MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.02.05.

A mezõgazdasági termelõknek a 25/2011. (IV. 7.) VM rendelete alapján a 2011. évi egységes kérelem benyújtási határideje 2011. május 15. Mivel 2011-ben ez a nap munkaszüneti napra esik, ezért szankció nélkül még 2011. május 16-án is benyújtható a kérelem. Az egységes kérelem az említett határidõt követõen 2011. június 9-ig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.

 

 

Az MVH 66/2011. (IV. 12) számú közleménye

A 2011-es támogatási évi anyajuhtartás támogatás igénylésérõl

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelõ állatokra nyújtható: - juh fajú; 

- nõivarú; 

- a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves, vagy legalább egyszer ellett (anyajuh).

 A támogatásra az a termelõ jogosult, aki - az elõírt idõszakban az MVH által rendszeresített nyomtatványon támogatási kérelmet nyújt be; 

- a kérelmén legalább 10 állatot jelent be; 

- a kérelmen bejelentett anyajuh-létszámot a kérelembenyújtási idõszak utolsó napját követõ naptól kezdõdõen 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás); 

- a birtokon tartási idõszak alatt történõ kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoztatását annak bekövetkezésétõl számított 15 napon belül bejelenti az MVH által rendszeresített nyomtatványon; 

- gondoskodik a tenyészetében lévõ állatállományra vonatkozóan a juh ENAR rendeletben foglaltak betartásáról; 

- gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre; 

- gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölésérõl, folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentésérõl az adatbázisba, beleértve a tenyészetbõl történõ bármely be- és kiszállítást is; 

- a támogatási kérelemben szereplõ állatok tenyészetének tartójaként szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben; 

- rendelkezik regisztrációs számmal, vagy legkésõbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet (G001) nyújt be; 

- bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény szerinti minõsítését a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, vagy legkésõbb pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejûleg bejelenti; 

- rendelkezik érvényes fizetési számlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben; 

- regisztrációs száma szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban; 

- a támogatás kifizetésekor nem áll csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, a természetes személy mezõgazdasági termelõ esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt.

A kérelmet benyújtó termelõ tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján a kérelmezõ által tartott anyajuhok számát, az apaállat-használatra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak betartását, továbbá, hogy kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre, valamint a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölést és folyamatos nyilvántartás vezetését a Magyar Juhtenyésztõk és Kecsketenyésztõk Szövetsége, illetve annak megbízottja a támogatási kérelmen igazolja.

 A támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtásaA K11100 Támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani, postai úton. A K11100 Támogatási kérelmet 2011. április 9. és 2011. május 23. között lehet benyújtani. A május 23-a után benyújtott kérelmek esetén az anyajuhtartás támogatásának összege késedelme munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

Az MVH 69/2011. (IV. 14.) számú közleménye

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igénylésérõl

 A támogatási kérelem benyújtásaAz ügyfélnek a Támogatási kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványokon, a vele Szolgáltatási szerzõdést kötött TSzK-án keresztül kell benyújtania egy példányban. A TSzK a vele szerzõdésben álló ügyfelek kérelmeit összesítve a TSzK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeire postai úton nyújtja be. Az összesített kérelmeket összesítõvel együtt kell benyújtani. Az összesítõ az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete elektronikus rendszerébõl nyomtatható.

A kérelem benyújtása papír alapú okmánykitöltés eseténA Támogatási rendelet 6. § (6) bekezdése szerint a 2011. évre kötött szaktanácsadási szerzõdésre vonatkozó Támogatási kérelmet – a 2011. május 1–31-dike közötti gyûjtési idõszakot követõen – 2011. június 1-tõl 2011. június 15-ig lehet benyújtani, tehát a TSzK a kérelmet legkorábban 2011. június 1-jén, legkésõbb 2011. június 15-én adhatja postára.

Forrás: www.mvh.gov.huwww.fvm.huwww.mgszh.huwww.agrarkamara.hu • www.tejtermek.hu  Szerzõ: Hegedûs Szilvia • Berta Dávid • Dömötör Károly – MVH FÖPEKI