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület eléri vagy meghaladja az 1 hektárt. Amennyiben a támogatható terület több mezõgazdasági parcellából áll, az egyes mezõgazdasági parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.

Az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában legalább 0,3 hektár támogatható szõlõültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területe után a támogatás önállóan is igényelhetõ, illetve folyósítható. Ha a támogatható terület nem éri el együttesen az 1 hektárt, de a mezõgazdasági termelõ rendelkezik legalább 0,3 hektár támogatható szõlõültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területtel, e terület és az egyéb támogatható területek után együttesen folyósítható a támogatás. Egy mezõgazdasági parcellára e rendelet alapján csak egy egységes kérelem nyújtható be.

32/2009. (III. 31.) FVM rendelet az agrárkár-enyhítési eljárásrólA kárenyhítési rendszerbe történõ bejelentkezésA gazdálkodó szervezetnek vagy egyéni vállalkozónak minõsülõ mezõgazdasági termelõ a kárenyhítési rendszerbe történõ bejelentkezési kötelezettségének az egységes kérelem MVH-hoz történõ benyújtásával tehet eleget.A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása

Az MVH az egységes kérelem külön jogszabályban meghatározott benyújtási határidejét követõen húsz munkanapon belül értesíti a termelõt kárenyhítési hozzájárulásfizetésére vonatkozó kötelezettségének mértékérõl.A belvíz, téli és tavaszi fagykár bejelentése

A termelõ a használatában lévõ termõföldön a tárgyévben bekövetkezett belvíz, téli és tavaszi fagykárt, annak becsült nagyságát a káresemény bekövetkezésétõl számított tíz munkanapon belül köteles bejelenteni az MgSzH termelõ lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes területi szervéhez. Ha a termelõ a termõföldre rendelkezik biztosítási szerzõdéssel, úgy a tárgyévre az elemi károkra megkötött biztosítási szerzõdésrõl készített kimutatást is be kell jelentenie.Kárenyhítési hozzájárulás

A termelõ kárenyhítési hozzájárulás fizetésére vonatkozó kötelezettségét a benyújtott egységes kérelem (illetve nyilatkozat és egységes kérelem) alapján az MVH határozza meg.

A kötelezettséget a tárgyév június 30-áig kell teljesíteni. A kárenyhítési hozzájárulás mértéke szántóföldi növénytermesztés esetén 800 Ft/ha, szántó és gyümölcsös ültetvények esetében pedig 2000 Ft/ha.

A kárenyhítés a téli és tavaszi fagyok, a belvíz és az aszály okozta elemi károkra vonatkozik, egyéb károk kezelésére továbbra is az üzleti biztosítók által kínált lehetõségek ajánlhatók. A kárenyhítési hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítésének a késedelme a kárenyhítés juttatásra való jogosultság elvesztésével jár.A hozamérték-csökkenés megállapítása

A tárgyévi hozamértéket a tárgyévben ténylegesen hasznosított termõföldrõl betakarított termésmennyiség alapulvételével a minisztérium honlapján és a FVM-i Értesítõben, közleményben közzétett referenciaárakon kell figyelembe venni. A referencia hozam csökkenés 30%-nál nagyobb belvíz vagy jégkár esetén folyósítható kárenyhítés.A kárenyhítõ juttatás iránti kérelem

Az igényelt kárenyhítõ juttatás összegét a rendelet formanyomtatvány felhasználásával számítja ki, és azokat három eredeti példányban személyesen vagy postai úton legkésõbb a tárgyév október 20-áig beérkezõleg a szakigazgatási hivatalhoz kell benyújtani.Az egységes kérelemben igényelhetõ támogatások 36/2009. (IV. 3.) FVM rendeletBerta Dávid MVH-FÖPEKI

Hegedûs Szilvia NyME-MÉK PhD hallgató

Matus László NyMe-MÉK PhD hallgatóForrás: www.agrarkamara.hu  • www.mvh.gov.hu  • www.fvm.hu