MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid 2014.02.11.

A termelõk továbbra is beadhatják vis maior kérelmüket az MVH ügyfélkapuján keresztül.

 

 

Birtokösszevonási célú termõföldvásárlás támogatása címen támogatási kérelem évente május 1. és szept. 30. között nyújtható be az MgSzH-hoz. Egy ügyfél évente legfeljebb 2 kérelmet nyújthat be. A növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítése 2010. szept. 1–30. között igényelhetõ.

2010. évi LXVII. törvény

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosításáról
(2) A Krt. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ a kárenyhítési hozzájárulás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét 2010-ben a (2) bekezdésben meghatározott módon úgy kell teljesítenie, hogy a kárenyhítési hozzájárulás az agrárkár-enyhítési szerv számláján 2010-ben szeptember 30-áig jóváírásra kerüljön. Határidõben történõ befizetésnek kizárólag az agrárkár-enyhítési szerv számláján 2010. szeptember 30-ig jóváírt összeg tekinthetõ. E rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha a kárenyhítési hozzájárulásnak jóváírására 2010. június 30-ig az agrárkár-enyhítési szerv számláján nem került sor.”3. § A Krt. 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

9. § (1) A kárenyhítõ juttatásra a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ abban az esetben jogosult, amennyiben:

„h) a használatában levõ termõföldön bekövetkezett jégesõ-, belvíz- és fagykárt a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározottak szerint az agrárkár-megállapító szervhez a káresemény bekövetkezésétõl számított tizenöt napon belül bejelentette, és”4. § A Krt. 11. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kárenyhítõ juttatás iránti kérelemhez kapcsolódó eljárásban hiánypótlásra, illetve az eljárás ügyfél kérelmére történõ felfüggesztésére nincs lehetõség.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti arányos csökkentést alkalmazni kell, úgy a kizárólag ezen indokkal csökkentett juttatásról szóló döntések tekintetében az arányos csökkentésre vonatkozóan fellebbezésnek helye nincs.”

Az MVH 114/2010. (VII. 21.) számú közleményeAz EMVA által finanszírozott, ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódóan a 2010. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról. Jelen közlemény alapján augusztus 1–31. között kizárólag a 2010. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 55/

2010. (IV. 14.) MVH Közlemény alapján benyújtott egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban elszámolni kívánt további számlaösszesítõk nyújthatók be.

Tájékoztatom, hogy az ültetvény rendelet 4. § (7) bekezdésének a) pontja értelmében az ügyfél a beruházást a támogatási határozat kézhezvételétõl számított 24 hónapon belül köteles megvalósítani. Az utólagos számlaelszámolást az MVH által rendszeresített nyomtatványon, postai úton, az ügyfél székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez egy példányban kell benyújtani.Az MVH 113/2010. (VII. 21.) számú közleményeAz EMVA által finanszírozott, fás és lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódóan a 2010. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról.

Jelen közlemény alapján 2010. augusztus 1–31. között kizárólag a 2010. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 55/2010. (IV. 14.) MVH Közlemény alapján benyújtott egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban nyújthatóak be elszámolni kívánt további számlaösszesítõk.

A lágy szárú rendelet 4. § (8) bekezdésének a) pontja, valamint a fás szárú rendelet 4. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében az ügyfél a beruházást a támogatási határozat kézhezvételétõl számított 12 hónapon belül köteles megvalósítani.

Lágy szárú energiaültetvények esetében a lágy szárú rendelet 5. § (4) bekezdése, illetve (5) bekezdése értelemében az alábbi kiadások számolhatóak el:a) terület-elõkészítés,

b) tápanyag-utánpótlás,

c) szaporítóanyag-beszerzés és -tárolás,

d) telepítés,

e) a telepítéshez kapcsolódóan a Vhr. 31. §-ában meghatározott szolgáltatások, az ott meghatározott mértékig,

f) kerítés, térburkolat-kialakítás.

Az e)–f) pontok szerinti kiadások nem haladhatják meg az elszámolható kiadás 20%-át.

Fás szárú energiaültetvények esetében a fás szárú rendelet 5. § (4) bekezdése, illetve (5) bekezdése értelmében az alábbi kiadások számolhatóak el:

a) terület-elõkészítés,

b) tápanyag-utánpótlás,

c) szaporítóanyag-beszerzés és -tárolás,

d) telepítés,

e) termõre fordulásig a telepítési terv szerinti éves ápolás,

f) telepítéshez kapcsolódóan a Vhr. 31. §-ában meghatározott szolgáltatások, az ott meghatározott mértékig,

g) kerítés, térburkolat-kialakítás.

Az f)–g) pontjai szerinti kiadások nem haladhatják meg az elszámolható kiadás 20%-át.

Az utólagos számlaelszámolást az MVH által rendszeresített nyomtatványon, postai úton, az ügyfél székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez egy példányban kell benyújtani.

Az Alkotmánybíróság 142/2010. (VII. 14.) AB határozata az egységes mezõgazdasági támogatási rendszer bevezetésérõl és mûködtetésérõl.Berta Dávid • Hegedûs Szilvia - NyME-MÉK

Forrás: www.mvh.gov.hu  • www.fvm.huwww.mgszh.huwww.szilberhorn.com