MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 9
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.01.23.

2012. augusztus 1-tõl kötelezõ az agrárkamarai regisztráció, amely értelmében az agrártevékenységet folytatóknak 2012.szeptember 30-ig kell magukat regisztrálni az agrárkamara.hu online regisztrációs felületén.

 

 

2012. augusztus 1-tõl hatályba lépõ törvény kötelezõ tagságot ír elõ az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplõje számára a közeljövõben kiírandó országos kamarai választások nyomán létrejövõ új Agrárkamarában. Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra. A tagnyilvántartás összeállítása és az agrárkamarai választások sikeres megszervezése érdekében a törvény elõírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek 60 napon belül kötelesek:

- bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és

- 5000 Ft összegû kamarai hozzájárulást fizetni.A leendõ kamarai tagok tehát legkésõbb 2012. szeptember 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján található online regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számlaszámra.

A Regisztrációra kötelezettek köre

Regisztrációra kötelezett minden természetes és jogi személy, aki a törvény alapján agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz agrárgazdasági tevékenységet folytat. Fontos tudni, hogy ha valaki egyszerre több önálló vállalkozása révén is kötelezett a kamarai tagságra (mert pl. õstermelõ és gazdálkodó szervezet tulajdonosa egyben), akkor minden érintett vállalkozását külön kell regisztrálnia. A bejelentkezés alól mentesülnek azok, akik tagjai:

- a Magyar Állatorvosi Kamarának,

- vagy a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,

- vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezetnek,

- vagy valamelyik hegyközségnek,de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggõ tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak. Fontos, hogy az ebbe a körbe tartozóknak a regisztrációs felületen errõl külön nyilatkozniuk kell!

A bejelentkezés módja

A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet, határideje 2012. szeptember 30. A kitöltésben szükség esetén segítséget nyújtanak az agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának tanácsadói az ország 200 területi irodájában. A regisztrációs adatlap kitöltését az online felületen szövegbuborékként megjelenõ kitöltési útmutató segíti. A regisztrálóknak meg kell adniuk az e-mail címüket, amelyen keresztül a kamara folyamatosan tájékoztatni fogja tagjait az õket érintõ fontos tudnivalókról (pl. ide küldi a visszaigazolást is a sikeres regisztrációról).A regisztráció során ki kell választania, a törvény által felsorolt agrárgazdasági tevékenységek közül azt, amely alapján a kamarai szakmai osztályokba való besorolását kéri. A kitöltés végén, a bevitt adatok véglegesítése után a rendszer elkészíti, és a képernyõn megjeleníti a regisztráló egyedi kamarai nyilvántartási számát és a regisztráció visszaigazolását. Regisztráció hitelesítéséhez feltétlenül le kell töltenie, és ki kell nyomtatnia a visszaigazolást, majd saját kezû aláírásával ellátva postáznia kell egy példányt a rajta megjelölt címre (legkésõbb 2012. szeptember 30-ig). Ennek hiányában regisztrációja érvénytelen!

A Kamarai hozzájárulás megfizetése, nyilvántartásba vétel

A regisztrációnként 5000 Ft összegû kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje szintén 2012. szeptember 30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követõen történhet meg, hogy a kamarai hozzájárulás befolyt a Magyar Agrárkamara erre a célra elkülönített 14100000-10790649-02000004 számú bankszámlájára (Volksbank). Az átutalásnál vagy banki befizetésnél a közlemény rovatban feltétlenül tüntesse fel az online regisztráció során kapott Kamarai nyilvántartási számát és a „Kamarai Hozzájárulás” szöveget!Ennek hiányában az azonosítás nem lesz lehetséges, és a nyilvántartásba vétel meghiúsulhat! A regisztráló a hozzájárulás összegének beérkezése után a regisztráció során megadott e-mail címre elektronikus értesítést kap az Agrárkamarától a kamarai nyilvántartásba vételrõl, amely egyben a kamarai hozzájárulás megfizetésének igazolása is.

Az MVH 133/2012. (VIII. 17.) számú közleménye a Gazdanet programhoz nyújtandó támogatás igénylésérõl.

A támogatás jellege, célterületei

A rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe a támogatási rendelet 3. § (8) bekezdése szerinti, internet-csatlakozásra alkalmas konfiguráció beszerzéséhez. Az ügyfél kizárólag egy darab, a támogatási rendelet 1. mellékletében meghatározott minimum paraméterekkel rendelkezõ hordozható számítógépet vagy asztali munkaállomást igényelhet.A támogatási kérelemben a kívánt eszköz jellegét (notebook vagy PC) kell megjelölnie az ügyfélnek, a pontos jellemzõk a közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen kerülnek kihirdetésre.

A támogatás igénybevételére jogosult személyek

Támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezõgazdasági termelõ ügyfél, akinek 2012. január 1-jétõl a támogatási kérelem benyújtási idõszakot megelõzõ hónap utolsó napjáig az átlagos terület, illetve állatlétszám adatok alapján a Standard Fedezeti Hozzájárulásról értékeket meghatározó hatályos IH közlemény alapján számított mezõgazdasági üzemmérete meghaladja a 0 Európai Méretegységet, de nem éri el a 4 EUME-t. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszakot követõen az üzemeltetési idõszak végéig az ügyfél mezõgazdasági üzemmérete elérheti vagy meghaladhatja a 4 EUME-t.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a, a Vhr. 3. §-ának 30. pontja szerinti fiatal mezõgazdasági termelõ esetében 50%-a. Egy ügyfél részére legfeljebb 300 eurónak megfelelõ forintösszegû, de legfeljebb 90 ezer Ft támogatás nyújtható.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

Támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. A benyújtás ideje: 2012. szeptember 1– 2012. október 1.

Az MVH 134/2012. (VIII. 17.) számú közleménye a baromfiágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatás 2012. III. tárgynegyedévétõl kezdõdõ igénylésérõl.

A támogatási kérelmek benyújtása

A támogatás igénybevételéhez a 2012. III. negyedévétõl kezdõdõen a rendelet 2. § (4) bekezdésében hivatkozott, a jelen közlemény 1. számú melléklete (N125) szerinti 'Támogatási kérelmet” negyedévente, baromfi megnevezésenként egy alkalommal a tárgynegyedévet követõ hónap utolsó napjáig postai úton, az igénylõ lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltséghez kell benyújtani.A támogatás az adott támogatási évben január 1. és december 31. között letelepített napos baromfira (növendék csirkére, szabadtartásos csirkére, gyöngyösre, pecsenyelibára, növendék libára, fiatal libára, pecsenyekacsára és növendék kacsára), átminõsített tenyészkakasra, tenyészjércére, valamint étkezési tojást termelõ jércére (házi tyúkra) és átminõsített elõnevelt pulykára, illetve a levágott összes baromfifélére igényelhetõ.

Az MVH 131/2012. (VIII. 15.) számú közleménye a genetikai erõforrások megõrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erõforrások és mikroorganizmusok ex situ megõrzéséhez nyújtandó támogatás keretében a 2012. évi kifizetési kérelem benyújtásáról.

Hegedûs Szilvia

Berta Dávid

Dömötör Károly


MVH FÖPEKI

 

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.fvm.hu

www.nebih.hu

www.agrarkamara.hu