MENÜ

ADÓÜGY: Másik új adónem - Kisvállalati adó (KIVA)

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.01.17.

ALANYA LEHET (A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL):

egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelõsségû társaság, zártkörûen mûködõ részvénytársaság, feltéve hogy:

 

 

- átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelõzõ adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 fõt, (kapcsolt vállalkozásokkal együttesen),- adóévet megelõzõ adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió Ft-ot (törtév esetén annak arányos összegét) – (kapcsolt vállalkozásokkal együttesen),- adóévet megelõzõ két naptári évben adószámát az állami adóhatóság jogerõsen nem törölte vagy függesztette fel,- üzleti évének mérleg-fordulónapja december 31.,- az adóévet megelõzõ adóévérõl készítendõ beszámolójának mérlegfõösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió Ft-ot,- számviteli beszámolóját forintban állítja össze,- adótartozása nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

 

Az adóalanyiság a választás bejelentését követõ naptári év elsõ napjával jön létre. Leghamarabb 2012. december 1-tõl 2013. január 15-ig lehetett bejelenteni a választást, így 2013. január 1-tõl alkalmazható ez az adózási mód.

 MEGSZÛNIK AZ ADÓALANYISÁG:- ha az adóalany adóév december 1–20. között ezt bejelenti,- ha az adóalannyal szemben felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, valamint ha átalakul,- ha az 500 millió Ft-os bevételi határt átlépi,- ha az átlagos statisztikai állományi létszám meghaladja az 50 fõt,- ha naptári negyedév utolsó napján az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása meghaladja az 1 millió Ft-ot,- ha adószámát felfüggesztik,- ha a NAV az adóalanyiság idõszakára vonatkozóan az alábbi jogcímek miatt mulasztási vagy jövedéki bírságot állapít meg a kisadózó vállalkozás terhére:

          - számla-nyugtaadási elmulasztása,

          - be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása,

          - igazolatlan eredetû áru forgalmazása.

 

Adóalanyiság megszûnését követõ 24 hónapon belül nem választható újra ez az adózási forma.Adó alapja (nagyításhoz katt a képre):

 


 

 

DE: az adóalap nem lehet kevesebb, mint a tbj szerinti járulékalapot képezõ személyi jellegû kifizetések összege.

Tbj szerinti járulékalapot képezõ személyi jellegû kifizetés különösen:- bérként vagy munkadíjként elszámolandó járandóság,- természetes személy tulajdonos (tag) személyes közremûködése ellenértékeként kivett összeg,- az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére az üzleti évre bérként számfejtett, elszámolt összeg (pl. prémiumokat, jutalmakat, valamint a 13. havi fizetést).

 VESZTESÉG-ELHATÁROLÁSAmennyiben a pénzforgalmi szemléletû eredmény negatív, annak összege elhatárolt veszteségként elszámolható:- 10 éven át egyenlõ részletekben a késõbbi évek pozitív pénzforgalmi szemléletû eredményével szemben,- amennyiben a veszteség beruházásból fakad, 10 éven át a késõbbi évek pozitív pénzforgalmi szemléletû eredményével + a személyi jellegû kifizetésekkel szemben.

 

 

MÉRTÉKE: AZ ADÓALAP 16%-AKiváltott adóterhek: társasági adó, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás (az szja-kötelezettség alól nem mentesít).

 HELYI IPARÛZÉSI ADÓA kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó helyi iparûzési adóalapját választása szerint megállapíthatja a kisvállalati adó alapjának 20%-kal növelt összegében is.

 BEJELENTKEZÉSA kisvállalati adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történõ bejelentését követõ naptári év elsõ napjával (legkorábban 2013. január 1-jével) jön létre, amely bejelentést legkorábban az adóévet megelõzõ év december 1-jétõl, legkésõbb az adóévet megelõzõ év december 20-áig lehet megtenni kizárólag elektronikus úton a T203KV számú nyomtatványon. A határidõ jogvesztõ. A bejelentkezés feltétele, hogy annak napján az adózó végrehajtható adótartozása ne haladja meg az 1 millió forintot. Az adózói bejelentkezés a bejelentést követõ naptári év január 15-éig a T203KV nyomtatványon – szintén elektronikus úton – visszavonható azzal, hogy a határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának szintén nincs helye.

 

Krenovszkyné Lovász Andrea

Reg.Okl. adószakértõ