MENÜ

A nyugdíjrendszer 2012. évi változása

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.01.28.

2012. január 1-jétõl társadalombiztosítási szempontból megváltozik a saját jogú nyugdíjas kategória. Saját jogú nyugdíjasnak csak azt a természetes személyt lehet tekinteni, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban illetve rehabilitációs járadékban részesül, valamint a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül. Saját jogú nyugdíjas továbbá az a személy, aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül.

 

 


 

 

A saját jogú nyugdíjas kategóriából kikerülnek azok a személyek, akik 2011. december 31-éig korengedményes nyugdíjban, elõnyugdíjban, bányásznyugdíjban, szolgálati nyugdíjban részesültek, de nyugdíjuk az öregségi nyugdíjkorhatár el nem érése miatt 2012. január 1-jével átminõsül korhatár elõtti ellátássá, szolgálati járandósággá. A változás érinti a rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõket is, akik egészségi állapotuk miatt rehabilitációs illetve rokkantsági ellátásra szerezhetnek jogosultságot.Amennyiben a fent említett ellátásban részesülõ személy eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, és öregségi nyugdíjra válik jogosulttá, társadalombiztosítási szempontból újból saját jogú nyugdíjassá válik.Azok az egyéni, társas vállalkozók és mezõgazdasági õstermelõk, akik 2012-tõl már nem tekinthetõk saját jogú nyugdíjasnak, „nyugdíjas” státusuk megszûnése miatt attól függõen, hogy más helyen jogviszonyban állnak-e vagy sem, fõfoglalkozású vagy másodfoglalkozású egyéni, illetve társas vállalkozóvá válnak, akik biztosítottak lesznek, és a járulékfizetési kötelezettségüknek is az adott jogviszonytól függõen kell eleget tenni. Tehát az egyéni vállalkozó, aki korhatár elõtti ellátásban részesül, és nem áll más jogviszonyban, fõfoglalkozású egyéni vállalkozóként lesz köteles megfizetni a járulékokat.A változás érinti azon mezõgazdasági õstermelõket, akik saját jogú nyugdíjas státusukra tekintettel 2011. december 31-éig nem voltak biztosítottak, ebbõl következõen járulékfizetési kötelezettség sem állott fenn utánuk, de a jogállásuk megváltozása miatt 2012-tõl már nem tekinthetõk saját jogú nyugdíjasnak, ezáltal õk is biztosítottá válnak. Természetesen a mezõgazdasági õstermelõknél figyelemmel kell lenni arra, hogy valamely ok nem zárja-e ki a biztosítás létrejöttét, például ha a korhatár elõtti ellátásban részesülõ mezõgazdasági õstermelõ egyidejûleg munkaviszonyban is áll, továbbra sem lesz biztosított.Annak a személynek, aki 2011-ben saját jogú nyugdíjas foglalkoztatottnak minõsült, például munkaviszonyban állt, a biztosított státusát nem érinti az a változás, ha a nyugdíja korhatár elõtti ellátássá alakul át, mivel a munkaviszonyra tekintettel továbbra is biztosítottnak minõsül. Mivel ez a személy már nem tekinthetõ saját jogú nyugdíjasnak, ezért a foglalkoztató 2012-tõl már köteles levonni a foglalkoztatottól a 3 százalék mértékû pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a 1,5 százalék mértékû munkaerõ-piaci járulékot is.A biztosítási jogviszonyt illetve az abban bekövetkezõ változást a munkáltató, a kifizetõ, a biztosított egyéni vállalkozó és a biztosított mezõgazdasági õstermelõ a T1041-es bejelentõ és változás-bejelentõ lapon köteles közölni.A foglalkoztató a biztosított személy utáni adó- és járulék-bevallási kötelezettségének az 1208-as bevallásban, a biztosított egyéni vállalkozó és a biztosított mezõgazdasági õstermelõ pedig a 1258-as bevallásban elektronikus úton köteles eleget tenni.Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ