MENÜ

Õstermelõi bevételek

Oldalszám: 11
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.02.06.

A mezõgazdasági termelõ az õstermelõi tevékenységébõl származó – 600 ezer forintot meghaladó – bevételébõl háromféle módszer szerint állapíthatja meg a jövedelmét: 10%-os költséghányad alkalmazásával, átalányadózással (8 millió forint bevételig választható) és tételes költségelszámolással (ezen belül 600 ezer és 4 millió forint közötti bevétel esetén) 20%-ról költségnyilatkozattal.

 

 

A jövedelem meghatározás során az alábbi tételek számítanak bevételnek: - az értékesített termék, a tevékenység ellenértékeként vagy ezek elõlegeként befolyt, vagy váltóval kiegyenlített összeg, a természetben kapott ellenérték (valamennyi esetben a felár, az engedmény, az árkiegészítés figyelembevételével); - a szállításért, vagy csomagolásért külön felszámított összeg; - az elõállított vagy vásárolt terméknek, a végzett vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke, ha azokat a magánszemély saját célra használja fel, illetõleg részben vagy egészben ellenszolgáltatás nélkül másnak átengedi akkor, ha ezzel kapcsolatosan bármely évben költséget számolt el; - az adó, a társadalombiztosítási járulék stb. különbözetének visszatérítése, ha a befizetést az õstermelésbõl származó bevételével szemben költségként bármely évben elszámolta; - a káreseménnyel összefüggésben kártérítés címén felvett összeg, ideértve a felelõsségbiztosítás címén felvett összeget is, továbbá annak a biztosítási szolgáltatásnak az értéke, amelynek esetében az arra jogosító biztosítási díjat korábban elszámolta költségként; - a kapott kamat; - a kapott kötbér, a késedelmi kamat, a bírság, a büntetés címén kapott összeg, valamint azok visszatérítése címén kapott összeg; - a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –, nem anyagi javak, anyag, félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték, illetõleg a szokásos piaci érték (ha ez utóbbi a több), ha annak beszerzési, elõállítási költségét bármelyik évben költségként érvényesítette, vagy értékcsökkenési leírással elszámolta;- az õstermelõi tevékenységet szolgáló termõföld eladási ára.

Vetõmag bértermelés, bérnevelés, bérhizlalás és kihelyezett állat tartása esetén õstermelõi bevételként kell számításba venni a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) árát is.

A mezõgazdasági õstermelõ bevételeinek meghatározásánál az általános szabályokon túlmenõen a következõket kell figyelembe venni: - az átalányadó szabályai szerint adózó mezõgazdasági kistermelõnél nem minõsül õstermelõi tevékenységbõl származó bevételnek a jogszabály alapján a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított vissza nem térítendõ támogatás, hanem önálló tevékenységbõl származó bevételként kell figyelembe venni, mellyel szemben a támogatások célja szerinti igazolt kiadások elszámolhatók; - jogszabály alapján a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra kapott támogatásnak az az összeg minõsül, amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történõ elszámolási kötelezettsége mellett kap. Azt a támogatást, amelyet utólag folyósítottak a támogatás célja szerinti felhasználást igazoló számla ellenében vagy a felhasználás teljesülésének igazolása alapján, nem kell bevételként beszámítani akkor, ha a kiadást korábban költségként nem érvényesítette az õstermelõ, és késõbb sem számolja el azt (értékcsökkenési leírással sem); - az egységes területalapú (földalapú) támogatást és minden olyan más támogatást, amely nem tekinthetõ költségek fedezetére vagy fejlesztési célból folyósított támogatásnak, a folyósítás évében kell a bevételek között elszámolni; - amennyiben az õstermelõ bevétele csak a folyósított támogatás összegével haladja meg a 600 ezer adómentes, 4 millió nyilatkozattételi és a 8 millió költségátalány alkalmazására elõírt értékhatárt, attól azokat alkalmazhatja, viszont a támogatással növelt bevételre értendõk illetve számítandók.

 


 Krenovszkyné Lovász Andrea

Okleveles adószakértõ