MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 9
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.02.06.

Indul a 2011. évi egységes kérelmek kitöltése és a területazonosítási kérelmek benyújtása az MVH-nál. Ismét igényelhetõ a különleges tejtámogatás. A 2011. évben igényelhetõ lesz a tejtermelõ szarvasmarhákat érintõ állatjóléti támogatás.

 

 

Megnyílt az egységes kérelem elektronikus kitöltõ felülete, amelyet az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) az „Elektronikus ügyintézés” menüponton belül az „e-Egységes kérelem” menüben lehet elérni. Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek saját ügyfélkapus regisztrációval, meghatalmazott vagy technikai közremûködõ (falugazdász vagy agrárkamarai tanácsadó) segítségével tölthetik ki és adhatják be kérelmeiket. A megnyílt AKG támogatáshoz kapcsolódó területazonosítási kérelmek 2011-es benyújtó felületén azok az ügyfelek nyújthatnak be területazonosítási kérelmet, akik 2009-ben adták be támogatási kérelmüket, de 2010-ben nem nyújtottak be, vagy visszavonták területazonosítási kérelmüket. A területazonosítási kérelmet, a kifizetési kérelmet megelõzõen, de legkésõbb 2011. május 15-ig lehet benyújtani. Ennek hiányában AKG intézkedésekre kifizetési kérelmet nem lehet beadni.

Az MVH 46/2011. (III. 25.) számú közleménye

A növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott támogatás kifizetésének igénylésérõl.

• A támogatás mértéke:

Európai Bizottság által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban jóváhagyott 735.000 euró/kérelem értéknek megfelelõ támogatási felsõ határ forintra átszámolva.

• A benyújtás határideje:

A támogatási rendelet 2011. április 1-tõl 2011. április 30-ig, postai úton lehet benyújtani. Mindezek alapján a kifizetési kérelmet legkorábban 2011. április 1-jén, legkésõbb – mivel 2011. április 30. munkaszüneti napra esik, május 1-je pedig munkaszüneti nap – május 2-án adhatja postára. A benyújtás helye a lakóhely/székhely szerinti MVH megyei kirendeltség.

21/2011. (III. 25.) VM rendelet

A tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól.

A támogatás feltételeiben nem történt változás, a különleges tejtámogatást továbbra is az a tejtermelõ igényelheti, akinek gazdasága gazdasági szempontból sérülékeny vagy környezeti szempontból érzékeny területen van. Az érintett települések listája a rendeletben meghatározott egyéb jogszabályokban nevesítve van. További feltétel még, hogy a tejtermelõnek a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában tejtermelõ tevékenységet kell folytatnia. A támogatás alapja a tejkvótával rendelkezõ tejtermelõ saját gazdaságában a 2010/2011. kvótaévben (2010. április 1.–2011. március 31.) megtermelt és ténylegesen értékesített tej, de legfeljebb a 2011. március 31-én rendelkezésére álló tejkvóta mennyisége.

A különleges tejtámogatás mértékérõl a benyújtott kérelmek összesítését követõen külön jogszabály rendelkezik. (Ez az elmúlt évben 9,55 Ft volt tejkilogrammonként.)

A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a tejtermelõ legalább 1 hektár SAPS támogatásra jogosult legyen. A támogatási kérelmet, amely egyben kifizetési kérelem is, 2011. május 15-ig kell a MVH honlapján külön közleményben közzétett nyomtatványon benyújtani.

 


 

Az MVH 36/2011 (III. 22.) számú közleménye

A 18/2011. (III. 9.) VM rendelet alapján a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti támogatások részletes feltételeirõl és a támogatás 2011. évi kifizetésének igénylésérõl.

A támogatási rendelet 2. §-a értelmében az állattartó által egy tartási helyen tartott nõivarú, tejtermelõ szarvasmarhák után évente, állategységenként meghatározott mértékû támogatás vehetõ igénybe, amenynyiben az állattartó a támogatási rendeletben meghatározott kötelezettséget vállal és annak eleget tesz.

A támogatás a támogatási rendelet 2. § (3) bekezdésben meghatározott alaptámogatásból és a támogatási rendelet 2. § (4) bekezdésben meghatározott kiegészítõ támogatásokból áll.

Kiegészítõ támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhetõ. Az alaptámogatáshoz a kiegészítõ támogatások egymástól függetlenül igényelhetõk, a kiegészítõ támogatások igénybevétele nem kötelezõ.

• A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeihez írott formában, postai úton, egy példányban kell benyújtani. A támogatási kérelmet 2011. évben április 1. és április 30. között lehet benyújtani. A benyújtási idõszak utolsó napja (2011. április 30.) és az azt követõ nap (2011. május 1.) munkaszüneti napok, ezért a kifizetési kérelmek legkésõbb 2011. május 2-án adhatók postára. A támogatási kérelem magában foglalja a 2011. évi kifizetési kérelmet is.

A 2011. évben benyújtott kérelmek tekintetében a kifizetés alapjául szolgáló gazdálkodási év a 2011. május 1. és 2011. október 31. közötti idõszak.

A fenti említett VM rendelet és MVH közlemények nem teljes terjedelmûek.

 


Hegedûs Szilvia • Berta Dávid • Dömötör Károly – MVH FÖPEKI

Forrás:

www.mvh.gov.hu 

www.fvm.hu

www.mgszh.hu 

www.agrarkamara.hu 

www.tejtermek.hu