MENÜ

Adóügy- Õstermelõi bevételek

Oldalszám: 11
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.01.24.

A mezõgazdasági termelõ az õstermelõi tevékenységébõl származó – 600 ezer forintot meghaladó – bevételébõl háromféle módszer szerint állapíthatja meg a jövedelmét: 10%-os költséghányad alkalmazásával, átalányadózással (8 millió forint bevételig választható) és tételes költségelszámolással (ezen belül 600 000–4 millió Ft bevétel esetén 20%-ról költségnyilatkozattal.

 

 

A jövedelem meghatározás során az alábbi tételek számítanak bevételnek:- az értékesített termék, a tevékenység ellenértékeként vagy ezek elõlegeként befolyt, vagy váltóval kiegyenlített összege, a természetben kapott ellenérték (valamennyi esetben a felár, az engedmény, az árkiegészítés figyelembevételével);- a szállításért, vagy csomagolásért külön felszámított összeg;- az elõállított vagy vásárolt terméknek, a végzett vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke, ha azokat a magánszemély saját célra használja fel, illetõleg részben vagy egészben ellenszolgáltatás nélkül másnak átengedi akkor, ha ezzel kapcsolatosan bármely évben költséget számolt el (Nem kell a bevételt növelni a saját célra történõ felhasználás és a részben vagy egészben ellenszolgáltatás nélküli átengedés értékével, ha az azzal kapcsolatos kiadásokat nem számolta el költségként, vagy ha e kiadásokkal az összes költségét arányosan csökkenti, vagy a terméket, a szolgáltatást elemi károk, katasztrófák esetén közadakozás keretében nyújtotta.);- az adó különbözetének visszatérítése, ha a befizetést az õstermelésbõl származó bevételével szemben költségként bármely évben elszámolta;- a káreseménnyel összefüggésben kártérítés címén felvett összeg, ideértve a felelõsségbiztosítás címén felvett összeget is, továbbá annak a biztosítási szolgáltatásnak az értéke, amelynek esetében az arra jogosító biztosítási díjat korábban elszámolta költségként;- a kapott kamat;- a kapott kötbér, a késedelmi kamat, a bírság, a büntetés címén kapott összeg, valamint a fizetett kötbér, kamat, bírság, büntetés visszatérítése címén kapott összeg, kivéve, ha ez utóbbiakat korábban költségként nem számolta el;- a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –, nem anyagi javak, anyag, félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték, illetõleg a szokásos piaci érték (ha ez utóbbi a több), ha annak beszerzési, elõállítási költségét bármelyik évben költségként érvényesítette, vagy értékcsökkenési leírással elszámolta;- az õstermelõi tevékenységet szolgáló termõföld eladási ára;- a 100 ezer forintnál magasabb egyedi értékû, kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz – ha annak értékét a mezõgazdasági õstermelõ egy összegben elszámolta – ellenszolgáltatás nélküli átruházásakor – kivéve a magánszemélynek ellenszolgáltatás nélkül történõ, adófizetési kötelezettséggel járó átadást – a beszerzés idõpontjától számított egy éven belül a beszerzési érték 100 százaléka, egy éven túl, de két éven belül a beszerzési érték 66 százaléka, két éven túl, de három éven belül a beszerzési érték 33 százaléka, három éven túl nulla.Vetõmag bértermelés, bérnevelés, bérhizlalás és kihelyezett állat tartása esetén õstermelõi bevételként kell számításba venni a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) árát is.

 

 


 

 

Bevételt csökkentõ kedvezményekA bevétel csökkentésére csak tételes költségelszámolás választása esetén van mód. Ennek megfelelõen csökkenthetõ a bevétel:- a kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítésébõl származó bevétel esetén azzal az összeggel, amelyet az erdészeti hatóságnál elkülönített számla javára fizettek be azzal, ha a befizetett összeg több mint a jogszabályban megállapított, a befejezett célállományra igényelhetõ normatív erdõ-felújítási támogatás értéke, akkor ez utóbbi összeget lehet figyelembe venni;- a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességû alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként az alkalmazottnak kifizetett bérrel, de legfeljebb a hónap elsõ napján érvényes minimálbér összegével;- munkanélküliek, a szabadságvesztésbõl 6 hónapon belül szabadultak, a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy, valamint tovább foglalkoztatott szakképzõ iskolai tanulók foglalkoztatására tekintettel 12 hónapon át megfizetett szociális hozzájárulási adó összegével;- a szakképzõ iskola tanulójával kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerzõdés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24 százalékával, ha a szakképzõ iskolával kötött együttmûködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést, minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12 százalékával.

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ