MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 9
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.01.24.

A gazdálkodók számára a félév után járó gázolaj jövedéki adó visszaigénylése július 15. után kezdõdik meg. Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló beruházási támogatások határidejére vonatkozó szabályok módosultak. A változások – melyeket a június 22-én hatályba lépett VM rendelet tartalmaz- az állattartó telepek korszerûsítéséhez; a kertészet korszerûsítéséhez; a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez; az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez, valamint a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtott támogatások feltételeit módosítják. Az ügyfelek közül azok érintettek, akik a felsorolt jogcímekre 2007-ben és 2008-ban adtak be támogatási kérelmet.

 

 

Az MVH 76/2012. (VI. 14.) számú közleményeA mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás igénylésérõl
A támogatási rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében 2012. június 22. és július 23. között támogatási kérelmet lehet benyújtani postai úton az MVH-nak a támogatási kérelemben szereplõ beruházás megvalósítási helye szerint illetékes MVH Regionális Illetõségû Kirendeltséghez, több megvalósítási hely esetén az MVH-nak az ügyfél székhelye szerint illetékes regionális illetõségû kirendeltségéhez a jelen közleményben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon.Támogatás a támogatási rendelet 2. § bekezdése szerinti célterületeken, kizárólag a Római Szerzõdés I. mellékletében szereplõ termékek – kivéve halászati termékek – feldolgozását szolgáló mûveletekre vehetõ igénybe e rendelet 3. mellékletében szereplõ termékekkel kapcsolatos mûveletekre, az alábbi célterületek szerinti megbontásban:1. célterület: a versenyképesség javítása és a termékszerkezet átalakítása;2. célterület: az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, az energiafelhasználás racionalizálása, továbbá üzemirányítás korszerûsítése;3. célterület: vágópontok létrehozása és korszerûsítése.A támogatott beruházás keretében a következõ tevékenységek valósíthatóak meg:- építés és felújítás;- gép- és technológia beszerzés;- szoftverfejlesztés és az azt kiszolgáló hardver beszerzés.Kérjük, hogy a kitöltött „Termék-árbevétel” D2006-03 Excel-táblát a nyomtatott formában történõ benyújtás mellett az MVH részére az [email protected] e-mail címre elektronikus formában is megküldeni szíveskedjék. Az e-mail-ben kérjük, tüntesse fel a vonatkozó 49/2012VM (V. 22.) rendelet számát, az ügyfél-regisztrációs számát, nevét és címét, továbbá hogy a támogatási kérelmet melyik támogatási kérelmet melyik regionális illetõségû MVH megyei kirendeltséghez nyújtotta be.A támogatási kérelemhez a mûveletre vonatkozóan be kell nyújtani:- az értékelési szempontokhoz a támogatási rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott okiratokat;- építés és felújítás esetén a beruházás ÉNGY szerinti költségvetését az A és B jelû - építési betétlapokon; valamint az ÉNGY-ben nem szereplõ tételeket a C jelû - árajánlatos építési betétlapon;- gépbeszerzés esetén a Gép betétlapot;- szoftverfejlesztés és a hozzá tartozó hardver beszerzése esetén az árajánlatos tétel bejelentõlapot;- ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza, vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejû okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni;- pénzügyi tervet a pénzügyi terv betétlapon;- üzleti tervet minden esetben;- árbevételi betétlapot;- építési beruházások esetén a tervdokumentációt;- egyéb beruházás esetén a mûszaki leírást és dokumentációt.A mezõgazdasági termékek értéknövelése jogcímre vonatkozó támogatási kérelemcsomag formanyomtatványait a közlemény VIII. pontja tartalmazza.További csatolandó dokumentumok:- üzleti terv,- építési tervdokumentáció eredeti példányát, vagy annak a tervezõi névjegyzékben szereplõ építész-tervezõ ellenjegyzésével ellátott hiteles másolatát,- mûszaki leírás és dokumentáció eredeti példányát vagy hiteles másolatát,- bérleti szerzõdés eredeti példányát vagy hiteles másolatát,- ingatlanhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat eredeti példányát vagy hiteles másolatát,- árajánlat(ok) eredeti példányát vagy hiteles másolatát,- szakhatósági engedélyek eredeti példányát vagy hiteles másolatát.A támogatási kérelemhez a mûveletre vonatkozóan be kell nyújtani: ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot, melyen a beruházással érintett megvalósítási helyet feltüntették, illetve a beruházással érintett objektumot megjelölték.Értékeléshez szükséges további dokumentumok:- Termelõi Csoport/TÉSZ-tagság igazolása az MVH által rendszeresített formanyomtatványon,- az ügyfél eredeti nyilatkozata az uniós nem mezõgazdasági támogatása(i)ról, illetve az ez(eke)t alátámasztó dokumentum(ok) egyszerû másolata,- üzleti terv értékeléséhez az ott meghatározott dokumentumok,- a beruházás jellegére vonatkozó nyilatkozat esetén az ezt igazoló dokumentumok másolata,- biogazdálkodást igazoló eredeti dokumentum.A szakmai szervezetek igazolásához kell a szakmai szervezetek által kiadott kérdõív kitöltése, amelyet le kell adni a beruházás adataival együtt a szakmai szervezetnek.

 

 Az MVH 81 /2012. (VI. 21. ) számú közleményeA fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeirõl
A 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezõ ügyfelek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legközelebb 2012. július 1. és 31. között nyújthatnak be, jelen közlemény mellékletét képezõ nyomtatványon az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton.Azon ügyfelek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2012. január 31. után emelkedett jogerõre, a 2012. április 1. és 30. közötti benyújtási idõszak az elsõ kifizetési idõszaknak minõsül. Ezen ügyfelek legkésõbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési idõszak végéig, azaz 2012. július1–31. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani szintén az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton.A fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványa:

D1028-02 Kifizetési kérelem 90% – FõlapA kifizetési kérelem kötelezõen csatolandó melléklete:

D0074-05 Igazolás egyéni vállalkozó mezõgazdasági tevékenységérõl;

D0068-01 Termelõi csoport/TÉSZ-tagság igazolása.

 

 

Az MVH 83/2012. (VI. 29.) számú közleményeA zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásának igénybevételérõlA zöldség-gyümölcs termelõi csoportok létrejöttük ösztönzése, valamint adminisztratív mûködésük elõsegítése érdekében mûködési támogatást, míg az elismerési tervben elõírt beruházásaik megvalósításához beruházási támogatást vehetnek igénybe.

 

Forrás: www.mvh.gov.hu , www.fvm.hu , www.nebih.gov.hu, www.agrarkamara.hu  Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly – MVH FÖPEKI