MENÜ

A helyi iparûzési adó rendjének változása

Oldalszám: 6
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.02.11.

A helyi iparûzési adóval (HIPA) összefüggõ adóztatási feladatokat 2010. január 1-tõl kezdõdõ adóéveket érintõen az állami adóhatóság gyakorolja.

 

 

 

A HIPA adóztatásban a 2010-es év átmeneti idõszaknak tekinthetõ:

 

- A vállalkozóknak az önkormányzati adóhatóság által helyi iparûzési adóra kiadott fizetési meghagyás alapján 2010. március 15. napjáig esedékes elõlegrészletet az önkormányzati adóhatósághoz az általa megjelölt pénzforgalmi számlára kellett megfizetniük. - A 2009-es adóévrõl – 2010. május 31-ig – a helyi iparûzési adó bevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani, és a kimutatott pozitív különbözetet is oda kell megfizetni. - A 2009. évi – és ezt megelõzõ adóévekre vonatkozó – önellenõrzéseket szintén az önkormányzati adóhatóságokhoz kell benyújtani legkésõbb 2011. december 31-ig. - A 2010. május 31-ig az önkormányzatokhoz benyújtandó helyi iparûzési adóbevallásban kell bevallani a 2010. szeptember 15-én és a 2011. március 15-én esedékes helyi iparûzési adóelõlegeket, de ezeket az elõlegeket már az állami adóhatósághoz kell megfizetni. - Az ideiglenes jellegû iparûzési tevékenységet folytató adóalanyoknak már 2010. január 1-tõl az állami adóhatósághoz kell bejelentkezniük és benyújtani bevallásukat.(Bejelentésükre szolgáló nyomtatvány (10THIPA). A befizetéseket szintén az állami adóhatósághoz kell teljesíteni. Amennyiben a vállalkozó 2010. január 1. után kezdi meg állandó jellegû iparûzési tevékenységét valamely önkormányzat illetékességi területén, akkor ezt már szintén az állami adóhatósághoz kell bejelenteni a 10THIPA nyomtatványon.

A vállalkozók helyi iparûzési adó- bevallásuknak a 1044 (1045, 1046) számú nyomtatvány kitöltésével tesznek eleget. (Ezeket a bevallásokat már az állami adóhatósághoz kell benyújtani.) Azok a vállalkozások, melyek egyébként elektronikus bevallásra kötelezettek a fenti bevallásukat is elektronikusan kötelesek beküldeni.

A bevallások és adatlapok letölthetõk a www.apeh.hu internetes portálról.Az ideiglenes iparûzési tevékenység bejelentése:A helyi iparûzési adóval összefüggõ adóztatási hatásköröket 2010. január 1-jétõl az állami adóhatóság gyakorolja. Ez azt jelenti, hogy 2010. január 1-jét követõen keletkezett bejelentési-, bevallási-, befizetési kötelezettségeket az állami adóhatósághoz kell teljesíteni.Ennek következtében megváltozott a bejelentkezés és a bevallás – korábbi években már megszokott – rendje.A 2010. évre vonatkozó bejelentkezés és változás-bejelentés céljára az adóhatóság a 10THIPA adatlapot, a bevallási kötelezettség teljesítésére a 1044 számú bevallást, az elõleg bevallására pedig a 1045 számú bevallási nyomtatványt rendszeresítette.A jogszabályváltozás valamennyi, iparûzési tevékenységet végzõ adózót érinti. Jelen tájékoztató az ideiglenes jelleggel végzett (alkalmi) iparûzési tevékenység, ezen belül is a piacozó, vásározó tevékenység bejelentése, bevallása és adófizetése kapcsán felmerült kérdéseket foglalja össze, illetve a helyes gyakorlat kialakulásához kíván segítséget nyújtani.Az ideiglenes jelleggel piacozó, vásározó adózó a tevékenység megkezdése elõtt, de legkésõbb a kezdés napján köteles az állami adóhatóságnál bejelenteni a tevékenység kezdetét. A bejelentésre a 10THIPA adat- és változás-bejelentõ lap szolgál.A bejelentõlapon lehetõség van több bejelentés egyidejû megtételére akár több lapon keresztül is, így ha az alkalmi piacozó az árusítások helyszínét és idõpontját elõre ismeri, úgy a bejelentését akár több településekre vonatkozóan is megteheti egyszerre, egy bejelentõlapon.Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendõ adóról a tevékenység befejezésének napján bevallást kell beadni, és ezzel egyidejûleg kell megfizetni az adót is.Az ideiglenes tevékenység befejezését nem szükséges külön bejelenteni, a tevékenység befejezését követõen beadott bevallással egyúttal ezt a kötelezettséget is teljesíti.Az adót tehát a bevallás benyújtásának határidejével megegyezõen, a tevékenység befejezésének napján kell megfizetni. Ha ez munkaszüneti napra esik, akkor a határidõt követõ elsõ munkanapon kell teljesíteni a kötelezettségeket.Megváltozott az adó befizetésének módja is. Korábban kialakult gyakorlat volt, hogy a piacozó, vásározó tevékenység helyszínén, illetve egyes településeken az önkormányzatoknál készpénzben történt az adó megfizetése.2010. január 1-jétõl a pénzforgalmi számlával rendelkezõ adózó a belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással, a pénzforgalmi számlával nem rendelkezõ adózónak készpénz-átutalási megbízással, vagy lakossági folyószámláról kell fizetési kötelezettségét teljesíteni. Készpénzben történõ fizetésre nincs lehetõség.

A fentiek a gyakorlatban azt jelentik, hogy ha egy adózó egy településen hetente egy-egy napon végez alkalmi jelleggel piacozó tevékenységet, akkor a bejelentõ lapon a tevékenység kezdetét minden alkalommal be kell jelenteni és az adott napra a 1044-es bevallást be kell nyújtania. Amennyiben a piacozó tevékenységet ugyanazon a településen több, egymást követõ napon, egy nap megszakítás nélkül végzi, akkor legkésõbb az elsõ napon kell bejelentkeznie, az utolsó napon – a tevékenység befejezésekor – pedig bevallást kell benyújtania. Az ideiglenes iparûzési tevékenység bevallására a 1044-es számú bevallás 09. lapja szolgál.

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ