MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.01.27.

Még nem késõ az egyszerû eljárás keretében kezdeményezni (kérelmet benyújtani) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös ingatlantulajdon megosztását (a saját tulajdon kimérését) a körzeti földhivataloknál. A fenti határidõt követõen már csak a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tv alapján szüntethetõ meg az osztatlan közös ingatlantulajdon. Ebben az esetben költségesebb és összetettebb eljárásra lehet számítani. A június 1-ig kezdeményezett földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon megosztása még a 63/2005 (IV. 8.) kormányrendelet alapján történik. A 2012. június 1-ig kérelmezett megosztás költségét az állam viseli, és a körzeti földhivatal a kormányrendeletben foglalt teljesítési sorrend szerint jár el.

 

Az MVH 53/2012. (IV. 3.) számú közleményeA 2012. évi egységes kérelem benyújtásárólAz egységes kérelem kizárólag a www.mvh.gov.hu honlapon található elektronikus kérelemkitöltõ felületen tölthetõ ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be, ami azt jelenti, hogy az egységes kérelem keretében igényelhetõ támogatások tekintetében nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok.

Az egységes kérelem benyújtási határideje: 2012. május 15.Az egységes kérelem az említett határidõt követõen még 25 naptári napig (2012. június 9-ig) benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. Mivel 2012-ben ez a nap munkaszüneti napra esik, ezért még 2012. június 11-én 24 óráig is benyújtható a kérelem. A 2012. június 11. után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.Nem termelõ mezõgazdasági beruházások, ültetvénykorszerûsítés, lágy és fás szárú energiaültetvények, valamint a kertészeti ültetvények korszerûsítése intézkedések esetén a kifizetési kérelem 2012. június 9-ig (2012. június 11-ig) szankciómentesen benyújtható.A 2012. évi egységes kérelemben számos jogcímre igényelhetõ támogatás a különbözõ támogatási formák elõtt található négyzetek kipipálásával. Ilyen például: az NVT-MgTE támogatás, az EMVA-Agrárerdészeti rendszerek támogatása, a Lágy szárú és a Fás szárú energiaültetvények támogatása, a Kertészeti ültetvények korszerûsítése 2010. évi támogatás, a most induló kérõdzõ szerkezetátalakítási támogatás, az Erdõs jogcímek támogatása, a 2008. évi Ültevény-korszerûsítési támogatás, az Agrár-környezetgazdálkodási támogatás, a Nem termelõ mezõgazdasági beruházások, a Zöldség, gyümölcs, dohány szerkezetátalakítási támogatás, a Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerûsítése és telepítése 2011. év, a NATURA 2000 területeken telepített erdõ támogatása, a már meglévõ KAT támogatás, a NATURA 2000 gyepterületek és a területalapú támogatáshoz kötõdõ cukorkvóta támogatás.Egyes támogatási formákhoz kötelezõ papír alapon benyújtani különbözõ jegyzõkönyveket, esetleg igazolásokat, amelyeket jelen közlemény az MVH honlapján sorol fel.Azon termelõk, akik 10 hektár feletti termõterülettel rendelkeznek kötelesek a kárenyhítési alapba kárenyhítési díjat fizetni. Ebben az esetben a 2012. évi egységes kérelem tartalmazza ezen termelõk 2011. évi egységes kérelemben igényelt területe után járó kárenyhítési költségeket. A szántó után hektáronként 1000 Ft-ot, míg a szõlõ és ültetvények után 3000 Ft-ot kell fizetni hektáronként. A 2012. évi egységes kérelem alapján fizetendõ kárenyhítési díjakról az MVH 2012. július 15-ig értesíti a termelõt. Azon termelõk, akik területe nem éri el a 10 hektárt, nyilatkozhatnak, hogy önként be akarnak-e lépni a kárenyhítési rendszerbe.Azon gazdálkodók, akik mezõgazdasági biztosítást fizetnek, a 2012. évi egységes kérelmükben szintén nyilatkozhatnak, hogy igényelnek-e a mezõgazdasági biztosítási díjak kifizetéséhez támogatást.

A mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásA mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás esetén benyújtandó: legkésõbb 2012. július 30-áig a mezõgazdasági biztosítás szerzõdés másolata, illetve amennyiben a szerzõdõ fél nem a mezõgazdasági termelõ, abban az esetben a mezõgazdasági biztosítási szerzõdés másolatával egyidejûleg a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 7.§ (3) bekezdésében szereplõ, egy külön MVH közleményben rendszeresített nyomtatvány szerinti meghatalmazás.Az MVH 55/2012. (IV. 4.) számú közleményeA tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2012. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeirõl

A támogatási kérelem benyújtásaA támogatási kérelmet 2012. május 15-ig a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) – a jelen közlemény mellékleteként – közzétett nyomtatványon kell benyújtani a területileg illetékes MVH kirendeltséghez.A támogatási kérelem az említett határidõt követõen még 25 naptári napig (2012. június 9-ig) benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. Mivel június 9. munkaszüneti napra esik, ezért a kérelmek legkésõbb 2012. június 11-én adhatók postára. A 2012. június 11. után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kérelemhez mellékelni kell:a, a tejnek felvásárló részére történõ értékesítése esetén a felvásárló által a tejtermelõre vonatkozóan, tejkvóta-rendelet szerinti, a 2011/2012. kvótaévre vonatkozó éves jelentés adattartalmának megfelelõen kiállított igazolást a beszállított tej mennyiségérõl és annak valódi zsírtartalmáról;b, a tejnek Magyarország területérõl értékesítés céljából történõ kiszállítása esetén a kiszállított tej mennyiségének és minõségének (zsírtartalmának) megállapítására alkalmas számlákon alapuló nyilatkozatot.

A támogatás alapjául szolgáló tejmennyiségA különleges támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség a 2011/2012. kvótaévben a felvásárló által jelentett, a közvetlenül értékesített, ill. a Magyarország területérõl értékesítés céljából kiszállított tej mennyisége. Az értékesített mennyiséget a tejkvóta-rendelet 2. melléklete alapján kell megállapítani.

A támogatás kifizetéseA különleges támogatás mértékét a támogatási rendelet 4. § (1)-(2) bekezdés szerinti pénzügyi keret és az összes, támogatási kérelmet benyújtó tejtermelõ által a 2011/2012. kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített összes tejmennyiség alapján külön jogszabály határozza meg.A kérelemrõl az MVH dönt, a támogatás kifizetésére legkésõbb 2013. június 30-ig kerül sor.A támogatási összeg megállapítása során a kölcsönös megfeleltetés vonatkozásában megállapított jogkövetkezmények alkalmazásra kerülnek.A közleményhez kapcsolódó mellékletek1. melléklet: K1282 A tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó támogatás iránti kérelem (2012.)

 

Az MVH 57/2012 (IV. 18.) számú közleményeAz agrár-erdészeti rendszerek mezõgazdasági földterületeken történõ elsõ létrehozásához nyújtandó támogatás igénylésérõl

A támogatási kérelem benyújtásaA támogatási kérelmet, az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes kormányhivatal erdészeti igazgatóságához – az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon – kell benyújtani. A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszakonként és erdészeti igazgatóságonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak:2012. május 1. és június 30. között.

Mivel 2012-ben június 30. munkaszüneti napra esik, ezért még 2012. július 2-án 24 óráig is postára adható a kérelem. A 2012. július 2. után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Forrás: www.mvh.gov.hu, www.fvm.hu, www.mgszh.hu, www.agrarkamara.hu  Szerzõ: Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly (MVH FÖPEKI)