MENÜ

A mezõgazdasági õstermelõk támogatásainak elszámolása

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.01.27.

A 2004. január 1-je és 2007. december 31-e között igényelt és kiutalt támogatások elszámolása:

 

 

A jogszabály alapján költségek fedezetére, fejlesztési célra kiutalt támogatásnak azt a részét kell az adóévben bevételként figyelembe venni, amelyet a támogatásból teljesített kiadás címén költségként (értékcsökkenési leírásként) elszámolt. Amennyiben a támogatás folyósításáról szóló jogszabály szerint az adott támogatás költségként egyébként el nem ismert kiadásokra (pl. személyes célokra) is felhasználható, akkor az ilyen kiadásokra fordított összeg költségként érvényesíthetõ, de ezzel megegyezõ összegû bevételt is el kell számolni.2008. január 1-tõl kezdõdõen a költségek fedezetére vagy fejlesztésre kapott támogatásnak csak az az összeg minõsül, amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történõ elszámolási kötelezettsége mellett kap.A jogszabály vagy nemzetközi szerzõdés rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejûleg, vagy azt követõen, a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál bevételként nem kell figyelembe venni, feltéve, hogy a cél szerinti felhasználás révén teljesített kiadás alapján a magánszemély költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) egyáltalán nem számolt el.Amikor a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra, a támogatás összegét meghaladó kiadás az általános szabályok figyelembevételével költségként (értékcsökkenési leírásként) érvényesíthetõ.Amennyiben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra elõre folyósított és az adóévet megelõzõen bevételként elszámolt támogatást részben vagy egészben vissza kell fizetni, akkor a már elszámolt bevétel önellenõrzés benyújtásával helyesbíthetõ. Ilyenkor a visszafizetési kötelezettség miatt felszámított késedelmi kamat, késedelmi pótlék, vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás költségként nem érvényesíthetõ.Az átalányadó szabályai szerint adózó mezõgazdasági kistermelõnél nem minõsül õstermelõi tevékenységbõl származó bevételnek a jogszabály alapján a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított vissza nem térítendõ támogatás azzal, hogy ebben az esetben a támogatás címén kapott összeget önálló tevékenységbõl származó bevételként (1153. bevallás A lap 7. sor) kell figyelembe venni, mellyel szemben a támogatások célja szerinti igazolt kiadások elszámolhatók.

 


 

 

Egységes területalapú támogatás elszámolása:Az adóévben kiutalt területalapú támogatás teljes összegét a folyósítás évében kell bevételként figyelembe venni!Ha a bevételként elszámolt területalapú támogatást a késõbbiekben vissza kell fizetni, akkor a visszafizetett összeggel annak az adóévnek a bevételét kell csökkenteni, amely adóévben a visszafizetés megtörtént.

 

Egyéb jogcímen folyósított támogatás elszámolása:Az elõzõekben nem említett más, egyéb jogcímen kapott – jogszabály alapján kiutalt – támogatást a folyósítás évében bevételként kell elszámolni, amennyiben az nem tekinthetõ költségek fedezetére és/vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak. Ilyen támogatás például a jövedelmet pótló támogatás erdõtelepítés esetén.Ha az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett mezõgazdasági õstermelésbõl származó éves bevétele nem több 600 000 Ft-nál, nem kell bevallania még akkor sem, ha más egyéb jövedelme miatt adóbevallás benyújtására kötelezett. Ha azonban meghaladja a bevétele a 600 000 Ft-ot, az egész bevételét figyelembe kell vennie.Az átalányadó és a tételes költségelszámoláson belüli nyilatkozattétel választására és alkalmazására jogosító bevételi értékhatár megemelkedik a bevételként figyelembe vett támogatások összegével. Tehát ha csak a támogatás összegével haladja meg a bevétel a választásukra jogosító értékhatárt, attól még alkalmazhatók.

 

2012. évi változás:Amennyiben a magánszemély a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra elõre folyósított támogatás összegét annak jogszabályban meghatározott célja szerint a megadott határidõig nem használta fel, akkor a támogatás fel nem használt része annak az évnek az utolsó napján minõsül bevételnek, amikor a felhasználásra jogszabály szerint nyitva álló határidõ lejár, ilyen határidõ hiányában a folyósítás évét követõ negyedik adóév utolsó napján.Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ