MENÜ

Adóügy: A cégautóadóról - 1.

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.07.29.

A cégautóadót a nem magánszemély tulajdonában álló, továbbá az olyan, akár magánszemély tulajdonában álló magyar rendszámú, akár külföldön üzembe helyezett személygépkocsi után kell megfizetni, amely után a számviteli törvény szerint költséget, ráfordítást, il­letve a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget, értékcsökkenési le­írást (a továbbiakban együtt: költséget) számoltak el. A személygépkocsi utáni költségnek, rá­fordításnak a személygépkocsi üzemeltetésével közvetlenül összefüggõ, kizárólag a személy­gépkocsi tulajdonlása, használata esetén felmerülõ költségek minõsülnek. Különösen idetar­tozik a személygépkocsi üzemanyag-, kenõanyag költsége, az adóéven belül elhasználódó tar­talék alkatrészek költsége, a javítás, a karbantartás díja, a személygépkocsi bérleti-, illetve lí­zingdíja, az értékcsökkenési leírás, a kötelezõ felelõsségbiztosítás, baleseti adó és a casco díja, a gépjármûadó.

 

 

Tételes költségelszámolás, ha a magánszemély útnyilvántartás alapján a személygépkocsi után a hivatali, üzleti célból megtett utak arányában tételesen számolja el a költségeket. Nem minõsül tételes költségelszámolásnak, amikor az egyéni vállalkozó vagy az õstermelõ igazo­lás nélkül havi 500 kilométer utat számol el átalányban.

Cégautóadó szempontjából személygépkocsinak minõsül a négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármû, amely a vezetõvel együtt legfeljebb nyolc felnõtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy idetartozik a benzin üzemû, a dízel üzemû és a gáz-üzemû személygépkocsi, a versenyautó és az önjáró lakóautó is. Személygépkocsinak minõsül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegû olyan gépjármû (nagy rakodóterû személygépkocsi) is, amelynek a rakodótere gyárilag ki­alakítva kettõnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerûen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti ra­kodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan mûszaki átalakí­tással került sor.

A vezetõvel együtt több mint nyolc fõ szállítására alkalmas (mikro­busz, transzporter, autóbusz), valamint a 2500 kg-ot meghaladó együttes tömegû, vegyes használatú tehergépjármûvek nem számítanak személygépkocsinak.

 

 


 

Az adó alanya hatósági nyilvántartásban szereplõ személygépkocsi esetén a jármûnyilvántar­tás szerint bejegyzett tulajdonos, kivéve, ha a tulajdonos magánszemély, és a személygépkocsi után nem történik költségelszámolás. Ha a személygépkocsinak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok (mint tulajdonostársak) a tulajdoni hányadaik arányában minõsülnek adó­alanynak, azaz a fizetendõ cégautóadót a tulajdoni hányadukkal arányosan viselik. Ha a közös tulajdonban levõ személygépkocsinak magánszemély és nem magánszemély egyaránt tulajdonosa, akkor ez a személygépkocsi az adó tárgya és utána adót kell fizetni azzal, hogy a fizetendõ adó a tulajdonosok között tulajdoni hányaduk arányában megoszlik. Fennáll az adókötelezettség akkor is, ha két magánszemély közös tulajdonában lévõ személygépkocsi után csak az egyik magánszemély tulajdonos számol el költséget. A cégautóadót a tulajdonostársak ilyenkor is a tulajdoni hányaduknak megfelelõen viselik.

Ha a hatósági nyilvántartásban szereplõ személygépkocsit pénzügyi lízingbe adják, akkor a lízingbe vevõ (és nem a tulajdonos lízingtársaság) az adóalany, szintén kivéve azt az esetet, ha a lízingbe vevõ magánszemély, és az általa lízingbe vett személygépkocsi után nem történik költségelszámolás.

Hatósági nyilvántartásban nem szereplõ személygépkocsi esetén az a személy vagy szer­vezet lesz az adó alanya, aki/amely a (például külföldön üzembe helyezett) személygépkocsi használata után költséget számol el.

Az átalányadózó egyéni vállalkozó és az evás egyéni vállalkozó, a fizetõ-vendéglátó tevékeny­ségére tételes átalányadózást alkalmazó magánszemély személygépkocsijára nem vonatkozik a cégautóadó-fizetési kötelezettség, függetlenül attól, hogy a személygépkocsi szerepel-e a magyar hatósági nyilvántartásban vagy sem, esetükben ugyanis nem valósul meg tételes költ­ségelszámolás.

A nem magánszemély eva-alany a tulajdonában lévõ, az általa pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi után, illetve a magyar jármûvekrõl vezetett hatósági nyilvántartásban nem szereplõ (külföldi rendszá­mú) személygépkocsi után, ha az adózó a Sztv. hatálya alá tartozik, cégautóadó fizetésére kötelezett, azaz alanya a cégautóadónak.

A magánszemély tulajdonában lévõ személygépkocsi után csak azokra a hónapokra kell az adót megfizetni, amikor költségtérítést kap a használatára. Viszont nem keletkeztet cégautóadó-fizetési kötelezettséget, ha a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi után kizárólag a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kifizetett összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket.

Ilyen költségnek minõsül a kifizetõ által a magánszemélynek a saját sze­mélygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegébõl a kiküldetési rendelvényben feltüntetett kilométer-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint a 9 Ft/km általános személygépkocsi nor­maköltség alapulvételével kifizetett összeg.

 

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ