MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 9
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.01.24.

A mezõgazdasági termelõknek a 2012. évi egységes kérelemben igényelt növénybiztosítások támogatásához a termelõ által a biztosító felé kifizetett számlát vagy banki bizonylatot meg kell õrizni. A biztosítási díj megfizetésének igazolását a biztosítónak, továbbá amennyiben a szerzõdõ fél nem a mezõgazdasági termelõ, a szerzõdõ félnek is ki kell állítania az MVH részére ügyfélkapun keresztül történõ belépést követõen, elektronikus úton. A felület az MVH honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül lesz hozzáférhetõ. Az elektronikus díjigazolás ügyfélkapun keresztüli leadásának határideje: 2012. november 15.

 

Az MVH 104/2012. (VII. 20.) számú közleménye

Az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás igénylésérõl

A támogatás jellege, célterületei

Támogatás a támogatási rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti célterületekre, az ügyfél egy vagy több állattartó telepére vonatkozóan vehetõ igénybe:

1. célterület: az állattartó telepen képzõdõ trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló épített és beépített technológiai és infrastruktúra-beruházás megvalósítására;

2. célterület: az állati férõhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minõségének javítását szolgáló épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására;

3. célterület: jó minõségû takarmány elõállítását, felhasználását, valamint a takarmányminõség megõrzését biztosító épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására;

4. célterület: az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minõségét javító épített és beépített technológia-beruházások megvalósítására;

5. célterület: a telepi állat-egészségügyi helyzetet, és a nyomon követhetõséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelõzõ épített és beépített technológia-beruházások megvalósítására.

Nem vehetõ igénybe támogatás

Védett vagy Natura 2000 területen gazdálkodó központi költségvetési szerv, önkormányzat és társulásai esetében. Olyan beruházásra, amely a Magyar Méhészeti Nemzeti Programból támogatást nyert.

A támogatás igénybevételére jogosult személyekTámogatás igénybevételére jogosult azon mezõgazdasági termelõ, aki: a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy a mezõgazdasági üzemének mérete a 2011. teljes naptári évre számított átlagadatok alapján meghaladja a 4 EUME-t; Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által nyilvántartásba vett állattartó telepet mûködtet; a beruházást az állattartó telepen valósítja meg a támogatási rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján lehetséges kivételekkel; a támogatási rendelet 9. számú mellékletében meghatározott szervezet tagja.

 

Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadások

Épített és beépített technológia keretében támogatás vehetõ igénybe – bármelyik célterületen – a támogatási rendelet 4–8. számú mellékleteiben szereplõ, a célterületek vonatkozásában támogathatónak minõsülõ technológiai beruházásra, amely megfelel a meghatározott kötelezõen elvárt mûszaki tartalomnak.

Infrastruktúra fejlesztés keretében támogatás a támogatási rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti 1–3. célterületeken vehetõ igénybe, amely beazonosítható a támogatási rendelet 4–6. számú mellékleteiben a célterület vonatkozásában meghatározott fejlesztési beruházások valamelyikével.

Egyéb elszámolható kiadások keretében támogatás vehetõ igénybe a Vhr. 31. § (1) bekezdésében meghatározott kiadásokra. Az egyéb elszámolható kiadás teljes összege nem lehet több mint a beruházás egyéb elszámolható kiadások nélkül számított, jóváhagyott kiadásainak 12%-a, de legfeljebb tízmillió forint.

Építési beruházás

A Vhr. 25. § (1) bekezdés szerint a beruházást a támogatási kérelem befogadását követõen kezdhetõ meg, azonban a támogatási rendelet 7. § (6) bekezdése szerint a felújításra, korszerûsítésére irányuló beruházás az elõzetes helyszíni szemlét megelõzõen nem kezdhetõ meg.

 

Gépbeszerzés

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 86/2012. (VII. 20.) IH közleményben foglaltaknak megfelelõen a támogatási kérelem benyújtása során a 2012. 07. 20. napján lezárt Gépkatalógust kell alkalmazni!

A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja szerint amennyiben a beszerezni kívánt gépet, technológiai berendezést a hatályos gépkatalógus nem tartalmazza, úgy a kérelméhez csatolnia kell két különbözõ, egymástól független ajánlattevõtõl származó, az adott tételre vonatkozó, hasonló mûszaki tartalmú részletes árajánlatot. Az árajánlatok közötti választást minden esetben meg kell indokolni az erre rendszeresített formanyomtatványon, az Árajánlatos tétel bejelentõ betétlapon.

 

A támogatás mértéke: az összes elszámolható kiadás 40%-a,

- ha a beruházás kedvezõtlen adottságú területen, vagy NATURA 2000 területen valósul meg, vagy az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ, akkor a támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a,

- ha a beruházás kedvezõtlen adottságú területen, vagy NATURA 2000 területen valósul meg, és az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ, akkor a támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a.

 

A támogatás összege: kis értékû beruházás esetében a támogatási határozatban jóváhagyott összes megvalósítási hely vonatkozásában nem haladhatja meg a 25 millió forintot; egyéb esetben megvalósítási helyenként nem haladhatja meg a 867 297 060 forintot.

 

A támogatás igénybevételének további feltételei

- Ugyanazon megvalósítási helyre az ÁTK I. jogcím, az ÁTK II. jogcím, az ÁTK III. jogcím, illetve a BaTeK jogcím keretében támogatási határozattal ugyanazon jóváhagyott támogatási egységre vonatkozóan az ÁTK IV. jogcím keretében nem nyújtható be, kivéve, ha az ügyfél az ÁTK I. jogcím, az ÁTK II. jogcím, az ÁTK III. jogcím, illetve a BaTeK jogcím szerinti támogatási határozatához kapcsolódó utolsó kifizetési kérelmét legkésõbb a támogatási kérelem benyújtása napjáig benyújtotta.

- Ha olyan támogatási egységre kíván támogatást igényelni, amellyel kapcsolatban korábban ÁTK I. jogcímre, ÁTK II. jogcímre, ÁTK III. jogcímre, vagy BaTeK jogcímre támogatási kérelmet nyújtott be és az ügyben – a kifizetési kérelmek kapcsán indult jogorvoslati eljárásokat kivéve – jogorvoslati eljárás van folyamatban, akkor részére kizárólag abban az esetben adható támogatás, ha a jogorvoslati kérelmét a támogatási kérelem benyújtásáig visszavonja.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, jelen közlemény mellékletét képezõ formanyomtatványokon és egyéb dokumentumokon, postai úton kell benyújtani.

A benyújtás ideje: 2012. augusztus 1. és 2012. augusztus 31. között lehet benyújtani. A benyújtás helye: a lakóhely/székhely szerinti regionális illetékességû MVH megyei kirendeltség. Az MVH regionális illetékességû megyei kirendeltségeinek címe megtalálható a www.mvh.gov.hu weboldalon, „AZ MVHról/Elérhetõségek” menüpont alatt.

 

108/2012. (VII. 20.) számú MVH közlemény

Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl

Kifizetést a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1) bekezdés alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerõs támogatási határozattal rendelkezõ ügyfelek 2012. augusztus 1. - december 31. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el.

 

Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly – MVH FÖPEKI

Forrás: www.mvh.gov.hu

www.fvm.hu

www.nebih.hu

www.agrarkamara.hu