MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 9
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.02.06.

A gazdálkodóknak 2011. évben február 15. és március 15. között van lehetõségük a kötelezõ monitoring adatszolgáltatás teljesítésére, mely érint valamennyi, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedést.Az ügyfél a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesítheti. A www.mvh.gov.hu  oldalon az „Elektronikus ügyintézés”-t választva, majd az „e-monitoring” alkalmazást kiválasztva az ügyfélkapun keresztül a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a rá vonatkozó monitoring adatlapot. A monitorig adatszolgáltatás után a monitoring felület beadásra kiterjedõ meghatalmazást a meghatalmazóknak be kell küldeni az illetékes megyei MVH részére.

 

 

 

 

Az MVH 16/2011. (II. 21.) számú közleményeA szõlõültetvények szerkezetátalakításának és -átállításának támogatása

A szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe a szõlõültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához. A támogatás igénybevételére az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet jogosult, aki a szerkezetátalakítással érintett ültetvény használója.A támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok, benyújtandó mellékletek: - a rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti „Támogatási kérelem” e közlemény 1–4. számú mellékletei, 

- a rendelet 7. §-a szerinti „Egyéni terv” e közlemény 5. számú melléklete, 

- a rendelet 4. számú melléklete szerinti „Nyilatkozat” e közlemény 6. számú melléklete, 

- a rendelet 5. számú melléklete szerinti „Ültetvényleltár” e közlemény 7. számú melléklete, 

- az Európai Mezõgazdasági Garanciaalapból, az Európai Halászati Alapból, az Európai. Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésbõl származó pénzeszközök kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztató e közlemény 8. számú melléklete.A támogatási kérelem benyújtásaA jelen közlemény 1–4. számú mellékletei szerinti támogatási kérelmet (B0500, B0501, B0502, B0503) az elõírt mellékletek csatolásával együtt a 2011. február 21-e és 2011. május 31-e közötti idõszakban kizárólag postai úton az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 1385 Budapest 62., Pf. 867 részére kell benyújtani.

 Az MVH 15/2011. (II.18.) számú közleményeAz állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõlA kifizetés igénylésének feltételei

A támogatási rendelet 9. §-a, valamint a Vhr. 8. § (1) a) pontja alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – határozattal rendelkezõ ügyfelek 2011. március 1. és március 31. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb a mûvelet megvalósulását követõ egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási idõszakban kell benyújtani. Amennyiben (szak)hatósági engedélyhez kötött beruházást valósít meg, akkor az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyt, valamint az építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a mûvelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, üzemeltetési) engedélyt is.

 


 

 

Az MVH 14/2011. ( II. 10. ) számú közleményeAz országos kvótatartalékból történõ közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeirõl.A tejkvóta igénylésének alapja

Az MVH Tej, Tejtermék Termékpálya Bizottság javaslatainak figyelembevételével és a miniszter jóváhagyásával a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 12. § (3) bekezdése alapján az országos kvótatartalékból történõ, közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére pályázatot hirdet, 2011. március 16-ig terjedõ kérelembenyújtási idõszakkal, illetve a közleményben meghirdetett keret kimerüléséig.A kérelem benyújtásának módja

A kérelem a közlemény kihirdetésétõl a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésõbb 2011. március 16-ig terjedõ kérelembenyújtási idõszakban a jelen közlemény 1. számú mellékletében található K1000 „Országos kvótatartalékból történõ kvótaigénylés” formanyomtatványon nyújtható be az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. címére (2101 Gödöllõ, Dózsa György út 58. Pf.: 260.) postai úton, vagy személyesen.Borászati gépek, technológiai berendezések

A támogatási kérelmet 2010. október 16. és 2011. március 31. között lehet benyújtani a 145/2010. (IX. 30.) MVH közlemény szerinti formanyomtatványon.

A MVH 3/2011. (I. 18.) számú közleményeA 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeirõl.

Hegedûs Szilvia • Berta Dávid

Dömötör Károly – MVH FÖPEKI

www.mvh.gov.huwww.fvm.huwww.mgszh.huwww.agrarkamara.hu