MENÜ

Alkalmi munkavállalói könyv

Oldalszám: 9
2014.03.18.

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás egyik fõ célja, hogy a rövidebb idõtartamú – alkalomszerû munkát is munkaviszonyként elismerve – jogosultságot adjon a társadalombiztosításra, valamint a munkanélküliek járadékára.

 

 A rendszer elõnye, hogy a munkabér összegéhez igazodó értékben – az alkalmi munkavállalói könyvbe beragasztott közteherjegy-bélyeggel – a munkabért terhelõ valamennyi járulék és a munkavállalót terhelõ személyi jövedelemadó-elõleg egyaránt teljesíthetõ. Az alkalmi munkavállalói könyv ingyen igényelhetõ a munkavállaló lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltségeken, valamint egyes települési önkormányzatoknál, melyek erre megállapodást kötöttek a munkaügyi kirendeltséggel. Aki munkanélküli járadékban részesül, az alkalmi munkavállalói könyvet annál a kirendeltségnél kérelmezze, ahol részére a munkanélküli ellátást megállapították.

Az alkalmi munkavállalói könyvvel ugyanannál a munkaadónál folyamatosan legfeljebb öt egymást követõ naptári napig, egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig munkaviszonyt létesíthet. A munkavállaló több munkáltatónál egy naptári évben összesen százhúsz napot tölthet az alkalmi foglalkoztatásnak minõsülõ munkaviszonyban.

ElõnyeiAz alkalmi munkavállalói könyv alkalmazása munkaszerzõdésnek, azaz munkaviszonyra való jogosultságnak minõsül.

A munkáltató által beragasztott közteherjegyek alapján a munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra, baleseti táppénzre jogosult, továbbá nyugdíjához szolgálati idõt gyûjt. Munkanélküli járadékosok esetében annyi nappal tolódik ki a járadék folyósítása, ahány napot dolgozik, mivel az alkalmi munkában töltött idõ alatt a munkanélküli járadék folyósítása szünetel.

A munkáltatónak nem kell a személyi jövedelemadó elõleg meghatározásával, levonásával, igazolásával foglalkozni, mert az összes ilyen kötelezettségét teljesíti a közteherjegy beragasztásával.

Az alkalmi foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherjegy beragasztásával és érvényesítésével a munkáltató teljesíti az adó- és járulékbefizetési, illetve levonási kötelezettségét. A munkáltató a közteherjegyet postahivatalokban tudja megvásárolni, melynek számláját költségként elszámolhatja a jegy felhasználásával arányos mértékben (1. ábra).

 


 Alkalmi munkavállalói könyvvel 1997. óta alkalmazható olyan belföldi magánszemély, aki a Munka Törvénykönyve alapján munkavállaló lehet.

Kék és zöld színû alkalmi munkavállalói könyv létezik. A kék könyvet a magyar és az uniós országokból érkezõ munkavállalók, a zöld színût pedig a nem uniós államokból érkezettek használhatják a mezõgazdasági idénymunkához. Mindkét könyv elsõ oldalán részletes útmutató olvasható a kitöltést segítvén. A magyar állampolgárok foglalkoztatásához készült kék könyvben a fehér, a kék vagy a zöld színû oldalakon kell regisztrálni a munkavégzést attól függõen, hogy a munkáltató vállalkozás (fehér oldal), magánszemély (kék oldal), kiemelten közhasznú szervezet vagy mezõgazdasági foglalkoztató (zöld oldal). A könyvek a lakóhely szerinti illetékes munkaügyi kirendeltségen, vagy a települési önkormányzatoknál díjmentesen igényelhetõek. Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezõ személy részére néhány arra kijelölt munkaügyi kirendeltség köteles kiállítani.A munkáltatónak az alkalmi munkavállalói könyvben, a munkavállaló munkába lépésekor naponként, a nap elején ki kell töltenie a munkáltató neve és székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele, a munkavégzés helye és napja, a munkakör és a kifizetendõ munkadíj rovatokat, majd a közteherjegy helyén aláírásával igazolja a munka megkezdésének tényét. A munkavállalás létrejöttét a munkavállaló is a megfelelõ rovatban történõ aláírásával igazolja, így hitelesen megvalósul az alkalmi munkaviszony, mivel az alkalmi munkavállalói könyv munkaszerzõdésnek minõsül. A munkavégzés befejezésekor kell a munkaadónak a közteherjegyet a megfelelõ rovatba beragasztania és aláírásával érvényesítenie. A munkavállaló köteles magánál tartani a könyvet a munkavégzés teljes idõtartama alatt, mert azt a munkaügyi ellenõrzés során be kell mutatnia.A munkáltató olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a munkavállaló adatait, az AM könyv sorszámát, a lerótt közteherjegy értékét, a nettó kifizetés összegét, a munkavállaló aláírását.

Ezt a nyilvántartást a munkaügyi ellenõrzés során kérhetik. (2.ábra)

 


 Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatással összefüggõ adatszolgáltatási kötelezettséget elektronikus úton a 0908. számú havi bevallásban kell a munkáltatónak teljesítenie.Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ