MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.02.11.

A gazdálkodóknak elõ kell készülniük a gazdasági év lezárásával a 2009/2010. évi gazdálkodási napló elektronikus leadására is. Az elektronikus adatszolgáltatást a támogatási idõszak további éveiben is a gazdálkodási év lezárultával, szeptember 1. és november 30. között kell teljesíteni.

 

 

Tájékoztatás a „web-GN” elektronikus adatszolgáltatásrólA gazdálkodási napló meghatározott adatainak elektronikus benyújtása, amely az ÚMVP Irányító Hatóságának 22/2010. (IV. 13.) közleményében található, minden agrár-környezetgazdálkodási támogatásban résztvevõ gazdálkodó számára kötelezõ.Az elõírás teljesítéséhez az elsõ gazdálkodási évre vonatkozóan rendelkezésre álló idõszak 2010. szeptember 1-jétõl november 30-ig tart. Az adatokat a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz kell benyújtani, az ebbõl a célból mûködtetett elektronikus felületen („web-GN”) keresztül.Elektronikusan kizárólag az alábbi adatlapokat (GN-Fõlap-01-02,-03,-04,- 05) kell feltölteni, viszont ellenõrzés esetén nyomtatott/nyomtatható formában az ellenõr részére rendelkezésre kell, hogy álljon a teljes gazdálkodási napló. Az elektronikusan vezetett naplónak még további öt évig hozzáférhetõnek (nyomtathatónak) kell lennie, vagy évente aláírással hitelesített másolatot kell készíteni. A támogatási rendelet 18. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodási napló elektronikus benyújtására a fenti határidõn túl nincs lehetõség.A benyújtás elmulasztása az elõzõ (elsõ) gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30 %-kal történõ csökkentését vonja maga után.

 

Az MVH 118/2010. (VIII. 4.) számú közleménye-A vis maior esemény bejelentésérõl, és a bejelentéshez rendszeresített nyomtatványokrólA vis maior esemény bejelentéséhez tartozó eljárás meggyorsítása érdekében azokban az esetekben, amikor a vis maior esemény megállapítása a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal hatáskörébe tartozik, az ügyfélnek – a vis maior esemény MVH-nak történõ bejelentése mellett – nem kell külön igazolást beszerezni az MgSzH-tól a földterületüket ért a természeti csapások vagy állatállományt sújtott járványok miatt, hanem elegendõ lesz a vis maior eseményt az MVH részére bejelenteni. A bejelentést követõen az MgSzH a káreseményt közvetlenül az MVH részére igazolja. 

- A vis maior esemény bejelentéseA vis maior esemény bejelentését – amennyiben az intézkedésre vonatkozó jogszabály vagy közlemény más nyomtatványt, vagy benyújtási módot nem ír elõ – a jelen közlemény 1. számú mellékletét képezõ (Z0001 számú) „Vis maior esemény bejelentése” nyomtatványon kell benyújtani.a) Amennyiben a vis maior körülmény az alábbi események miatt merült fel: 

- a mezõgazdasági üzem földterületét, vagy az erdõsített területet sújtó természeti csapás, illetve szélsõséges idõjárási körülmény, 

- az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertõzõ megbetegedés, 

- az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása, úgy az ügyfélnek elegendõ a vis maior káreseményt az MVH-nak bejelentenie, külön igazolást a bejelentéshez nem kell csatolnia.b) Amennyiben a vis maior körülmény az alábbi események miatt merült fel: 

- az ügyfél halála; 

- az ügyfél hosszú távú munkaképtelensége; 

- a mezõgazdasági üzem jelentõs részének vagy a mezõgazdasági üzemhez tartozó földterületnek a kisajátítása vagy jogszabály alapján történõ átminõsítése, amennyiben ez a kötelezettségvállalás, illetve a kérelem benyújtása idõpontjában nem volt elõrelátható; 

- a mezõgazdasági üzem részét képezõ, állattartást, illetve egyéb mezõgazdasági tevékenységet szolgáló építmények elháríthatatlan külsõ ok következtében történõ megsemmisülése; 

- zárlati, vagy a Magyar Köztársaság területén még nem honos károsító, illetve károkozó ellen hozott hatósági intézkedés, 

- az intervenciós tevékenységgel összefüggõ szállítási útvonalon bekövetkezett, elõre nem látható, váratlan vagy tartós akadály, amelynek elhárítására az ügyfél önerejébõl képtelen és az alternatív útvonal használata jelentõs többletköltséggel jár, úgy a vis maior esemény(eke)t az MVH csak akkor fogadja el, ha az(oka)t az ügyfél vagy annak örököse hatósági igazolással vagy más hitelt érdemlõ módon tudja bizonyítani.

Ebben az esetben a bejelentéssel egyidejûleg az ügyfélnek csatolnia kell: 

- a vis maior bekövetkezését tanúsító igazolást vagy 

- az igazolás kiállítására hatáskörrel rendelkezõ hatóság, szerv által kiadott nyilatkozatot, amely tanúsítja, hogy az ügyfél a vonatkozó igazolás iránt a kérelmet benyújtotta. Ebben az esetben az ügyfélnek a vis maior esemény bekövetkezését tanúsító igazolást, annak közlésétõl számított tizenöt napon belül (a 2010. augusztus 1-jét követõen bekövetkezett vis maior eseményekre vonatkozóan tíz munkanapon belül), a jelen közlemény 2. számú mellékletét képezõ „Vis maior esemény bekövetkezését alátámasztó igazolás utólagos benyújtása” elnevezésû nyomtatvány mellékleteként, a vis maior bejelentés benyújtásával megegyezõ helyen (illetékes kirendeltség/igazgatóság vagy MVH központi szerve) be kell nyújtania.

9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet

A zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról, FVM rendelet módosításáról.

Forrás: www.mvh.gov.huwww.fvm.hu

www.mgszh.huwww.agrarkamara.huHegedûs Szilvia • Berta Dávid

Dömötör Károly – MVH FÖPEKI