MENÜ

Négyzethálóra vetett kukorica-termesztés egykori technikája és mai vizsgálata

Oldalszám: 40-41
Farkas Ildikó, Jolánkai Péter, Stéger Bence 2014.01.21.

Történelmi áttekintés – az ötvenes évek

A négyzethálós (más néven keresztsoros) kukoricatermesztéssel hazánkban az ötvenes évek elejétõl egy bõ évtizeden át foglalkoztak a mezõgazdasági kutatásban és termelésben. A technológia lényege, hogy a kukoricanövényeket egyenlõ sor- és tõtávra vetik, ami kiad egy négyzethálót. A kukorica így mindkét irányból kapálható vagy kultivátorozható.

 

A társadalmi változások, amelyek a második világháború után az erõltetett iparosítást jellemezték, felgyorsították a vidéki népesség városokba költözését, végeredményben elszívták a munkaerõt a mezõgazdaságból. Ezért a növénytermesztésben is fokozott cél lett az így lecsökkent munkaerõ termelékenységének fokozása. A talajmûvelés, a vetés, az aratás növekvõ gépesítése mellett a kukorica kapálásához még továbbra is komoly kézi munkaerõre volt szükség. A sorbavetett kukorica esetében a sorközmûvelõ kultivátorozás a terület nagy részét gyommentesen tartotta, ám még mindig szükség volt a sorokból a gyomnövények kapálására, vagy az adott esetben kézi gyomlálására. A négyzethálóra vetett kukorica ebben nyújtott volna nagy segítséget. A tökéletesre sikerült négyzethálós vetést mind a két irányból lehet kultivátorozni, és csak a kukoricatövek közvetlen közelébõl kell kézzel eltávolítani a gyomokat. A technológia Achilles-sarka a vetés kivitelezése volt, mivel a gépesített vetéshez nagy pontosság kell, mind az illeszkedõ sorok, mind a keresztsorok esetében.

A különleges vetési módok sorába tartozik az ikersoros kukoricatermesztés, melyet Gödöllõn dolgozott ki Kolbai Károly az ötvenes évek végén. A kukoricát sorvetõgéppel vetették, ám két sort elég közel vetettek egymáshoz, majd egy szélesebb sor következett. A szélesebb sorban könnyebben lehetett a mechanikai gyomirtást elvégezni, míg a kisebb sorból kapával, vagy kézzel gyomláltak.

A korabeli géptankönyvben (Szabó Károly (1952): Mezõgazdasági Géptan, Mezõgazda Kiadó) a négyzetes vetõgépnek két fajtáját ismertetik: „A drótos négyzetvetõgépnél a bevetendõ sor mellett drótot fektetnek végig, amelyen egyenlõ távolságra csomók vannak. Ezt beakasztják a gép vezérlõ szerkezetébe (villájába), s amikor a géppel végighaladnak a drót mellett, az az egyes csomók helyén leejti a kívánt mennyiségû magot. A négyzetvetõgépeket részben ló, újabban traktorvontatásra készítik, egy-kétsoros kivitelben.” A módszer hátránya a kis munkaszélesség és munkasebesség, valamint két embernek csak az volt a feladata, hogy a drótot áthelyezze és beállítsa a fordulók végén a következõ bevetendõ sor mellé.„A vonalzórendszerû négyzetvetõgép nagyüzemi, ma is használatos formáját a Szovjetunióban dolgozták ki. A talajt nagy sortávolságú vonalzóval megvonalazzák és erre merõleges irányban haladva a vonalakat egy, a gépen lévõ mutatóval követik. Ha a mutató a vonalra mutat, a vetés helyes, ha nem, a mutató elõre, vagy hátra hozásával a vetõszerkezet szabályozható. Az új megoldásnál a keresztbe vonalazással nem jelölik meg minden egyes tõ helyét, csak minden negyediket vagy ötödiket.” Ilyen típusú volt a szovjet SzS-6-os négyzetvetõgép. A terület megvonalozásához a jól elõkészített vetõágyra a négyzetvetõgép haladási irányára merõlegesen lófogattal készítették el a vetést segítõ nyomjelzõ barázdákat. „Egy vetõgép általában egy fogatos vonalzó által elõkészített területet tud bevetni. A vetõgép mûszaki teljesítménye 5 km/ óra haladási sebességnél kb. 36 kataszteri hold, 10 órás munkanappal számolva. Mezõgazdasági munka közben a vetõmagpótlás, a beállítás ellenõrzése és a fordulók miatt a gép átlagos teljesítménye 18–20 kataszteri hold körül van.” (Ez átszámítva 10–11 hektáros napi teljesítmény.)

A négyzethálóra vetõ gépek abban a korban is bonyolult és körülményesen használható eszköznek számítottak. A technológia bonyolultsága, valamint az ötvenes évek végén−hatvanas évek elején egyre nagyobb teret nyerõ, egyre szelektívebb hatású kukorica gyomirtó szerek megjelenésével kikerült a köztermesztésbõl ez az érdekes szántóföldi technológia.


 

 

 

A Keszthelyen beállított kísérletA négyzethálóra vetett kukorica technológiájának tanulmányozására 2011 tavaszán állítottunk be próbakísérletet Keszthelyen, a Pannon Egyetem Georgikon Karának kísérleti telepén. A talaj Ramann-féle barna erdõtalaj. A termõképessége közepes. A kukorica egy fattyasodásra kevésbé, kétcsövûségre inkább hajlamos Dél-Afrikában nemesített US9610 hibrid volt. Az optimális tõszám beállításához a 75 cm-es négyzetrács minden rácspontjába vetõpuskával kettõ, illetve másik próbaként három vetõmagot vetettünk. A vetés elõtt kézi vonalhúzóval (1. kép) rajzoltuk a vetõágyra a négyzetháló mintát. Így elméletileg a hektáronkénti 17 777 rácspont kétszerese (35 554), illetve háromszorosa (53 331) lett az elvetett csíraszám. A termés a két szemet vetett kezelésben 5,68 t/ha volt, míg a három szemet vetett kezelésben 6,08 t/ha, ami a sorbavetett kukorica 5,78 t/ha-os terméséhez képest nem jelentett statisztikailag értékelhetõ különbséget.

 

 


 

1. kép: vetés elõkészítése − a terület megvonalazása

 

 Az elsõ év termesztési tapasztalatai azt mutatták, hogy a két alkalommal rotációs kapával végzett sorközmûvelés és két gyomlálás után a kukorica állománya a lombzáródástól már nem gyomosodott. Problémaként merült fel a kettõ, illetve három növény egymás melletti fejlõdésénél, hogy a növények kilógtak az 5x5 cm-es területrõl, amit a gépi kapálás nem érintett, és kapálásonként a kukoricaállomány 2–3 ezreléke is elpusztult. Ez az érték más kísérleteinknél, sorbavetett kukorica sorközmûvelésénél és kézi kapálásánál-gyomlálásánál is hasonlóan alakult, ám a négyzethálóra vetett kukoricánál az esetlegesen hiányzó növények sokkal szembetûnõbbek.Az idei évben az elõzõ évi próbakísérlethez képest nagyobb parcellákon, 80 cm-es négyzethálóra vetettünk. Az alkalmazott hibrid a PR37N01 volt. Rácspontonként 1, 2, vagy 3 növénysûrûségû parcellákat alakítottunk ki (15625, 31250, 46875 növény/ha), négy ismétlésben. Az 5 cm-rel megnövelt rácsméret csökkentette a géppel kikapált kukoricatövek számát (2. kép).Az idei év terméseredményeit a betakarítás után tudjuk majd kiértékelni és publikálni.

 

 


 

2. kép: a négyzethálós kukorica gépi kapálása

 

 Tapasztalatok a négyzethálós kukorica termesztésérõlVetõgép hiányában a vetést kézzel végeztük el, az elõre megvonalazott négyzetháló rácspontjaiba vetettük a szükségesnél eggyel több kukoricamagot, majd beállítottuk a végleges tõszámot. A kedvezõ májusi−júniusi idõjárás hatására a kukorica a növekedés mellett a két alacsonyabb tõszámú kezelésben (1, ill. 2 növény) erõsen fattyasodott (3. kép), a legritkább állományban akár több fattyúhajtást is növesztett. A keléstõl a címerhányásig kétszer végeztünk rotációs kapával gyomirtást, és a kukoricatövek mellõli gyomlálását háromszor végeztük el. A növényápolás munkaidõ-szükséglete körülbelül 50%-a a sorba vetett kukoricába hasonlóan elvégzett gépi sorközmûvelést kiegészítõ kézi kapáláshoz képest.

 

 


 

3. kép: fattyasodó kukorica

 

 A négyzethálós termesztéstechnológia a jó vetésen múlik. Ha a kukoricát kézzel vetjük, a négyzethálós vetés nem igényel sokkal több idõt és energiát. Jelenleg olyan termelõknek tudjuk ajánlani az ilyen termesztési módszert, ahol kis területen gazdálkodnak, illetve amúgy is gyomirtó szer nélkül oldják meg a kukoricaállomány tisztán tartását. Ilyen lehet a kiskerti gazdálkodás, hibridkukorica vetõmag-elõállítás, csemegekukorica-termesztés, illetve a biogazdálkodás.Amíg a vetéshez nincsen megfelelõ vetõgép, addig kis területen lehet alkalmazni, de ha a gépesítés megoldódik, akkor a nagyüzemi kukoricatermesztésben is helye lehet ismét. A jelenlegi differenciáljellel ellátott GPS készülékek is csupán 10 cm-es pontossággal dolgoznak, ami ebben az esetben még nem jelent megfelelõ pontosságot a vetéshez és kultivátorozáshoz.KöszönetnyilvánításJelen cikk a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 és a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0025 projektek keretében készült. A projektek a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

 

Jolánkai Péter, Farkas Ildikó, Stéger BenceSzerkesztõi megjegyzés: A mai korszerû kukoricatermesztési technológiákba a négyzetes fészkes vetés egykori technikája nem illeszthetõ be (alacsony tõszám, csokros vetés indukálta infraspecifikus konkurencia stb.).