MENÜ

A SZAKTANÁCSADÓ VÁLASZOL

Oldalszám: 13
2014.01.17.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként mûködõ Univer-Penta Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

 

 

Mi a földtörvény által elõírt új kötelezõ adatszolgáltatás beküldési határideje?A földtörvény új rendelkezése kötelezõ adatszolgáltatást ír elõ a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára:- a magánszemély földhasználóknak a személyi azonosítójukat és az állampolgárságukat,- a gazdálkodó szervezet földhasználóknak pedig a statisztikai azonosítójukat kell bejelenteniük az ingatlanügyi hatóság felé.Ez a kötelezettség azokra a földhasználókra vonatkozik, akik 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. A kötelezõ adatszolgáltatás határideje 2013. március 30. napja.A teljesítéshez a földhivatal ún. „Földhasználati azonosító adatközlési adatlap” nevû formanyomtatványát kell benyújtani a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz.

 

 Be kell-e jelenteni a földhivatal felé a belterületi mezõgazdasági föld használatát?Igen. 2013. január 1-jével a földhasználóknak területi mértéktõl függetlenül minden termõföld, valamint mezõ- és erdõgazdasági belterületi föld (kivéve az erdõ mûvelési ágú területek) használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé (a használat megkezdésétõl számított harminc napon belül).

 

 Mekkora mértékû elismert élõmunka ráfordítást kell biztosítani támogatási jogosultságonként a Zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási programban?A programban részt vevõ termelõk kötelesek az elismert tevékenység keretében Virginia és Burley dohány támogatási jogosultságonként naptári évente 1000 munkaóra, zöldség és gyümölcs támogatási jogosultságonként naptári évente 700 munkaóra elismert élõmunka ráfordítást biztosítani.A gazdálkodóknak évente nyilatkozniuk kell a munkaórák és az árbevétel teljesítésérõl, valamint arról, hogy az élõmunka-ráfordítási kötelezettséget a jogosult településen történõ munkavégzéssel teljesítették.

 

 Hány féle kockázati tényezõre köthetünk díjtámogatott növénybiztosítást?Díjtámogatott biztosítást akár 8 féle kockázati tényezõre is köthetünk, melyek a következõk: jégesõkár, aszálykár, árvízkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, felhõszakadás kár, viharkár, tûzkár.

 

 Bérbe adhatók-e a kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti programhoz kapcsolódó támogatási jogosultságok?A kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti programhoz kapcsolódó támogatási jogosultságok különleges támogatás igénybevételére jogosító mezõgazdasági vagyoni értékû jognak minõsülnek, mely korlátozottan forgalomképes, annak bérbeadására nincs lehetõség.Azonban a jogosultság átruházható, örökölhetõ, mely esetén a vonatkozó kérelmet tárgyév február 1.–április 1. napja között lehet benyújtani az MVH-hoz.

 

 Hová kell postázni a tejkvótával kapcsolatos kérelmeket és jelentéseket?A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közlése szerint – az alig néhány héttel azelõtti módosítás ellenére – ismét változott a tejkvótával kapcsolatos kérelmek és jelentések beküldésének postázási címe.Az MVH tavaly év végi közleménye alapján 2013. január 1. napjától a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet helyett magához az MVH-hoz kellett beküldeni a tejkvótával kapcsolatos dokumentumokat.2013. február 11-én újabb felhívást jelentetett meg az MVH, miszerint a tejkvótával kapcsolatos kérelmeket és jelentéseket ismét a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. címére kell postázni, tehát jelenleg az intézethez kell küldeni.

 

 Kik mentesülhetnek a visszavetett vetõmag (vagy utántermesztett vetõgumó) utáni fajtaoltalmi díjfizetési kötelezettség alól?Azon termelõknek, akik a vetéseknél a saját gazdaságukban termelt vetõmagot vetették vissza, bizonyos fajták esetén fajtaoltalmi díjat kell fizetniük.A visszavetett vetõmag (vagy utántermesztett vetõgumó) utáni díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezõgazdasági termelõt, aki szántóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál, illetve burgonya esetében 1 hektárnál kisebb területen foglalkozik.

 

 


 

 Mely kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítások sorolhatóak a Bonus - Malus rendszerbe?A személygépkocsikra, tehergépkocsikra, autóbuszokra, motorkerékpárokra, vontatókra, mezõgazdasági vontatókra vonatkozó kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítás (KGFB) szerzõdések.Kivételt képeznek a rendszerben a segédmotoros kerékpárokra és a lassú jármûvekre vonatkozó KGFB-szerzõdések.

 

 Várhatóan mekkora lesz Magyarország 2014–2020 közötti agrár- és vidékfejlesztési támogatási keretösszege?Magyarország a következõ hét évben 35,5 milliárd €-nyi forrást költhet el a mezõgazdaság, a vidékfejlesztés és a felzárkóztatás támogatására.A 35,5 milliárd € felosztása a következõképp alakul:

- Agrártámogatások: 8,9 milliárd €.

- Vidékfejlesztési támogatások: 3,4 milliárd €.

- Felzárkóztatási támogatások: 23,2 milliárd €.

 

 

 

Mely üzem minõsül ún. „takarmány-elõállító üzemnek”?A vonatkozó jogszabály szerint takarmány-elõállító üzemnek minõsül a takarmány-alapanyagot, adalékanyagot, gyógyszeres takarmányt, elõkeveréket, takarmánykeveréket, teljes értékû takarmányt, kiegészítõ takarmányt, ásványi takarmányt, tejpótló takarmányt, különleges táplálási igényeket kielégítõ takarmányt és ökológiai takarmányt elõállító üzem.

 Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a

[email protected] e-mail címen,

vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! 

 

Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában

tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést! 

 

Az EURO-ECO Csoport országos mûködési területtel rendelkezik,

így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelõk érdeklõdését!