MENÜ

Szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 11
2014.07.29.

Meddig kell bejelentkezniük a kötelezetteknek az új agrárkamarai nyilvántartásba?

A vonatkozó törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek legkésőbb 2012. november 30. napjáig kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba (a kamara online regisztrációs felületén), és 5000 Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.

Regisztrációra kötelezett minden természetes és jogi személy, aki agrárgazdasági tevékenységet folytat.

 

Kik mentesülnek az agrárkamarai nyilvántartásba történő bejelentkezés alól?

A bejelentkezés alól mentesülnek azok, akik tagjai:

- a Magyar Állatorvosi Kamarának,

- vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,

- vagy a Magyar Vadászkamarának, vagy más vadászati szakmai szervezetnek,

- vagy valamelyik hegyközségnek,

- de csak akkor, ha a fenti tagságukkal összefüggő tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak.

(Ezen körbe tartozóknak a regisztrációs felületen erről külön nyilatkozniuk kell.)

 

Egy családi gazdaság esetén kinek kell regisztrálnia az agrárkamarai nyilvántartásba?Családi gazdaságnál minden olyan tagnak regisztrálnia kell, akinek önálló őstermelői igazolványa vagy egyéni vállalkozói igazolványa van.

Az egyidejűleg őstermelői és egyéni vállalkozói tevékenységet folytató gazdálkodók csak az egyik jogviszonyuk alapján lesznek kamarai tagok. (A 2011-ben nagyobb éves árbevételt elért tevékenységi forma szerint kell regisztrálni.)

Közös őstermelői igazolvány esetén annak a személynek kell az agrárkamarai nyilvántartásba bejelentkezni, akinek a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították.

 

AKG kötelezettségátadásnál van-e lehetőség a KET csak egy részének átadására?

Az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programban kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél (KET-nél) kisebb területet átadni nem lehet.

 

Kaphat-e agrárkár-enyhítő juttatást olyan vállalkozás, amely már a káresemény bekövetkezése előtt nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült?

Az uniós szabályoknak való megfelelés értelmében nem nyújtható kárenyhítő juttatás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már a káresemény bekövetkezése előtt nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülnek.

 

Mekkora a támogatás intenzitása a Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása jogcímnél?

A támogatási intenzitás mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV) esetében 40%, nagyvállalat esetében 20%.

Egy kérelmező részére nyújtható támogatási összeg legalább 1 000 000 Ft, legfeljebb 100 000 000 Ft lehet.

A támogatási kérelmet évente október 17. és december 16. napja között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

 

Milyen gyakorisággal kell elvégezni az AKG-s levélanalízist, és mely célprogramok esetén kötelező?

Az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programon belül, az Integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés, valamint az Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogramban részt vevő gazdálkodóknak évente levélanalízist kell végeztetniük.

 

Mekkora bírsággal sújtható az a termelő, aki nem jelenti be az adataiban történt változást az MVH nyilvántartási rendszerébe?

Az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő gazdálkodók kötelesek értesíteni a hivatalt a nyilvántartásban szereplő adataikban történt változásról, azok bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül.

Az MVH a bejelentett adatok helyességét ellenőrizheti. A változás-bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a termelő 500 ezer forintig terjedő bírsággal is sújtható.

 

Mely állattartóknak kell 2013-tól az állatok jólétéért felelős személyt kijelölnie?

2013-tól annak az állattartónak, aki legalább ötszáz, hústermelés céljából tartott csirkét (itt már 2011-től él a kötelezettség); harminc lovat; ötven szarvasmarhát; száz sertést; száz futómadarat; száz, Magyarországon vadászható, vadon élő faj élelmiszer előállítás céljából tenyésztett vagy tartott egyedéből álló törzsállományt; kétszáz juhot; kétszáz kecskét; kétszázötven anyanyulat; kétszázötven prémes állatot; háromszázötven tojótyúkot; ötszáz egyéb baromfit, kivéve fácánt, foglyot, tőkés récét; ezer foglyot vagy tőkés récét zárt térben; ezer hízónyulat; vagy ötezer fácánt zárt térben tart, az állatok jólétéért felelős személyt kell kijelölnie.

 

Elszállítható-e közúton a betakarított termény tehergépkocsival „kamionstop” idején?

Igen. A kérdéses közlekedési korlátozás − többek közt − nem vonatkozik a termény-betakarításhoz kapcsolódó áruszállításhoz, takarmányszállításhoz, mezőgazdasági munkagép vagy lassú jármű áttelepítéséhez használt tehergépkocsira.

 

Jövőre az őstermelői igazolvány 3 évre lesz kiváltható. Az idén kiállított igazolvány meddig lesz érvényes?

A korábban kiállított őstermelői igazolványok érvényessége a következőképp alakul:

- a 2009. január 1-je előtt kiadott igazolványok 2012. december 31-ig;

- a 2009. január 1-je és 2013. január 1-je között kiállított igazolványok 2014. december 31-ig;

- a 2013. január 1-tõl kiadott igazolványok három évig hatályosak.

 

Mekkora lesz a mértéke a cukorrépa-termelők 2012. évi nemzeti kiegészítő támogatásának?

A támogatás mértéke kvótacukor előállításához felhasznált 16%-os cukortartalomra átszámított cukorrépa-tonnánként legfeljebb 5 euró 65 centnek megfelelő forintösszeg, egy hektár cukorrépa után legfeljebb 390 euró támogatás adható.

A támogatási összeg forintra történő átszámítása az Európai Központi Bank által 2011. október 1-jét megelőzően utolsóként megállapított devizaárfolyam alapján történik (292,55 Ft/euró).

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! Kérjük, hogy e-mailben

küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!