MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.01.28.

A falugazdászoknál 2012. március 20-ig érvényesítethetõk az õstermelõi igazolványok továbbra is 1000 Ft-ért. A monitoring adatszolgáltatási kötelezettség határideje lejár 2012. március 12. dátummal.

 

 

Az MVH 30/2012. (II. 20.) számú közleményeA fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához 2009-tõl nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeirõlA kifizetési kérelem benyújtásaA fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához 2009-tõl nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. Az MVH megyei kirendeltségeinek listáját e közlemény 7. számú melléklete tartalmazza.A kifizetési kérelmet 2012. március 1. és 31. közötti idõszakban kell benyújtani az MVH-hoz.A benyújtási idõszak utolsó napja (2012. március 31.) munkaszüneti nap, ezért a kifizetési kérelem legkésõbb 2012. április 2-án adható postára.A kifizetési kérelemcsomag tartalmaA fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához 2009-tõl nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványai:Kifizetési kérelem (10%) – Fõlap (D1012-03)

Kifizetési kérelem – Termõföld betétlap (D1008-02)

Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)

Kifizetési kérelem – Termelõi Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-03)Amennyiben 2011-re vonatkozóan nem nyújtott be egységes területalapú támogatás iránti kérelmet, de a földterületei szerepelnek a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePar), a kifizetési kérelemhez kötelezõen csatolni kell a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi blokktérképet, amelyen az ügyfélnek be kell rajzolnia a gazdasághoz tartozó földterületek határvonalait.Az üzemméret számítás alapjául szolgáló földterületek tekintetében az ügyfélnek földhasználat bejelentési kötelezettsége van. A földhasználati lapokat az MVH minden kérelem esetében ellenõrizni fogja.Amennyiben az ügyfél olyan területen végez mezõgazdasági tevékenységet, amely esetében a földhasználat a földhasználati nyilvántartás részletes feltételeirõl szóló 356/2007.(XII. 23.) korm.rendelet értelmében nem tartozik bejelentési kötelezettség alá, úgy a kérelemhez kötelezõen csatolni kell azokat a hitelesített dokumentumokat (pl.: üvegházban történõ gazdálkodás esetén az adásvételi vagy bérleti szerzõdés hiteles másolatát, vagy tulajdonjogot igazoló dokumentumokat), amelyek igazolják az ügyfél adott területen végzett mezõgazdasági tevékenységét.A kifizetési kérelem nyomtatványai letölthetõek a www.mvh.gov.hu weboldalról a „Közlemények” menüpontból.A közlemény kapcsolódó mellékletei- Kifizetési kérelem (10%) – Fõlap (D1012-03), 1. számú melléklet.

- Kifizetési kérelem – Termõföld betétlap (D1008-02), 2. számú melléklet.

- Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01), 3. számú melléklet.

- Kifizetési kérelem – Termelõi Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-03), 4. számú melléklet.

- Kitöltési útmutató – 5. számú melléklet.

- Tájékoztató – 6. számú melléklet.

- MVH megyei kirendeltségeinek listája és levelezési címe – 7. számú melléklet.Az MVH 29/2012. (II. 20.) számú közleményeAz ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igénylésérõlA támogatás igénybevételének feltételeiVissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe az ÚMVP Képzõ Szervezet által a támogatási rendelet alapján megvalósított, a VM által elõírt képzési programoknak megfelelõ, felnõttképzési szerzõdésbe foglalt támogatott képzésekre, az alábbi célterületeken:a) a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezõgazdasági termelõk és erdõgazdálkodók részére a támogatási rendelet 1. számú mellékletében felsorolt, szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);b) az alábbi ÚMVP intézkedések keretében elõírt, kötelezõ képzés keretében (a továbbiakban: 2. célterület):

ba) 5.3.1.2.1. Mezõgazdasági üzemek korszerûsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);

bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezõgazdasági termelõk elindítása;

bc) 5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása;

bd) 5.3.1.2.3. Mezõgazdasági termékek értéknövelése;

be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;

bf) 5.3.2.2.5. Erdõ-környezetvédelmi kifizetések;

bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések.A támogatás mértékét a támogatási rendelet 5. §-a szabályozza:- Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege az 1. célterületre vonatkozóan legfeljebb 275 000 forint lehet.- Nem támogatható az az egyesített támogatási és kifizetési kérelem, amely alapján a jóváhagyható támogatás nem éri el a 10 000 forintot.- Az igénybe vehetõ támogatás szempontjából az egyes képzésekre a képzésekben részt vevõ személyenként elszámolható kiadások felsõ határértékét a támogatási rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A Képzõ Szervezet által az ügyfél részére kiszámlázott képzési díj a támogatási rendeletben megállapított elszámolható kiadás felsõ határértékét meghaladó részére támogatás nem nyújtható.- Csak a támogatási rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontja szerint, a Képzõ Szervezet által biztosított gyakorlati képzésre számolható el kiadás.- A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100%-a.- Erdõgazdálkodó ügyfelek esetén a támogatás „de minimis” támogatásnak minõsül a szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános „de minimis” rendelet) alapján. Az erdõgazdálkodó ügyfél a támogatási kérelmében köteles nyilatkozni a kérelem benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben és a támogatási kérelem benyújtása pénzügyi évében kapott valamennyi, az általános „de minimis” rendelet hatálya alá tartozó csekély összegû támogatás összegérõl.A kérelem és annak részeként csatolandó dokumentumok benyújtásaA kérelmet a legkésõbb 2012. február 20-án lezárult (azaz befejezett és eredményes vizsga, illetve beszámolási kötelezettséggel teljesített) és a benyújtást megelõzõen pénzügyileg rendezett képzések vonatkozásában 2012. március 1.–április 30. között lehet benyújtani elektronikus ûrlapon. Tekintettel arra, hogy április 30. és május 1. munkaszüneti nap a kérelem benyújtásának legkésõbbi idõpontja május 2.

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.fvm.hu

www.mgszh.hu 

www.agrarkamara.huHegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly

MVH FÖPEKI