MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.07.22.

A mezõgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszatérítése 2013. január 1-tõl megváltozik. A 2012. évben a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj után 2013. január 15-tõl lehet a jövedéki adót visszaigényelni elektronikusan és még ebben az évben postai úton. Az õstermelõi igazolványok megújítására továbbra is 2013. március 20-ig van lehetõség.

 

 

1. Mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés egyszerûsítésének lényeges elemei:

 

a, A falugazdászok által végzett, a munkamûveletek elvégzésére vonatkozó elõzetes igazolás kiadás megszûnik.

 

b, A munkamûveletek elvégzésérõl és a földterület jogszerû használatáról, a vonatkozó számlák adattartalmáról a mezõgazdasági termelõ a jövedékiadó-visszaigénylésérõl benyújtott bevallásában nyilatkozik.

 

c, A vámhatóság az igényjogosultságot kockázatelemzési és ellenõrzési tevékenysége keretében fogja vizsgálni és az ellenõrzésre kiválasztott visszaigénylõ esetén a munkamûvelet elvégzése tekintetében elektronikus úton megkeresi a mezõgazdasági szakigazgatási szervet, illetõleg a vízügyi hatóságot, amelyek a megkeresésre 10 napon belül elektronikusan válaszolnak.

 

d, A földhasználatot szintén a vámhatóság ellenõrizheti a TakarNet rendszerbõl.

 

e, A mezõgazdasági termelõnek 2013. január 1-jétõl a papír alapon benyújtott bevallás esetén sem kell csatolni a gázolaj adózott voltát igazoló számlákat (2014. január 1-jét követõen a mezõgazdasági termelõk kizárólag elektronikus úton érvényesíthetik jövedékiadó-visszatérítési igényüket).

 

f, A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezõgazdasági termelõ a gázolajvásárlásáról vagy a gépibérmunka-szolgáltatás igénybevételérõl saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelõzõ öt éven belül kiállított számlával rendelkezzen.

 

 

Azon kiemelt adózók, akiknek a székhelye a Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatóság illetékességi területén található, jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultságukat a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatóságán érvényesíthetik, amelynek elérhetõsége 2013. január 1-jével az alábbi: Budapest, 1077. VII. kerület Dob u. 75–81.

 

 

2. A csekély összegû „de minimis” támogatási – a gyümölcsös, szõlõ mûvelési ágban –

 

kérelmet kizárólag a tárgyévet követõ évben évente egyszer a gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó éves bevallásban lehet benyújtani, melyet a vámhatóság megküld a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.

 

 

 

Az MVH 182/2012. (XII. 21.) számú közleménye

 

A fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeirõl

 

A 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezõ ügyfelek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legközelebb 2013. január 1. és 31. között nyújthatnak be, jelen közlemény mellékletét képezõ nyomtatványon.

 

Azon ügyfelek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2012. július 31. után emelkedett jogerõre, a 2012. október 1. és 31. közötti benyújtási idõszak az elsõ kifizetési idõszaknak minõsül. Ezen ügyfelek legkésõbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési idõszak végéig, azaz 2013. január 1−31. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.

 

 

 

A kifizetési kérelem benyújtása

 

A kifizetési kérelmet 2013. január 1. és 31. közötti idõszakban kell az illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton benyújtani egy példányban.

 

 

A kifizetési kérelemcsomag tartalma

 

A fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványa: D1028-02 Kifizetési kérelem 90% – Fõlap

 

 

A kifizetési kérelem kötelezõen csatolandó melléklete:

- D0074-05 Igazolás egyéni vállalkozó mezõgazdasági tevékenységérõl

- A tagság igazolására kizárólag az alábbi nyomtatvány használható:

- D0068-01 Termelõi csoport/TÉSZ tagság igazolása

 

Az MVH 181/2012. (XII. 21.) számú közleménye

A fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeirõl

A kifizetés igénylésének feltételeiA támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására legkésõbb a támogatási határozat kézhezvételétõl számított ötödik év elsõ kifizetési idõszakában kerülhet sor.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2008. évben támogatási határozatot kapott ügyfelek esetében a kifizetési kérelmet legkésõbb a 2013. január 1. és 31. közötti kérelembenyújtási idõszakban kell benyújtani az MVH-hoz.

A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME-érték meghatározásához a DIVIP Irányító Hatóságának a kifizetési kérelem benyújtásakor hatályos (jelen MVH közlemény megjelenésekor a 9/2012. (II. 29.) IH közlemény) közleményében szereplõ SFH-értékeket, valamint a kifizetési kérelem benyújtását megelõzõ évnek január 1-jén érvényes EKB által közzétett, hivatalos Ft/euro középárfolyamát (314,58 Ft/€) kell figyelembe venni.

A kifizetési kérelemcsomag tartalmaA fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványai:

- Kifizetési kérelem (10%) - Fõlap (D1012-02)

- Kifizetési kérelem – Termõföld betétlap (D1008-02)

. Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)

 

Az MVH 173/2012. (XII. 07.) számú közleménye

A mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához a 2012. évtõl igényelhetõ támogatások részletes feltételeirõl

Támogatást vehet igénybe:

- az átadó gazdálkodó, valamint

. az átadó gazdálkodó munkavállalója.

. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak: 2012. december 17.–2013. január 31.

 

Az MVH 177/2012. (XII. 19.) számú közleménye

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl

A támogatási rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a kifizetési kérelmet 2013. január 1.−március 3. közötti gyûjtési idõszakot követõen 2013. március 4-tõl 2013. március 18-ig lehet benyújtani, tehát a TSZK a kérelmet legkorábban 2013. március 4-én, legkésõbb 2013. március 18-án adhatja postára a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltség címére.

A benyújtás módja:Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványokon, a vele szolgáltatási szerzõdést kötött TSZK-n keresztül kell benyújtania egy példányban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem elutasításra kerül, amennyiben az nem a TSZK-n keresztül kerül benyújtásra.

A TSZK a vele szerzõdésben álló ügyfelek kérelmeit összesítve, a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeire postai úton nyújtja be. Az összesített kérelmeket összesítõvel együtt kell benyújtani. Az összesítõ és a formanyomtatványok a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet elektronikus rendszerébõl is nyomtathatók.

 

Berta Dávid

Hegedûs Szilvia

Dömötör Károly

 

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.fvm.hu

www.nebih.hu

www.agrarkamara.hu