MENÜ

A repce gyomirtása, termelõi tapasztalatokkal

Oldalszám: 44
Hornyák Attila 2014.02.17.

Az õszi káposztarepce fejlõdésének kezdeti idõszakában, amikor még nem rendelkezik megfelelõ gyomelnyomó képességgel, szükséges alkalmazni a vegyszeres gyomirtást. Ha a vegyszeres gyomirtást elhagyjuk, akkor a nyár végén, õsszel hulló csapadék hatására nemcsak az elvetett repcemag indul fejlõdésnek, hanem a gyomok is hatalmas tömegben jelennek, jelenhetnek meg, a talajunk gyommagkészletének függvényében.

 

 

A kultúrnövényünk gyommentesen tartásának az egyik, ha nem a legfontosabb idõszaka a vetés utáni 1-2 hónap.Ebben az idõszakban kell gyommentesen tartani az állományt, ami az esetek döntõ hányadában csak vegyszeres gyomirtással lehetséges! Ha ezt a gyommentes állapotot sikerül megteremteni, akkor a repcénk fejlõdése zavartalan lesz az õsz során, így optimális fejlettséggel, jó eséllyel megy majd a télbe, továbbá könnyebben viseli el a tél viszontagságait, tehát gyorsabban regenerálódik majd a tavasz folyamán.A gyommentes, vagy alacsony gyomborítottságú repceállomány természetesen nem létezhet, ha csak abban az adott évben végzünk megfelelõ gyomirtást amikor repcét termesztünk! Ezt a munkát (agrotechnika, vegyszeres gyomirtás) a megelõzõ években is folyamatosan, magas szinten kell folytatnunk!A gyomnövények közül a területi adottságoktól függõen, már õsszel megjelenhet a tyúkhúr, a pásztortáska, az árvacsalán, a veronika fajok, a ragadós galaj, a nagy széltippan, a pipacs, az árvácska fajok, a pipitér fajok, a sebforrasztó zsombor, a parlagi ecsetpázsit, az ebszikfû, a vadrepce, a repcsényretek, a libatop fajok, a disznóparéj-félék, a parlagfû, az egynyári szélfû, a tarackbúza, a mezei acat, az apró szulák és nem utolsó sorban az árvakelésû gabonafélék.

 


 

 

 

De hogyan is tudjuk megoldani a gyomnövények irtását?A vetést megelõzõ minden talajmûvelési eljárás célja a gyomirtás, illetve a talaj nedvességtartalmának megõrzése! Ennek érdekében a gabona betakarítása után, amint lehet, a tarlóhántást és a tarló lezárását el kell végezni, annak érdekében, hogy a talajban lévõ gyommagok, illetve az elpergett gabonaszemek mielõbb csírázásnak induljanak, továbbá minél több nedvességet megõrizzünk a talajban. Ha szükséges, tehát évelõ gyomnövényekkel is fertõzött a területünk, akkor semmi esetre sem szabad elhagyni a vegyszeres tarlókezelést (valamilyen glifozát tartalmú készítménnyel), mivel ez a legegyszerûbb, leghatékonyabb és egyben a legolcsóbb védekezési mód az évelõk ellen!- A vetés elõtti bedolgozásos technológia (PPI) alkalmazása mára már nem létezõ lehetõség a repcetermesztõknél sem, mivel az Európai Uniós harmonizáció következtében, hazánkban is betiltásra kerültek az itt alkalmazható hatóanyagok! - A vetés után kelés elõtt (preemergensen) mind az egyszikû, mind a kétszikû magról kelõ gyomnövények ellen hatékonyan lehet védekezni. Jellemzõje ennek a technológiának a rövid (néhány nap) felhasználási idõszak, mivel a vetést követõ néhány napon belül el kell végezni a permetezést, a repcén jelentkezõ fitotoxikus tünetek elkerülése érdekében. A hatékony gyomirtáshoz a permetezést követõ 1-2 hétben, legalább 15 mm csapadéknak hullania kell! A csapadékon kívül, a megfelelõ gyomirtó hatás elérése érdekében, a tökéletesen elmunkált aprómorzsás talajfelszín is elõírás, amit sajnos a hazai talajok egy részén nem tudunk biztosítani, ezért ez a gyomirtási lehetõség hazánk legtöbb repcetermesztõ területén magas kockázattal jár. További kockázatot jelent a preemergens technológia azokon a területeken, ahol viszonylag alacsony a talaj szervesanyag-tartalma, a talaj kötöttsége túl kicsi, mivel nagy ­mennyiségû (30–50 mm) csapadék rövid idõn belüli hullásával olyan intenzív lehet a gyomirtó szer hatóanyagok bemosódása a repce csírázási zónájába, hogy a kelõ repcénk károsodást fog szenvedni! Ezek a károsodások múló fitotoxikus tüneteket, de akár a repce hiányos kelését is eredményezhetik! A preemergensen alkalmazható hatóanyagok (készítmények) a magról kelõ egy- és kétszikû gyomok ellen: a napropamid (Devrinol 45 F), a klomazon (Command 48 EC), a dimetaklór (Teridox 500 EC), a dimetaklór + klomazon (Brasan). A magról kelõ kétszikûek ellen a metazaklór (Sultan 50 SC) és a metazaklór + quinmerak (Butisan Star) használható.

 

Hohl Tamás • fõmezõgazdász („Szepetneki” Zöld Mezõ Szövetkezet, Sormás):Repcetermesztésünk nagysága 200-250 hektár. Gyomirtási technológiánkra alapvetõen a preemergens technológia a jellemzõ. Számunkra ezt tartom a legjobb megoldásnak, mivel a vetés után (szeptember elején), mindig érkezik több-kevesebb bemosó csapadék, ami a gyomirtásunk hatékonyságát megalapozza. A repcetermõ területünkön a nagy széltippan, a ragadós galaj, az árvacsalán fajok, a veronika-félék és a gabona árvakelés jelentkezik megoldandó problémaként. A metazaklórral és a dimetaklór hatóanyagokkal az eddigi tapasztalatunk az, hogy a nálunk jelentkezõ kétszikû gyomproblémát sikeresen meg tudjuk oldani preemergensen, a gabona árvakelést posztemergensen a quizalofop-P-tefuril hatóanyag-tartalmú készítménnyel. A saját körülményeink között a preemergens technológia biztonsággal használható, mivel az utóbbi 10 évben minden évben megfelelõ mértékû bemosó csapadék érkezett a területeinkre!

Õszi állománykezelések (korai poszt, poszt technológiák) az egy- és kétszikû gyomnövények ellen: a kezelések idõzítésénél a kultúrnövény és a gyomok fenológiáján kívül, fontos a hõmérsékleti értékek figyelemmel kísérése is, mivel ez is nagyban befolyásolja a gyomirtásunk hatékonyságát! A megjelenõ gyomnövények függvényében kell tudnunk kiválasztani a legoptimálisabb engedélyezett herbicidet! Az õszi állománykezelésre alkalmazható hatóanyagok (készítmények) a kétszikû gyomnövények ellen: a klopiralid (Lontrel 300, Cliophar 300 SL), a klopiralid + pikloram + aminopiralid (Ikarus), a metazaklór (Sultan 50 SC), a metazaklór + quinmerak (Butisan Star) és a klopiralid + pikloram (Galera) használható. Ezen készítmények, az intenzíven növekvõ gyomnövények ellen fejtik ki a hatásukat, tehát csak abban az esetben permetezzünk, ha a levegõ hõmérséklete legalább 10 °C felett van!

 


 

 

Ha mégsem így járunk el, akkor a gyomirtó hatás hatékonysága csökkenést fog mutatni!

 


 

 

A szelektív egyszikûirtókról általánosságban elmondható, hogy a kijuttatni kívánt dózist minden esetben külön meg kell határozni, mivel a gyomok fejlettsége és az életforma befolyással van a dózisra! Az engedélyezett legalacsonyabb dózis a 2–4 leveles magról kelõ gyomnövényekre vonatkozik. Ha ennél fejlettebbek a gyomnövények, sõt évelõ gyomnövények ellen is próbálunk védekezni, akkor az engedélyezett legmagasabb dózist szükséges alkalmazni! Fontos azt is tudni, hogy jelenleg a legtöbb szelektív egyszikûirtó készítmény csak önmagában juttatható ki, tehát semmi esetre sem szabad kombinációban, vagy egyéb más kémiai növényvédõ szerrel egy menetben kijuttatni (a kivételekrõl az engedélyokiratban, illetve a termék címkéjén lehet olvasni)! Az egyszikû gyomnövények ellen az alábbi szelektív egyszikûirtó hatóanyagok (készítmények) alkalmazhatók: a propaquizafop (Agil 100 EC, Paladin), a cikloxidim (Focus Ultra), a fluazifop-P-butil (Fusilade Forte), a quizalofop-P-tefuril (Pantera 40 EC), a kletodim (Select Super) és a quizalofop-P-etil (Leopard 5 EC, Targa Super). Fontos, hogy a megfelelõ gyomirtó hatás érdekében az egyszikû gyomnövények a kezeléskor 10–20 cm magasak legyenek, mivel ebben a fenológiában van akkora növényfelület az egyszikû gyomnövényeken, hogy a kijuttatott hatóanyag megfelelõ mennyiségben tud a gyomnövényekre jutni!

 

Temesvári Mihály („Öt + egy” Mezõgazdasági, Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Nagyszénás):Repcetermesztésünket közel 100 hektáron folytatjuk. A gyomnövények közül a selyemmályva, a libatop, a csattanó ­maszlag, a mezei acat és a ragadós galaj fordul elõ a területeinken.A repcetermõ területeink csapadékeloszlása az õszi káposztarepce vetése és kelése idején inkább száraz, mint csapadékos, ezért a területeket jól elõkészítjük, tápanyaggal feltöltjük és lezárjuk. A gyomnövények és az árvakelések miatt a vetés elõtt a területen totális gyomirtást végzünk glifozát tartalmú készítménnyel. A késõbb kikelõ árvakelésû kalászosok ellen, õsszel, szelektív egyszikûirtást alkalmazunk. Tavasszal, ha szükséges, használjuka klopiralid + pikloram tartalmú gyári kombinációt. Ezen technológiákkal általában megoldjuk a repce gyomproblémáját. De fontos megértenünk, hogy a repce gyomirtása folyamatos elõregondolkodást igényel már a vetést megelõzõ években is.

 Tavaszi állománykezelés: Tavaszszal, a nyugalmi idõszak után, ha szükséges, védekeznünk kell az egy és kétszikû gyomnövények ellen. A kétszikû gyomnövények ellen használható hatóanyagok, készítmények: a klopiralid (Cliophar 300 SL, Lontrel 300), amit a repce virágbimbóinak megjelenéséig lehet felhasználni. A készítmények nem ajánlhatóak abban az esetben, ha a kétszikû gyomok közül jelen van(nak) a keresztes virágúak családjába tartozó gyomnövények, a ragadós galaj, a veronika félék és a libaparéj-félék, mivel ezen készítmények a fent felsorolt gyomnövények ellen nem nyújtanak megfelelõ védelmet. A klopiralid + pikloram (Galera) gyomirtó spektrumában az elõbbi hatóanyaghoz képest bõvülés tapasztalható, mivel ez a készítmény már bevethetõ a galaj ellen, továbbá közepesen hatékony a libaparéj-félék ellen. A klopiralid + pikloram + aminopiralid hatóanyagokat tartalmazó Ikarus az elõbbi készítmények közül a legszélesebb gyomirtó spektrummal rendelkezik. A repcében megjelenõ kétszikû gyomnövények szinte mindegyikét megfelelõ hatékonysággal irtja. A kijuttatást a repce szárba indulásáig lehet végrehajtani.Az egyszikû gyomnövények ellen használható szelektív egyszikûirtó hatóanyagokat lásd az õszi állománykezelésnél!

 


 

 Pávkovits András • növényvédelmi mérnök (Dalmand Zrt.):

Repcét 4-700 hektáron termesztünk. A gyomirtási technológiák közül a preemergens technológiát, a gabona árvakelés ellen az õszi és/vagy a tavaszi posztemergens technológiát alkalmazzuk! Ha a preemergens technológia nem nyújt tökéletes védelmet, akkor a megjelenõ gyomnövények ellen a tavaszi posztemergens kezelést is alkalmazzuk. Gyomnövények közül elõfordulnak a pipitér fajok, a veronika fajok, a sebforrasztó zsombor, a pipacs, a pásztortáska, az ebszikfû és a gabona árvakelés. A hatóanyagok közül preemergensen a klomazon és a metazaklór hatóanyagokat használjuk. A posztemergens technológiákra a kétszikûek ellen a klopiralid és a pikloram gyári kombinációt vagy a klopiralid a pikloram és az aminopiralidot is tartalmazó gyári kombinációt alkalmazzuk. Az egyszikûek ellen az eddig használt szelektív egyszikûirtókkal meg voltunk elégedve! A preemergens technológiánk a megfelelõ bemosó csapadék hatására igen jól mûködik, ha mégsem érkezik meg idõben a bemosó csapadék, akkor jön a posztemergens „kiegészítés”. A saját véleményünk szerint az õszi bemosó csapadék elmaradása és a késõn elvégzett tavaszi posztemergens gyomirtás jelentheti a legnagyobb problémát a repce gyomirtásában!Légrádi Miklós • vállalkozásvezetõ (Lengyeltóti):A repcetermõ területünk nagysága 80 hektár. Véleményem szerint a repcetermesztésben mára már megoldott a gyomirtás, mivel megtaláljuk azon gyomirtó szereket, amelyeket a „kezdõk”, a „haladók”, a „spórolósok” tudnak választani, de még az örökös „elkésettek” rendelkezésére is állnak hatékony készítmények! Vegyszeres védekezésre a preemergens és az õszi korai posztemergens kezeléseket tartom célszerûnek. A dimetaklór és a klomazon kombináció, a metazaklór és/vagy a quinmerak hatóanyagok megfelelõ védelmet nyújtanak. Sikeresen tudtuk alkalmazni a metazaklór + quinmerak + Ikarus kombinációt, melyet fõleg acat és néhány nehezen írtható makacsabb gyom (pipacs, zsombor, ebszikfû) esetén tudtunk eredményesen használni. A fõleg árvakelésbõl eredõ egyszikû problémát is tökéletesen meg tudjuk oldani a szelektív egyszikûirtók valamelyikével, õsszel vagy tavasszal. Az idõben, de mindig az idõjárása való figyelemmel elvetett repcék, a jó környezeti feltételek mellett, annyira meg tudnak erõsödni, hogy utána már érvényesül a gyomelnyomó képességük. Törekvésünk tehát arra irányul, hogy növényünket akár fizikai, akár kémiai megoldásokkal olyan helyzetbe hozzuk, hogy az a közvetlen környezetében uralkodhasson.Összefoglalva elmondható, hogy az õszi káposztarepcénél a teljes termesztési technológia (a bevált agrotechnikai-, a mechanikai elemek, a megfelelõ fajták, hibridek, a hatékony növényvédõ szerek) rendelkezésére állnak a gazdáknak, „csak” ki kell tudni választani, és helyesen kell alkalmazni, a saját lehetõségeikhez mérten a legoptimálisabb technológiákat! A termelõi nyilatkozatokból látszik, hogy a területi sajátosságok figyelembevételével, a megfelelõen kiválasztott herbicidekkel, a megjelenõ gyomnövényprobléma kezelhetõvé válik! Ennek eredménye a gyommentes állomány, amely biztosítja a megfelelõ termésmennyiséget!Hornyák Attila • herbológus

Nógrád Megyei MgSzH NTI.