MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.07.28.

A 2011 szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig tartó gazdálkodási év gazdálkodási naplójának beküldési határideje 2012. november 30. A NÉBIH honlapján letölthető a gazdálkodási napló és a nitrátjelentés kitöltendő formátuma. Az ÁNYK (általános nyomtatványkitöltő program) keretprogram, amellyel a gazdálkodási napló beküldhető, az apeh.hu oldalán letölthető. Az agrártevékenységet folytatók 2012. november 30-ig regisztrálhatják magukat az agrárkamara honlapján. Az agrárkamarai regisztráció kötelező díját, ami 5000 forint, a fent jelzett időpontig kell utalni vagy csekken november 30. napja előtt egy héttel befizetni.

 

 

Az Agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülõk kötelezõ képzésérõl

 

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet tájékoztatja az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések jogcím keretében támogatásban részesülõ gazdálkodókat, hogy a jogcímhez kapcsolódó 2. kötelezõ képzések szervezése 2012. október hónap folyamán megkezdõdik. A képzésre kötelezetteket a Képzõ Szervezetek ajánlott levélben értesítik a képzés helyszínérõl, valamint idõpontjáról!

A képzés hossza összesen 7 óra, melyet egy, az oktatóval közösen megbeszélésre és kitöltésre kerülõ tudásellenõrzõ teszt zár. A képzés 100%-ig támogatott, a díja a képzés sikeres elvégzését követõen visszaigényelhetõ. Az AKG-támogatás elnyerésével az ügyfelek többek között a kötelezõ képzésen való részvételt is vállalták. Ennek elmulasztása esetén szankció kerül alkalmazásra, melynek mértékét a vonatkozó jogszabály határozza meg.

 

A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti program kötelezõ képzéseire való jelentkezésrõl

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet honlapján (www.vkszi.hu) lehet megtalálni a kötelezõ képzés jelentkezési lapjait és képzési helyeket is, amelyeket postán kell elküldeni. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (1223 Budapest, Park u. 2.) címére kell visszaküldeni. Kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel „Kérõdzõ szerkezetátalakítás képzés”.

Két szakmai képzés közül lehet választani:

1. Ökológiai és természetközeli gazdálkodás (32 óra);

2. Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek (32 óra).

Részletek a választott képzés jelentkezési lapján találhatók.

A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet tartalmazza a mezõgazdasági biztosítási díjtámogatás igénybevételi feltételeit.

A 2012. július 30-áig megküldött mezõgazdasági biztosítási szerzõdések után támogatás csak abban az esetben vehetõ igénybe, amennyiben a szerzõdõ fél a biztosítási díjat teljes körûen megfizeti a biztosító részére, amelyrõl a biztosító tárgyév november 15-éig – ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az MVH honlapján elérhetõ elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével hozzáférhetõ felületen − díjfizetésrõl szóló igazolást állít ki. Amennyiben a szerzõdõ fél nem a mezõgazdasági termelõ, abban az esetben a termelõ a biztosítási díjat a szerzõdõ félnek fizeti meg, és ebben az esetben a szerzõdõ fél állítja ki a díjfizetésrõl szóló igazolást, tehát a termelõknek a díj befizetésének igazolásával kapcsolatos teendõje nincs. A díjfizetésrõl szóló igazolás elektronikus úton történõ kiállítására csak abban az esetben van lehetõsége a szerzõdõ félnek, amennyiben meghatalmazottja rendelkezik érvényes meghatalmazással az „Egységes kérelem” jogcímre vonatkozóan „adatszolgáltatásra”, mint eljárási cselekményre. Az igazolás kiállítására nyitva álló idõszak 2012. november 1–15.

 

 

Az MVH 159/2012. (X. 12.) számú közleménye az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtõl igényelhetõ támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendeletben elõírt, a 2012/2013. borpiaci évben alkalmazandó nyomtatványok közzétételérõl.

A támogatási kérelmet az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani. A jelen közlemény 1-2. számú mellékletei szerinti, B0604-12 és B0605-12 kódszámú támogatási kérelmet (Fõlap és Betétlap) az elõírt mellékletek csatolásával együtt 2012. november 5. és 2012. december 14. között kell benyújtani kizárólag postai úton az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI) részére.

A benyújtás helye:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1385 Budapest, 62., Pf. 867.

A 2012. november 5-e elõtt, vagy a 2012. december 14-ét követõen benyújtott (postára adott) támogatási kérelmet az MVH PKI érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Az üzemeltetési hely megváltozását a bekövetkezés elõtt, valamint az esetleges gépcserét az azt követõ 5 napon belül jelenteni kell a közlemény megadott számú mellékletein. Az adott mellékletet faxon a telefax: 06-1/219-4511 vagy 06-1/219-4512 számon, vagy postai úton a fent említett címre kell elküldeni.

 

 

Az MVH 158/2012. (X. 11.) számú közleménye az erdõ-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igénylésérõl szóló 150/2012. (IX. 21.) MVH közlemény módosításáról.

 

Módosuló rendelkezések:

1. A 150/2012. (IX. 21.) MVH közleménynek az ügyfél kötelezettségeirõl rendelkezõ VI. pontjának az alábbiak szerinti szövegrésze:

„Az ügyfél a támogatott tevékenység végrehajtása során köteles továbbá: a vágástéri hulladék kivételével a támogatási idõszak alatt folyamatosan gondoskodni a támogatott területen található hulladék eltávolításáról” az alábbiak szerint módosul:

„Az ügyfél a támogatott tevékenység végrehajtása során köteles továbbá: a termelési apadék kivételével a támogatási idõszak alatt folyamatosan gondoskodni a támogatott területen található hulladék eltávolításáról”.

2. A 150/2012. (IX. 21.) MVH közleménynek a támogatás igénybevételének további feltételeirõl rendelkezõ V. pontjának az alábbiak szerinti szövegrésze:

„A célprogramok során – a közjóléti célú erdõk fenntartása célprogram kivételével − csak a támogatási rendelet 1. mellékletében meghatározott, az adott erdészeti tájban kiemelten támogatható vagy támogathatóként feltüntetett célállományok kialakítása, illetve fenntartása érdekében végzett erdõgazdálkodási tevékenység támogatható.” az alábbiak szerint módosul:

„A célprogramok során – a közjóléti célú erdõk fenntartása célprogram kivételével − csak a támogatási rendelet 1. mellékletében meghatározott, az adott erdészeti tájban kiemelten támogatható vagy támogathatóként feltüntetett faállománytípusok kialakítása, illetve fenntartása érdekében végzett erdõgazdálkodási tevékenység támogatható.”

3. A 150/2012. (IX. 21.) MVH közleménynek az ügyfél kötelezettségeirõl rendelkezõ VI. pontja az alábbi, a szálaló erdõgazdálkodás célprogramban teljesítendõ kötelezettséggel egészül ki:

Amennyiben az ügyfél szálaló erdõgazdálkodás célprogram esetében a mikroélõhelyek kialakítása, fenntartása célprogramra is rendelkezik jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó támogatási határozattal, abban az esetben a kérelmezett erdõrészlet vonatkozásában összesen 10 m3/ha mennyiségû holtfa jelenlétét kell biztosítani.”

4. A 150/2012. (IX. 21.) MVH közleménynek az ügyfél kötelezettségeirõl rendelkezõ VI. pontja az alábbi, a természetkímélõ anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogramban teljesítendõ kötelezettséggel egészül ki:

A fakitermelés és anyagmozgatás megkezdését és várható befejezését, az alkalmazott fakitermelés eszközét és módját 15 nappal korábban be kell jelenteni az erre rendszeresített nyomtatványon az erdészeti hatóságnak. A bejelentést jelen közlemény 6. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell megtenni.

5. A 150/2012. (IX. 21.) MVH közlemény X. pontja a 6. számú melléklettel egészül ki: Bejelentési adatlap (6. számú melléklet).

 

Berta Dávid

Hegedûs Szilvia

Dömötör Károly

MVH FÖPEKI

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.nebih.gov.hu

www.agrarkamara.hu