MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid 2014.02.17.

A szélsõséges idõjárásnak köszönhetõen egész nyáron folyik a vis maior kérelmek beadása az MVH-hoz. A Natura 2000 programban szereplõ gyepek kaszálása is bejelentési kötelezettséggel bír, a bejelentõlapot az adott terület nemzeti parkjainak természetõrei segítenek beszerezni.

 

 

A vis maior kérelmek benyújtásaA 2010. évben kialakult mezõgazdasági károk miatt az MVH elektronikus kérelmében a W0103 felületen igényelhetõ a vis maior, amelynek a beadása az Egységes kérelemhez hasonlóan az ügyfélkapun keresztül történik. A W0103 felületen lehetõség van a káresemény megnevezésére (belvíz, jégkár) az igazolás típusának kipipálására. Az elektronikus vis maior kérelem beküldésével egyidejûleg a falugazdászok jegyzõkönyvet vesznek fel a bekövetkezett káreseményrõl. A káreseményt 10 napon belül kell jelenteni az MgSZH felé. A falugazdász és a bejelentõ által aláírt jegyzõkönyv alapján az MgSZH igazolást állít ki. Az MgSZH által kiadott igazolásnak meg kell egyezni az elektronikus kérelemben feltüntetett adatokkal. A vis maior kérelem a 44/2007 (VI.8.) FVM rendelet nyomtatványaként az MgSZH honlapján is elérhetõ. A vis maior kérelem többször is beadható a kártól függõen. Fontos tudni, hogy a W0102 módosító felület és W0103 vis maior felület nem érhetõk el egy idõben. A W0103 felületet csak úgy érhetjük el, ha a W0102 módosítást beküldtük, vagy a saját ügyek állásából töröltük. Az AKG jogcím esetében azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a „Pihentetett terület” hasznosítási kódra kifizetés kizárólag csak az elfogadott, azaz indokolt vis maior esetén lehetséges. Az elfogadott vis maior igazolás abban az esetben is lehetõséget biztosít a támogatás teljes összegû kifizetésére, ha az ügyfél a Kölcsönös Megfeleltetés, ezen belül például a Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot elõírásait (pl. gyommentesség biztosítása) a vis maior esemény miatt nem tudja betartani.

 Agrárkár-enyhítésAz agrárkár-enyhítési rendszerben a kárt 3 napon belül kell jelenteni a biztosító felé, valamint 10 napon belül a 32/2009 FVM rendelet (III.31.) 2. sz. mellékletén (elemi kár bejelentõ) az MgSZH felé. A kárenyhítési kérelmet (4, 5, 6. sz. mellékletet) a 32/2009 FVM rendelet alapján tárgyév október 20-áig kell az MgSzH megyei hivatalához eljuttatni, kivéve azoknak, akiknek a betakarítás elhúzódása miatt nem volt lehetséges a hozamérték csökkenést megállapítani, õk a kérelmüket elõzetes adataik alapján adhatják be, de a végleges adatok alapján december 20-áig új támogatási kérelmet kötelesek benyújtani. Az adott év kárenyhítésébe a tárgyévet megelõzõ október 1-jétõl a tárgyév szeptember 30-áig keletkezett elemi károkat lehet figyelembe venni. Ezen idõszak után keletkezett károkat már a következõ év hozamérték-csökkenésénél kell beszámítani. A károsult termelõ kárenyhítésre, a kiszámított hozamérték-csökkenés 80%-át kaphatja meg, mivel európai uniós jogszabályi elõírás, hogy a kárnak egy részét (ez a rész húsz százalék) a kárt szenvedett termelõnek kell viselnie. Az MgSzH megyei hivatala a kérelem adatait megvizsgálja és a kérelmet november 10-éig eljuttatja az MVH-hoz, ahol azt elbírálják.

Az MVH 85/2010. (V.31.) számú közleménye

A 2010-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igénylésrõl.Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelõ állatokra nyújtható: 

- háziasított szarvasmarhaféle; 

- nõivarú; 

- a Támogatási kérelem postára adásának napján kora legalább 8 hónap; 

- hústípusú vagy kettõs hasznosítású típusba tartozik (ENAR-ba bejelentve); 

- olyan állományhoz tartozik, amelyben hústermelés céljából nevelnek borjakat; 

- a kötelezõ birtokon tartás alatt a termelõ tenyészetében van; 

- tenyészete igazoltan gümõkór-, brucellózis- és leukózismentes. A menteségnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia az állományban.A támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem

benyújtása
A Támogatási kérelem két dokumentumból áll:

K10600/K10601 Fõlap 

- K10600 Támogatási kérelem a legfeljebb 120 ezer kg tejkvótával rendelkezõ termelõk részére – Fõlap

vagy 

- K10601 Támogatási kérelem a 120 ezer kg tejkvótánál többel rendelkezõ termelõk részére – FõlapA Támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei Kirendeltségéhez kell benyújtani, postai úton 2010. június 1. és 2010. július 31. között.A július 31-e után benyújtott kérelmek esetén az anyatehéntartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 39/2010. (VI. 7.) közleményeAz agrár-környezetgazdálkodási támogatás során nem alkalmazható növényvédõszer-hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédõ szerek körérõl és a 26/2010. (IV. 23.) ÚMVP IH Közlemény hatályon kívül helyezésérõl.14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletAz európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl. Megjelent a NATURA 2000 területek helyrajzi szám szerinti listája.Berta Dávid • MVH-FÖPEKI

Hegedûs Szilvia • NyME-MÉKwww.mvh.gov.hu

www.fvm.hu 

www.mgszh.hu