MENÜ

Adóügy

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.01.20.

Kötelezõ a társasági szerzõdésmódosítás 2013. február 1-ig
Az Áfatörvény fontosabb változásai
Az áfatörvény változásával módosul a számla kötelezõ adattartalma is 2013. január 1-jétõl

 

 

Kötelezõ a társasági szerzõdésmódosítás 2013. február 1-ig

A 2012. március 1-jén hatályba lépett jogszabályi változás miatt minden olyan Magyarországon bejegyzett cég vonatkozásában el kell végezni a következõ kötelezõ cégmódosításokat 2013. február 1-ig, amely 2012. március 1. elõtt alakult és azóta módosítva sem lett. A törvény változása miatt a kötelezõen módosítandó adatok az alábbiak:

 

1. Be kell nyújtani a cég székhelyére, telephelyére, fióktelepére vonatkozó, a tulajdonos(ok) által kiállított hozzájáruló nyilatkozatot, miszerint a társaság jogosult használni az ingatlant annak székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként (hétköznapi nevén: befogadó nyilatkozat).

2. Be kell jelenteni a cégbíróságnak és a társasági szerzõdésbe bele kell foglalni a társaságban bármilyen jogviszonyban szereplõ (pl. tag, ügyvezetõ, részvényes, cégvezetõ stb.) magánszemélyek születési helyét és idejét, valamint a cégjegyzékbe be kell jelenteni minden személy adóazonosító jelét, adószámát, amennyiben ez még nem került bejelentésre.

3. A társaságban bármilyen jogviszonyban szereplõ (pl. tag, ügyvezetõ, részvényes, cégvezetõ stb.) külföldi társaságok, magánszemélyek részére újra kötelezõen (magyarországi lakcímmel, székhellyel rendelkezõ) kézbesítési megbízottat kell kinevezni, aki nem lehet a társaság ügyvezetõje. (A kézbesítési megbízott részére kézbesítik a hatóságok az esetleges postai küldeményeket, melyeket a külföldi személynek kívánnak küldeni).

 

 

Az Áfatörvény fontosabb változásai

1. 2013. január 1-tõl az áfaalany köteles nyilatkozni az áfabevallás mellékleteként (összesítõ jelentés) azoknak a kibocsátott és befogadott számláknak az adatairól, amelyek áfaértéke egy partner tekintetében az adó-megállapítási idõszakon belül a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja.

A nyilatkozat tartalmaHa akár értékesítés, akár beszerzés tekintetében köteles nyilatkozni, annak tartalma:

- a partner neve és adószáma;

- a számla (számlák) sorszáma;

- számlánként: a teljesítés dátuma, az adó alapja, az adó összege.

2. Pénzforgalmi elszámolás választhatósága

- Választását elõzõ adóév végéig be kell jelentenie.

- Évközi értékhatár-túllépést is 15 napon belül.

 

Csak olyan belföldi kis- és középvállalkozás választhatja, aki nem áll csõd- vagy felszámolási eljárás alatt és nem alanyi adómentes. Továbbá ha a nettó árbevétele az elõzõ évben nem haladta meg a 125.000.000 Ft-ot.

 

Az idõszaki áfabevallásban csak:

- Azt a fizetendõ adóösszeget állítja be, amelynek az ellenértékét részére megfizették;

- Azt a levonható adót állítja be, amelynek az ellenértékét már megfizették.

3. Áfatörvény alanyi adómentesség

- A 2013-as adóévre 6 millió Ft-ra emelkedik az értékhatára.

- Akkor választható (2012. dec. 31-ig változás bejelentõn 2013. évre), ha a 2012. évben a bruttó bevétel a fenti értékhatárt nem haladta meg.

4. 2013. április 1-tõl a fordítottan adózó mezõgazdasági termékek köre az élõ sertéssel, félsertéssel és egyes takarmányokkal bõvül.

 

 

Az áfatörvény változásával módosul a számla kötelezõ adattartalma is 2013. január 1-jétõl

A számla kötelezõ adattartalma a következõ:

1. a számla kibocsátásának kelte;

2. a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

3. a termék értékesítõjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

4. a termék beszerzõjének, szolgáltatás igénybevevõjének adószáma,

a, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették (fordított adózás, közösségen belüli termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybe vétele),

b, vagy amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették,

c, vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának elsõ nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerzõ, szolgáltatást igénybevevõ adóalanyra a 11. pont szerinti áthárított adó a 2 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítõje, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;

5. a termék értékesítõjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzõjének, szolgáltatás igénybevevõjének neve és címe;

6. az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhetõ;

7. ha a teljesítés eltér a számla kibocsátásának keltétõl;

8. a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;

9. az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhetõ, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

10. az alkalmazott adó mértéke;

11. az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;

12. az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerzõ vagy a szolgáltatást igénybevevõ állítja ki;

13. adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történõ hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmû utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól;

14. a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzõje, szolgáltatás igénybevevõje kötelezett;

15. új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó,

16. a „különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák” kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;

17. a „különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás – mûalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás – gyûjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelõ kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, mûalkotás, gyûjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében;

18. pénzügyi képviselõ alkalmazása esetében a pénzügyi képviselõ neve, címe és adószáma.”

 

A felsoroltak közül a 4. pont c) alpontjában, a 8. pontban és a 12. pontban szereplõ adatok új elõírásként szerepelnek, míg a többi, változással érintett pontokban szereplõ adatokra vonatkozó elõírások lényegében pontosításokat tartalmaz.

 

Krenovszkyné Lovász Andrea