MENÜ

Adóügyi aktualitások

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.02.04.

Az õstermelõk általános forgalmi adó kötelezettséggel kapcsolatos tudnivalói – I.

 

 

Az áfatörvény fõszabálya szerint ennek az adónak azok az alanyai, akik jogképesek és saját nevükben gazdasági tevékenységet végeznek. Így az áfatörvény alanyai azok, akik üzletszerû, illetõleg tartós vagy rendszeres jelleggel olyan tevékenységet folytatnak, amely ellenérték elérésére irányul, feltéve, hogy annak végzése független formában (pl. nem munkaviszony, munkaviszony jellegû jogviszony keretében) történik. Nem válik áfa adóalannyá az a termelõ, aki a saját szükségletei fedezésére termel, és alkalomszerûen értékesíti a saját szükségleten felül termett termékeit. Nem válik áfa adóalannyá az olyan termelõ sem, aki közös õstermelésben, családi gazdaságban tevékenykedik ugyan, de tevékenysége nem terjed ki terméknek vagy szolgáltatásnak a saját nevében, ellenérték fejében történõ értékesítésére.

Mezõgazdasági tevékenység
Az áfatörvény rendelkezései szerint az olyan áfa adóalanyra, aki mezõgazdasági tevékenységet folytat, különös szabályok vonatkoznak. E különös szabályok alapján mezõgazdasági tevékenysége tekintetében az adóalany kompenzációs rendszer szerint adózhat, ha megfelel a következõ feltételeknek, feltéve, hogy különleges jogállását nem változtatta meg (így például nem választott a mezõgazdasági tevékenységére a kompenzációs rendszer helyett általános szabályok szerinti adózást).

 Az áfatörvény alkalmazásában csak az minõsül mezõgazdasági tevékenységnek, ami az áfatörvény vonatkozó mellékletében meghatározott termékek termelésére és feldolgozására irányul, feltéve, hogy azt az adóalany saját vállalkozásában végzi, vagy az áfatörvény mellékletében meghatározott szolgáltatás nyújtására irányul, feltéve, hogy annak teljesítéséhez az adóalany saját vállalkozásának tárgyi eszközeit használja (egyéb módon hasznosítja). A tevékenység mezõgazdasági tevékenységként minõsülésének feltétele továbbá, hogy az adóalany az elõzõeknek megfelelõ termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után kompenzációs felár megtéríttetésére tarthasson igényt, amelynek személyi feltétele, hogy a termék beszerzõje, a szolgáltatás igénybevevõje olyan belföldön nyilvántartásba vett áfa adóalany legyen, aki/amely nem minõsül mezõgazdasági tevékenységet folytatónak (vagy olyan külföldi adóalany legyen, aki a saját államának joga szerint nem alkalmaz mezõgazdasági termelõre vonatkozó különös adózási módot, illetve az Európai Közösség másik tagállamában nyilvántartásba vett nem adóalany jogi személy legyen).Az adóalany akkor számíthat fel mezõgazdasági termékértékesítésére, szolgáltatásnyújtására kompenzációs felárat, ha a következõ feltételeknek együttesen megfelel:- gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön.- egészben, vagy meghatározó részben mezõgazdasági tevékenységet folytat.Ha az adóalanynak a mezõgazdasági tevékenységen kívüli éves bevétele az 5 millió forintot nem haladja meg, e feltételnek megfelel. Ha az ilyen bevétele meghaladja az 5 millió forintot, kompenzációs felár felszámítására csak akkor jogosult, ha a mezõgazdasági tevékenységébõl származó bevétele az összes bevételéhez viszonyítva 50 százalék fölött van. A tevékenységet kezdõ adózónak e feltétel vizsgálatakor az ésszerûen várható bevételekkel kell számolnia, a már tevékenységet végzõ adózónak e feltétel vizsgálatakor a tárgyévet megelõzõ év tényadatait és a tárgyév ésszerûen várható bevételeit kell figyelembe vennie.Az adóalany mikrovállalkozásnak minõsül, vagyis éves nettó árbevétele vagy mérlegfõösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelõ forintösszeg, foglalkoztatottjainak száma éves átlagban 10 fõnél kevesebb. Ahhoz, hogy a mikrovállalkozásnak minõsülés megszûnjön, az adózónak két egymást követõ évben kell meghaladnia a 2 millió eurós értékhatárt, vagy elérnie a 10 fõs átlagos foglalkoztatotti létszámot. A mikrovállalkozásnak minõsülést fõszabály szerint július elsején kell megállapítani (az elõzõ két év adatai alapján), amennyiben az adózó ekkor (július 1-jén) nem minõsül mikrovállalkozásnak, a következõ évben már nem adózhat az áfatörvény mezõgazdasági tevékenységre vonatkozó különös szabályai szerint.Az adóalany önálló vállalkozás, vagyis – fõszabály szerint a tárgyévet megelõzõ év július 1-jei állapot szerint – más vállalkozásban meglévõ tulajdoni részesedése alatta marad a 25 százaléknak.A kompenzációs rendszer szerint adózó adóalanynak is adószámmal kell rendelkeznie, mezõgazdasági tevékenysége körében áfafizetésre nem kötelezett, ugyanakkor elõzetesen felszámított adó levonására sem jogosult. Mentesül az áfa-bevallási kötelezettség alól azokban a bevallási idõszakokban, amelyekben kizárólag mezõgazdasági tevékenységet folytatóként, ilyen minõségében jár el.Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ