MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám:
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.02.03.

A magánszemélyek háztartási igényeit, meghaladó tevékenységet folytató állattartó (5 számosállat felett, baromfitartás esetén 3 számosállat felett), valamint minden nitrátérzékeny területen gazdálkodó nitrát-adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkezik. A nitrátjelentést papíralapon, ügyfélkapun keresztül az ÁNYK nyomtatványon vagy xml feltöltéssel (meghatalmazás esetén) 2011. december 31-ig kell az MgSZH-hoz beküldenie. Ennek hiánya a Kölcsönös Megfeleltetés eseti szankció mellett, adatszolgáltatási bírságot is maga után vonhat.

 

 

172./2011. ( XI. 24.) MVH KözleményA nemzeti kvótatartalékból történõ közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeirõl.

Az MVH a Tej, Tejtermék Termékpálya Bizottság javaslatainak figyelembevételével és a miniszter jóváhagyásával a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a nemzeti kvótatartalékból történõ közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére pályázatot hirdet.

A kiosztáshoz rendelkezésre álló tejkvóta mennyiségeA nemzeti kvótatartalék terhére legfeljebb 60 millió kg közvetlen értékesítési tejkvóta és 60 millió kg beszállítási tejkvóta kiosztására kerülhet sor, melybõl fiatal tejtermelõk részére elkülönített keret áll rendelkezésre, melynek mértéke közvetlen értékesítési tejkvótából 5 millió kg, beszállítási tejkvótából 5 millió kg.

A kérelem benyújtásának módjaA kérelem benyújtására nyitva álló idõszak: a közlemény kihirdetésétõl a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésõbb 2012. február 28.

A kérelem a jelen közlemény 1. számú mellékletében található K1000 „Nemzeti kvótatartalékból történõ kvótaigénylés” nyomtatványon nyújtható be a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. (továbbiakban: MTKI Kft.) címére (1450 Budapest, Pf.: 31.) postai úton.Az igényelhetõ kvóta mennyiségeAz igényelhetõ kvóta mennyisége a 2010/2011. kvótaévben a termelõ tulajdonában lévõ kvóta 100%-a és a 2010/2011. kvótaévben a termelõ tulajdonában lévõ kvóta 100%-át meghaladó teljesítés mennyiségeinek különbözete. Azon tejtermelõ, akitõl a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet alapján kvóta került megvonásra, de ezen kvótamennyiség 2011. április 1-jével visszaadásra került, az csak a megvonás elõtti kvótamennyiségen felül (100%) teljesített kvótamennyiséget igényelheti. A fiatal tejtermelõk és a tejtermelést folytatni kívánó termelõk állatállomány alapján igényelhetnek kvótát:- közvetlen értékesítési tejkvóta igénylés esetén: a kérelem benyújtásának idõpontjában az ENAR nyilvántartásban 24 hónapnál idõsebb nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú, nõivarú állata szerepel, azok után egyedenként 7000 kg közvetlen értékesítési tejkvóta adható;- beszállítási tejkvóta igénylés esetén: a kérelem benyújtásának idõpontjában az ENAR nyilvántartásban szereplõ 24 hónapnál idõsebb nõivarú, nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú állatai után egyedenként 7000 kg beszállítási tejkvóta adható. Ebben az esetben a tejtermelõnek a kérelméhez csatolnia kell a felvásárlója által kiállított, az igénylés kvótaévére vonatkozó tejfelvásárlási szándéknyilatkozatot.A kvótával való rendelkezésA jóváhagyott kérelmek alapján a termelõ részére kiosztásra kerülõ tejkvóta a 2011/2012. kvótaévre visszamenõleg kerül átvezetésre a termelõ részére, 2011. április 1-jétõl kezdõdõ hatállyal.

A jelen közlemény alapján kiosztott kvóta a 2012/2013. kvótaév végéig (2013. március 31-ig) nem ruházható át, nem adható bérbe.

A fiatal tejtermelõkre az átruházás tekintetében a Rendelet 9. § (8) bekezdésben foglalt rendelkezést kell alkalmazni, azaz az igényelt kvóta nem lehet tárgya sem átruházásnak, sem ideiglenes átengedésnek, csak a nemzeti tartalék, ezen célra fenntartott részébe adható vissza.

 Az MVH 164/2011. (X. 13) számú közleményeAz Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodás támogatás intézkedésben résztvevõk kötelezettségátvállalási feltételeirõl és jogutódlás bejelentésérõl.A kötelezettségátadásra és jogutódlásra vonatkozó feltételekA támogatásra jogosult a választott célprogram keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át a kötelezettség átvevõjének.Kötelezettséget átadni csak az átadni kívánt célprogram, valamint az intézkedés jogosultsági kritériumainak megfelelõ földhasználónak lehet. Kötelezettségátadással és jogutódlással érintett egybefüggõ területnél kisebb területet átadni nem lehet. Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség – a jogutódlás és a vis maior esetek kivételével – a támogatási idõszakban egyszer adható át. A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén célprogram váltásra nincs lehetõség és csak teljes gazdálkodási évre vonatkozhat. Az átvállalt terület tulajdonjogát, valamint a földhasználatot az átvevõnek legkésõbb a kötelezettségátadás gazdálkodási évének elsõ napjáig a földhivatal nyilvántartásába is be kell jegyeztetnie, hogy megfeleljen a jogosultsági feltételeknek.Bejelentés módja és határidejeA kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet és a jogutódlás bejelentését a kötelezettség átvevõjének elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz. A Kötelezettség átvevõje által elektronikusan benyújtott Kérelem egy kinyomtatott példányát – a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével – a kötelezettség átadójának és a kötelezettséget átvállalni kívánó együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettségátadást kérelmezõ (átvevõ ügyfél) lakhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH kirendeltségre.

A kötelezettségátadás benyújtásának határideje:- 2010/2011., azaz a 2. gazdálkodási év vonatkozásában: 2010. december 31.

- 2011/2012., azaz a 3. gazdálkodási év vonatkozásában: 2012. január 15.

- 2012/2013., azaz a 4. gazdálkodási év vonatkozásában: 2012. augusztus 31.

- 2013/2014., azaz az 5. gazdálkodási év vonatkozásában: 2013. augusztus 31.A környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetén a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet az 5. gazdálkodási évet követõen évente augusztus 31-ig lehet benyújtani az azt követõ gazdálkodási évekre vonatkozóan.Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatás FVM rendelet szerinti gazdaságátadás esetén a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem benyújtásának határideje a következõ:- a második gazdálkodási év vonatkozásában: 2011. október 31-ig;

- a harmadik gazdálkodási év vonatkozásában: 2012. június 9-ig;

- a negyedik gazdálkodási év vonatkozásában: 2013. június 9-ig;

- az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában: 2014. június 9-ig.

Gazdaságátadás esetén a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram tekintetében a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet az ötödik gazdálkodási évet követõen évente június 9-ig lehet benyújtani az azt követõ gazdálkodási évre vonatkozóan.Jogutódlás bejelentése:A jogutód, illetve a haszonélvezeti jog jogosultja az MVH-val szemben fennálló követelésérõl a külön jogszabályban meghatározottak szerinti jogutódlást igazoló döntés jogerõre emelkedését követõ egy éven belül az intézkedés jellegének megfelelõ tartalmú okirattal igazolhatja, hogy jogosult a támogatás összegére, illetve a nem támogatás jellegû jogosultság igénybevételére.Az MVH 174/2011. (XI. 25.) MVH közleménye a mûködési alapok támogatásának igénybevételérõl

 Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.fvm.hu

www.mgszh.hu

www.agrarkamara.hu

 

Szerzõ:

Hegedûs Szilvia

Berta Dávid

Dömötör Károly

MVH FÖPEKI