MENÜ

GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek, 2012.

Oldalszám: 21-22
Ruthner Szabolcs 2015.03.27.

Immáron hatodik alkalommal készült el a Gabonatermesztõk Országos Szövetsége és a Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által szervezett kukorica posztregisztrációs fajtakísérletek eredményét összefoglaló kiadvány.

 

A rendszer mûködtetésének célja változatlan: az objektív eredmények birtokában a felhasználók kipróbált, megfelelõ mennyiség és ismert minõség elérésére képes növényfajták közül választhassanak. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországon termesztett fajták értékét objektív kísérletekkel lehessen bemutatni.

A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján a NEBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Szántóföldi Növények Fajtakísérleti Osztálya végezte és értékelte. A kísérletek szakmai felügyeletét a Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT) biztosítja. A testület kilenc tagból áll, a tagokat az alapító társadalmi szervezetek delegálják három évre.

A hibrideket a vetést megelõzõen közjegyzõ jelenlétében kódoltuk. Ezzel a kísérlet kivitelezõi és értékelõi teljes mértékben függetleníteni tudták magukat minden olyan körülménytõl, amely akaratlanul is befolyásolhatta volna õket munkájukban. A visszakódolásra csak azután került sor, miután a fajtatulajdonosokkal is egyeztetve, minden vitás kérdést sikerült lezárni.

Tehát világosan látható, hogy a kísérleti rendszer kivitelezésének szakmaisága és pártatlansága vitán felül áll.

A fajták kiválasztásának rendszere2012-ben a FAO 200, 300, 400 éréscsoportba tartozó 7 nemesítõház 37 hibridjét vizsgáltuk. A fajtakiválasztás egyik alappillére, hogy a 2012-ben újonnan regisztrált, a piacon még bizonyítani nem tudó hibrideknek is megteremtettük az esélyt a versenyben való részvételre azáltal, hogy az állami elismerés után közvetlenül beemeltük õket a kísérletbe.

A fennmaradó fajtaszámot az elõzõ évek GOSZ-VSZT posztregisztrációs kísérleteiben legjobban szereplõ hibridekkel töltöttük fel.

Ezzel együtt lehetõséget biztosítottunk a nemesítõházaknak, hogy az adott fajtaszámkeretükön belül lecserélhessék azokat a fajtáikat, melyekrõl úgy ítélték meg, hogy náluk jobb genetikai potenciállal rendelkezõt tudnak versenyeztetni.

2010 óta a nemesítõházak olyan hibrideket is indíthatnak, melyek hazai elismerésben nem részesültek, de az EU-listán szerepelnek. A FAO-szám pontos meghatározása érdekében ezek a hibridek elõvizsgálatban szerepeltek. Továbbá egy kompenzációs listát is létrehoztunk, amelyrõl a fenti kritériumok alapján szerepelni nem tudó kisebb nemesítõházak is bejuthattak a kísérletbe.

Összességében elmondható, hogy a hazai kukoricatermesztést nagymértékben segítõ, erõs és jó terméseredményt produkáló fajtasort sikerült összeállítanunk a 2012-es esztendõre. Várakozásainkat a meglehetõsen aszályos, kedvezõtlen idõjárási körülmények ellenére a magas kísérleti átlagok egyértelmûen igazolták. A rendkívüli feltételek azt eredményezték, hogy az egyes éréscsoportok termõhelyenkénti termésátlagában alig volt érezhetõ különbség.

 

A Kísérleti MetodikaA Metodika alapja az érvényes Fajtavizsgálati Módszertan, amit az Országos Fajtaminõsítõ Bizottság fogadott el, elérhetõ a NEBIH honlapján a Metodika címszó alatt. Fõ eltérési pontok értelemszerûen az elõzõekben említett fajtakiválasztásban, valamint a vizsgálati helyek számában, azok területi elhelyezkedésében mutatkoznak meg. Mindkét szempontnál vezérelv volt a termelõi érdekek maximális figyelembevétele.

Kísérleti helyszínekA kísérletre kiszemelt helyek a következõk voltak: Bábolna, Tordas, Jászboldogháza, Szombathely, Eszterágpuszta, Debrecen, Kaposvár, Mezõhegyes, Iregszemcse, Székkutas, Gyulatanya (a kísérlet nem került kiértékelésre).

A meghatározott 11 kísérleti helyhez a lehetõségeink szerinti legjobb területi elosztást dolgoztuk ki. Így volt kísérlet a nagy kukoricatermõ vidékeken (Debrecen, Mezõhegyes, Iregszemcse, Kaposvár, Tordas stb.), valamint reprezentálva volt a Dél-Alföld is (Székkutas).

Három helyen (Tordas, Székkutas, Debrecen) volt vízleadás-mérési sorozat, mellyel a termésmennyiség mellett a tenyészidõ is ellenõrizhetõvé, valamint az egyes fajták vízleadási dinamizmusa is jobban megismerhetõvé vált a termelõk számára. A 11 beállított kísérleti helybõl 10 került kiértékelésre. A gyulatanyai kísérleti helyszín gyomfertõzöttség és tõszámproblémák miatt került kizárásra.

A teljes kiadvány, valamint a korábbi évek eredményei elérhetõek a VSZT és a GOSZ honlapján: www.vszt.hu  www.gabonatermesztok.hu  

 

Ruthner Szabolcs

21_GOSZ_VSZT_KUKORICA_POSZTREGISZTRACIOS_KISERLETEK_2012
Nagyításhoz katt a képre!
Nagyításhoz katt a képre!
Nagyításhoz katt a képre!