MENÜ

Adóügy: A cégautóadóról - 2.

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.07.28.

A kiküldetési rendelvényt a kifizetőnek két példányban kell kiállítania: az eredeti példányt a kifizetőnek, a másolatát a magánszemélynek kell az adó megállapításához való jog elévülésé­ig megőriznie. A bizonylaton fel kell tüntetni a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányát, típusát, forgalmi rendszá­mát, a hivatali, üzleti utazás célját, időtartamát, útvonalát, futásteljesítményét, az utazás költségtérítését, az élelmezési költségtérítést. A költségtérítések kiszámításához szükséges adato­kat (az üzemanyag-fogyasztási normát, az üzemanyagárat stb.) is rögzíteni kell.

 

 

Amennyiben a kiküldetési rendelvény alapján kifizetett költségtérítés összege meghaladja a jogszabályban meghatározott igazolás nélkül elszámolható mértéket, akkor a kifizető – ha a magánszemély nem nyilatkozik a költség elszámolási szándékáról – a kifizetéskor a bevétel­nek nem számító részt meghaladó többlettérítésből az adott jogviszonyból származó bevételre vonatkozó általános szabályok szerint személyi jövedelemadó előleget von. Ilyenkor a magánszemélynek nem ke­letkezik cégautóadó-fizetési kötelezettsége.

Ha az igazolt bevételével szemben a magánszemély utóbb (az adóbevallásban) mégis tételes költségelszámolással állapítja meg a kapott költségtérítés jöve­delemtartalmát, akkor emiatt utólagosan és visszamenőlegesen keletkezik cégautóadó-fizetési kötelezettsége minden olyan hónapra, amelyet a költségelszámolás érint, de ezt már csak ké­sedelmi pótlékkal növelten tudja teljesíteni.

Nincs akadálya annak sem, hogy a magánszemély a kifizetéskor az adóelõleg levonásra vo­natkozó rendelkezések szerint költségelszámolásra vonatkozó olyan nyilatkozatot adjon a kifizetõnek, miszerint a kapott bevétellel, mint költségtérítéssel szemben részben vagy egészben útnyilvántartás és az igazolt kiadásai alapján tételesen kívánja elszámolni a költségeit, mert például több igazolt kiadása lesz, mint az igazolás nélkül elismert költség. Ekkor a kifizetõnek – miként bármely, nem kiküldetési rendelvény alapján kifizetett költségtérítés (költség­átalány) esetében – csak a nyilatkozat szerint elszámolni kívánt összeget meghaladó bevételrészbõl kell adóelõleget levonnia. Ebben az esetben a magánszemély önadózó lesz, 1253-as bevallást kell benyújtania, melyben a teljes költségtérítést a bevételei között szerepeltetnie kell, és abból az elismert költségek levonhatók. Továbbá cégautóadót is fizetnie kell azokra a hónapokra, amelyekben tételesen költséget számolt el.

Az adó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kW-ban kifejezett 

teljesítmé­nye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján a következő:

 


 Nagyításhoz katt a képre

  

A negyedévre fizetendő cégautóadóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó a negyedév azon hónapjaira, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó-, gépjárműadó-kötelezettsége egyaránt fenn­állt, feltéve, hogy az adóalany a gépjárműadó-fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett, azaz már megfizette azt.

Ha a két adó megfizetésére két különbözõ személy kötelezett, akkor a levonás nem érvényesíthetõ. A gépjárműadó cégautóadóba történő beszámítása csak a két feltétel együttes megvalósulása esetén lehetséges. Tehát az adóalany az általa megfizetett gépjárműadót csak azon hónapokra eső cégautóadóból vonhatja le, amely hónapokban az adókö­telezettsége ugyanazon gépjármű vonatkozásában mindkét adónemben fennállt. Másrészt a levonhatósághoz az is szükséges, hogy gépjárműadó-fizetési kötelezettségének az adóalany határidőben eleget tegyen. Ez utóbbi feltétel jogszabályba iktatásával a törvény csak azokat az adózókat kívánja preferálni, akik adókötelezettségüknek a törvényi határidõ betartásával, jogszerûen tesznek eleget. A késedelmesen megfizetett gépjárműadó sem utólag, sem a késedelmes befizetést követően esedékes cégautóadóból nem vonható le.

 

Bevallása és befizetése:A cégautóadót negyedévenként önadózással kell megállapítani a naptári év minden olyan hónap­jára, amelyben az adókötelezettség fennáll. A 2012. évben – minden adóalanynak, te­hát a magánszemélyeknek is – a 1201-es bevalláson a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtani az állami adóhatósághoz, és ugyaneddig esedékes az adó megfizetése is a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076167 számú, NAV Cégautóadó-bevételi számla elnevezésű számlára.

 

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ