MENÜ

Megbízhatóság és megtérülés - A Force 8 éves alkalmazásának tapasztalatai

Oldalszám: 23
2014.02.06.

A Force 1,5 G granulátum az egyik legszélesebb körben felhasználható talajfertõtlenítõ rovarölõ szer. Több mint 23 kultúrában van engedélye a talajlakó kártevõk, valamint az egyik legnagyobb gazdasági kárt okozó kártevõ, az amerikai kukoricabogár lárvája ellen.

 

 

Az amerikai kukoricabogár a kukorica termesztésében a legváltozékonyabb kártevõ, ami évrõl évre megmutatkozik a környezeti tényezõkhöz való alkalmazkodásában, biológiájában és a növényállományban okozott kártételében. Az elõzõ évben a lárvák kelési idõszakában a talajok alacsony hõmérséklete és hosszabb ideig való vízborítottsága ellenére sem történt jelentõs egyedszámcsökkenés, a kukorica gyökerein észlelhetõ volt a rágáskár. A másik évjárati érdekességet az jelentette, hogy a gyökérkárosított állomány nem mindig dõlt meg. A kukorica erõteljes gyökérregenerációja révén a nyár eleji melegebb, csapadékmentesebb napokban gyorsan megerõsödött és állva maradt. Termésmennyiségében viszont kiugrott a csökkenés, mivel a regenerálódás során jelentõs mennyiségû tápanyagot vont el a generatív növényi részek elõl a gyökérzet erõsítésére. A kártevõ változékony viselkedését, az eltérõ évjárati sajátosságokat és a Force 1,5 G talajfertõtlenítõ granulátum 8 éves felhasználási tapasztalatait, kísérleti eredményeit együtt elemezve beigazolódott, hogy a készítmény és a gyakorlat számára évrõl évre pontosított, továbbfejlesztett kijuttatási technológia megbízható és a termelõ számára biztosan megtérülõ védekezési lehetõséget jelent.

 

Miben rejlik a Force elõnye?A Force hatóanyaga, a teflutrin piretroid típusú rovarölõ szer, mely az idegingerület vezetésében okoz zavart. Lipofil tulajdonságú kémiai anyag, erõsen kötõdik a talaj alkotó elemeihez. Gyenge vízoldékonysága miatt minimális a talajvízzel való függõleges és oldalirányú mozgása.1. A Force ott marad, ahova kijutattuk - a mag körül, nem mozdul el a talajvízzel.A granulátum formulációban a Force hatóanyaga az agyagásványhoz mint vivõanyaghoz tartósan kötõdik. Gázosodó hatással rendelkezik, így innen folyamatosan diffundál a talajpórusterekbe, majd újra megkötõdik a talaj szervesanyag- és agyagásvány-felületein.2. Gõzhatása és a talaj szervesanyag- és agyagásvány-felületein való megkötõdése miatt a Force hosszú ideig marad a kezelt zónában, így hosszú a tartamhatása.A rovarok a bõrszövetükön és a légzõrendszerükön keresztül érintkeznek a hatóanyaggal, hatására az izomszöveteik lebénulnak, táplálkozásuk leáll, ennek következtében rövid idõn belül elpusztulnak. Ez a hatásmód újszerû megoldást jelent a talajlakó kártevõk elleni védekezésben. Gázosodó hatásának köszönhetõen a szernek erõs riasztó hatása is van.3. A Force nem szívódik fel a növénybe, a rovarokat nem a kezelt növények fogyasztásán keresztül pusztítja el.Fent említett tulajdonságainál fogva a Force megbízhatóan képes különbözõ évjárati (esõs-száraz, hideg-meleg) és fertõzési körülmények között a kártételi küszöbérték alatt tartani a kukoricabogár lárva okozta kárt.

 

A készítménnyel 8 éve folytatunk kísérleteket az ország kukoricabogárral legfertõzöttebb részein. Az ezekbõl származó adatok, információk azt mutatják (1. ábra), hogy a Force 1,5 G 12-15 kg/ha dózisban, a vetéssel egy menetben kijuttatva a gazdasági kárszint (3-as Iowa-skála érték) alá csökkentette a gyökérkártétel mértékét.

 


 

 

A megbízható hatékonyságot leginkább a konzisztencia érték erõsítette meg, ami százalékosan mutatta meg, hogy az értékelt gyökerek jelentõs többsége esett a 3-as Iowa érték, azaz a gazdasági kárszint alá az utolsó két évben (2. ábra).

 

 


 

 

A kísérletek alapján a talajfertõtlenítés erõs fertõzés esetén hatékonyabb védekezési módnak bizonyult a rovarölõszeres csávázásnál. A talajfertõtlenített területeken nem, vagy alig fordult elõ növénydõlés. Mindezek eredményeként jelentõs termésmennyiséget (20-30 %) mértünk szinte minden kísérletben. A megmentett termés évjáratonként változó mértékû, átlagosan 1,2-2,3 t/ha között mozgott (3. ábra), vagyis kijelenthetõ, hogy 8 év átlagában 1,7 t/ha terméstöbbletet mértünk Force 1,5 G alkalmazása esetén.

 

 


 

A védekezés költsége egyértelmûen megtérült, ezentúl a többlethozam pedig nyereséget is termelt.A 2010-es év nem volt átlagosnak nevezhetõ. A nagy mennyiségû csapadék miatt sokan azt gondolták, hogy a lárvák kártételi mértéke kisebb lesz. Ezzel szemben igen erõs gyökérkártétellel lehetett találkozni és az imágók egyedszáma is magas volt. Mindez a termékenyülésben, illetve a másodlagos gombafertõzés kialakulásában (fuzárium) okozott nem kis gondot.2011-ben várhatóan több lesz a kukorica-kukorica utáni vetés, ezért ezeket a területeket ne hagyjuk hatékony kukoricabogár lárva elleni védelem nélkül!

Vereczkey Katalin, Lucza Zoltán

Syngenta Kft.