MENÜ

Jogi tudnivalók: Tudnivalók az ÁTK IV támogatásról

Oldalszám: 11
Dr. Bacskai Edina 2015.03.27.

Az európai uniós és nemzeti forrásokból finanszírozott támogatásokkal foglalkozó ügyvédként olyan aktuális jogi témákat kívánok bemutatni cikkeimben, amelyek hozzásegíthetik a Kedves Olvasót az eredményes gazdálkodáshoz, a pályázatok összeállításához.

 

11_Jogi_tudnivalok
 

A tavalyi év karácsonya elõtt az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott állattartó telepek korszerûsítése (ÁTK IV) jogcímre megszülettek a támogatási határozatok. A támogatásban részesült projektek összesen 80,9 milliárd forint kötelezettségvállalást eredményeztek. Jelen cikk célja, hogy az ÁTK IV jogcím legfontosabb jogi rendelkezéseire felhívja a figyelmet, elõsegítve ezzel az eredményes megvalósítást és támogatás lehívást, mivel a korábban érvényes szabályok némileg módosultak.

Korábban általános szabály volt az ÁTK jogcím esetén, hogy a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó projektet a támogatási határozat közlésétõl számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási határozat közlésétõl számított 3 éven belül meg kellett valósítani. Az ÁTK IV jogcím keretén belül azonban a beruházást legkésõbb 2015. január 31. napjáig meg kell valósítani. Vagyis a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó projektek esetében érdemben nincs változás: aki átvette 2012. év decemberében támogatási döntését, annak a 2 év hamarabb lejár, mint 2015. január 31. napja. Építési beruházások esetén megszûnt azonban a 3 éves megvalósítási határidõ, 2015. január 31-ig le kell zárni az építéssel járó projekteket. Ha valaki közbeszerzésre kötelezett, a megvalósítási határidõ akkor sem hosszabbodik meg, mivel új elemként kizárja a jogszabály a közbeszerzési eljárás lefolytatása miatti 6 hónapos megvalósítási határidõ-hosszabbodást. A vis maior esemény miatti határidõ-hosszabbodás szintén kizárásra került.

Nagyon fontos tudni, hogy a beruházás akkor tekinthetõ megvalósítottnak, ha a projekt részét képezõ összes tevékenység okirattal igazoltan lezárásra került. Építési beruházás esetén az okirat nem más, mint a jogerõs használatbavételi engedély, az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által elõírt közokirat vagy magánokirat, egyéb esetben pedig a gazdasági eseményrõl kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylat. Felhívom a figyelmet, hogy nem elegendõ a munkálatokról kiállítani a számviteli bizonylatot, hanem azt ki is kell egyenlíteni. Nem feltétlenül elegendõ a megvalósítási határidõ utolsó napján elindítani az eladó felé az utalást, mert amennyiben annak számláján nem kerül az utalás napján jóváírásra az ellenérték, akkor határidõben meg nem valósított lesz a beruházás. Apró figyelmetlenség, mely miatt többen estek már el a támogatástól.

 

Kifizetési kérelmet évente február 1. és május 31., valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani.

Kiemelt jelentõségû új rendelkezés, hogy a támogatási határozat közlésétõl számított 6 hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával el kell számolni. Ez praktikusan azt jelenti, hogy mivel június-július hónapban nem lehet kifizetési kérelmet benyújtani, így nincs valósan 6 hónap a 10%-kal történõ elszámolásra. Amennyiben ezen kötelezettség megszegésre kerül, a támogatás megvonásával és még a kizárás szankciójával is szembe kell nézni.

Az elsõ kifizetési kérelem benyújtását követõen három havonta nyújtható be olyan kifizetési kérelem – az utolsó kifizetési kérelem kivételével –, melyben legalább a támogatási összeg 10%-a elszámolásra kerül. Az utolsó kifizetési kérelmet és hozzá kapcsolódóan a jogerõs használatbavételi engedély hiteles másolatát legkésõbb 2015. január 31. napjáig kell benyújtani. Vagyis nagyon jelentõs változás, hogy nem csak meg kell valósítani a beruházást 2015. január 31. napjáig, hanem el is kell vele számolni, sõt jogerõs használatbavételi engedélyt is csatolni kell az utolsó kifizetési kérelemhez. A 61/2012. (VI. 29) VM rendelet jelenlegi állapota szerint, valamint a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelettel való viszonyát megvizsgálva nem lesz elegendõ azt igazolni, hogy az engedély kiadása iránti eljárás megindult, hanem csatolni kell a jogerõs használatbavételi engedélyt. Továbbá, ha a kifizetési kérelem benyújtási idõszakok nem változnak, akkor 2014. december 31-ig kell az utolsó kifizetési kérelmet postára adni, hiszen 2015. januárjában nem lesz kifizetési kérelem benyújtási idõszak, tehát a valós beruházás megvalósítási idõszak lerövidül 2014. december 31-re.

 

Változatlan az a követelmény, hogy a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni kell.

 

Eltörlésre került az a szabály, hogy a támogatási határozat közlésétõl számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával el kell számolni. A kizárólag gépbeszerzést tartalmazó projekteknél ennek nincs jelentõsége, hiszen 24 hónapon belül legalább a 80%-kal el kell számolni. Építési beruházásnál jelenthet ez változást, bár arra tekintettel, hogy a megvalósítási határidõ alig több 24 hónapnál, ez lényegében az elszámolások ütemezésén változtathat. Elképzelhetõ tehát az, hogy mivel kötelezõ a 6 hónapon belüli 10%-kal történõ elszámolás, ezt követõen csak 2014. december 31-én kerül benyújtásra a 2., egyben utolsó kifizetési kérelem, ami tartalmazza legalább 70%-át a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének.

Nem változtak a megvalósítási hely módosításának és a kötelezettség átadásának szabályai, illetve a gépcsere vagy az építési beruházás esetén a mûszaki tartalom módosításra vonatkozó elõírások sem. A mûszaki tartalom módosítás esetében megjegyzendõ, hogy csak a hatóság kötelezõ elõírásának teljesítése érdekében, egy alkalommal, az elsõ kifizetési kérelem benyújtását megelõzõen, legkésõbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelõzõ harmincadik napig benyújtott, mûszaki ellenõri véleménnyel alátámasztott kérelemre módosítható.

Amennyiben bármi ilyen jellegû módosítást kívánnak eszközölni, abban az esetben az erre vonatkozó kérelmüket minél hamarabb adják be, hiszen ilyen feszített tempójú megvalósítás és elszámolás esetén egy függõben lévõ és esetleg elhúzódó bírálat nagy idõveszteséget okozhat.

Az ÁTK IV olyan támogatási jogcím, ami esetén támogatási elõleg adható. Azonban ehhez az Irányító Hatóságnak (a továbbiakban: IH) közleményt kell kiadnia arról, hogy elõleg vehetõ igénybe, azonban eddig erre még nem került sor (a cikk megírásakor legalábbis még nem jelent meg). Ha elõleget kíván ebben a jogcímben rendelkezésre bocsátani az IH, akkor január-február hónap folyamán meg kell jelennie az IH közleménynek, hiszen a vonatkozó szabályozás szerint a támogatási határozat jogerõre emelkedését követõ 60 napon belül kell beadni az elõlegkérelmet.

Fontos tudnivaló még, hogy a projekt üzemeltetési kötelezettsége a támogatási határozat közlésével kezdõdik és az utolsó kifizetési határozat közlésétõl számított 5 évig áll fenn.

Javaslom a beruházás kivitelezésének pontos megtervezését, átgondolását, annak érdekében, hogy a jogszabályi kötelezettségek betartása mellett a megítélt támogatás maradéktalanul lehívásra kerülhessen.

 

Dr. Bacskai Edina

ügyvéd

(Tel.: 06-20/4529-851)