MENÜ

Az õstermelõkre vonatkozó 2012. évi személyi jövedelemadó változások

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.02.03.

Általános változás:
- Az adó mértéke egységesen az összevont adóalap 16%-a,

- az adó alapját csak a havi 202 ezer (évi 2.424 ezer) forint feletti összevont bruttó jövedelem esetén kell szuperbruttósítani, azaz

 

Az õstermelõ által választható adózási módok:

600 ezer Ft bevétel alatt adómentes, felette választható:

- 10%-os költséghányad alkalmazása,

- átalányadó (8 millió forint bevételig választható),

- tételes költségelszámolás,

- vagy (600 ezer és 4 millió forint közötti bevétel esetén) 20%-ról költségnyilatkozat.

Amennyiben csak a folyósított támogatások összegével lépi túl a mezõgazdasági õstermelõ a fenti értékhatárokat, de az õstermelõi bevétellel nem, attól még alkalmazhatja a hozzájuk kapcsolódó kedvezményeket, de a teljes összegre.

A mezõgazdasági õstermelõnek – az átalányadózást választó kistermelõ is –, ha az e tevékenységbõl származó bevétele nem haladja meg az évi 600 ezer forintot, akkor nem kell jövedelmet és adót megállapítania.

Az évi 600 ezer forintot meghaladó bevétel esetén a jövedelem az alábbi adózási módok szerint állapítható meg:

1. 10%-os költséghányad: akkor alkalmazandó, ha a termelõ nem kíván a költségeivel tételesen elszámolni. Ekkor a bevétel 90%-a tekintendõ jövedelemnek. Ez az az összeg, amely esetleg más jövedelemmel való összevonás után kell az adó alapját megállapítani. Az adó kiszámítása: az adó alapja után 16%-os adókulccsal kell adóznia. A mezõgazdasági tevékenység adójából maximum 100 000 forint õstermelõi adókedvezmény és más igazolt adókedvezmény is igénybe vehetõ.

2. Átalányadózás: a mezõgazdasági kistermelõ: akinek a mezõgazdasági tevékenységébõl az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. Ezen bevételi határig választható a mezõgazdasági termelõ számára az átalányadózás. Amennyiben egyidejûleg egyéni vállalkozó is, akkor mindkettõ vállalkozási formára külön-külön és egyidejûleg választhatja ezt az adózási módszert. Egyéni vállalkozóként továbbra is 15 millió forint árbevételig jogosult rá. Az adóalap kiszámítása: állati termékek esetén a jövedelem a bevétel 6%-a, növényi termékek esetén pedig a bevétel 15%-a, amely után 16% a személyi jövedelemadó.

2012. évre történõ választását a 2011. évi adóbevallás nyilatkozati lapján jelölni kell!

Amennyiben az átalányadózást választó kistermelõ költségei fedezetére vagy fejlesztési célra támogatást kapott, akkor a támogatás összegébõl az adóévben önálló tevékenységbõl származó bevételként annyit kell bevallania, amennyit abból igazoltan felhasznált.

A fizetendõ egészségügyi hozzájárulást a jövedelem %-ban kell fizetni, amely az eddigi 27%-ról 15%-ra csökkent.

 


 

3. Tételes költségelszámolás nyilatkozattal: a 2012. adóévre változatlanul lehetõség van egyszerûsített bevallási nyilatkozatot tenni annak a tételes költségelszámolást alkalmazó kistermelõnek, akinek a mezõgazdasági termelésbõl származó bevétele 600 ezer és 4 millió forint közötti. A nyilatkozattételnek továbbra is feltétele, hogy rendelkezzen a tevékenységével összefüggésben felmerült, legalább a bevétel 20%-át kitevõ számlákkal igazolt költséggel és útnyilvántartással alátámasztott jármûhasználati költséggel. Ekkor arról is nyilatkozik, hogy az adóévben nem volt a mezõgazdasági kistermelésbõl jövedelme. Azokban az adóévekben, amelyekben egyszerûsített nyilatkozatot tesz a kistermelõ, a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásából valamint az elhatárolt veszteségbõl 20%-ot elszámoltnak kell tekinteni.

Ebben az esetben személyi jövedelemadó megállapítási kötelezettsége nincs a kistermelõnek, csak egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie, amely a bevétel 5%-ának a 15%-a.

 


 

4. Tételes költségelszámolás: az igazolt költségeken felül 8 millió forint bevételig 40%-os kistermelõi költségátalány is levonható. Ebben az esetben veszteséget mindaddig nem határolhat el, amíg kistermelõi költséghányadot is elszámol. A korrigált bevétel és a költségek különbsége a jövedelem (ha az pozitív elõjelû), az adó mértéke pedig a számított adóalap 16%-a.

A mezõgazdasági tevékenység adójából maximum 100 000 forint õstermelõi adókedvezmény vehetõ igénybe. Ez az adókedvezmény de minimis (csekély összegû) agrártámogatásnak minõsül, igénybe vételének feltétele, hogy a magánszemélynek az adóbevallásában fel kell tüntetnie a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerbeli regisztrációs számát. Ennél az adózási módnál is van egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség, amely a bevétel 5%-ának a 15%-a.

 


 

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ