MENÜ

AKTUÁLIS TÁMOGATÁSOK

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2014.01.14.

A földhasználók 2013. április 30-ig még jelenthetik területeikre földhasználatukat a helyileg illetékes földhivatalokban. Az õstermelõk 2013. március 20. után is érvényesíthetik õstermelõi igazolványukat.

 

 

Akik tárgyév január 1-je és március 20-a között is folytattak õstermelõi tevékenységet, illetve azon ügyfelek esetében, akik a társadalombiztosítási rendszerben kizárólag õstermelõként biztosítottak, számukra fontos volt, hogy az õstermelõi igazolvány március 20-ig érvényesítésre kerüljön és január elsejétõl hatályos legyen.A március 20-át követõen érvényesített igazolványok a kiállítás napjától kezdõdõen hatályosak. Az õstermelõi igazolvány kiállítása vagy érvényesítése egész évben kérelmezhetõ, az ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szervénél (járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal falugazdász irodája, megyei kormányhivatalok földmûvelésügyi igazgatósága). Az õstermelõi igazolvány kiállításához szükséges nyomtatványok letölthetõk a NÉBIH honlapjáról.

 

A MEZÕGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 61/2013. (III. 22.) SZÁMÚ KÖZLEMÉNYEA fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeirõlA fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg 90%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a jelen közlemény mellékletét képezõ nyomtatványon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. A kifizetési kérelmet 2013. április 1. és 30. közötti idõszakban kell benyújtani.A KIFIZETÉSI KÉRELEMCSOMAG TARTALMA

A fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványa: D1028-02 Kifizetési kérelem 90% – Fõlap.

A kifizetési kérelem kötelezõen csatolandó melléklete: D0074-05 Igazolás egyéni vállalkozó mezõgazdasági tevékenységérõl.Azon támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelõi csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelõi csoporthoz, termelõi szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte, köteles a kifizetési kérelemhez a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban mûködõ elismert termelõi csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelõi csoport, termelõi szervezet által kiállított tagsági igazolást csatolni.A tagság igazolására kizárólag az alábbi nyomtatvány használható: D0068-03 Termelõi csoport/TÉSZ-tagság igazolása.

 

AZ MVH 60/2013. (III. 22.) SZÁMÚ KÖZLEMÉNYEA szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõlA BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE ÉS HELYE:

A támogatási rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a kifizetési kérelmet a 2013. április 1–30. közötti gyûjtési idõszakot követõen, 2013. május 1–15. között lehet benyújtani. A benyújtás helye: a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltség.A BENYÚJTÁS MÓDJA:

Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványokon, a vele szolgáltatási szerzõdést kötött TSZK-n keresztül kell benyújtania egy példányban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem elutasításra kerül, amennyiben az nem a TSZK-n keresztül kerül benyújtásra. A TSZK a vele szerzõdésben álló ügyfelek kérelmeit összesítve, a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeire postai úton nyújtja be. Az összesített kérelmeket összesítõvel együtt kell benyújtani. Az összesítõ és a formanyomtatványok a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (továbbiakban: NAKVI) (korábban: VM VKSZI) elektronikus rendszerébõl is nyomtathatók.

 

AZ MVH 58/2013. (III. 22.) SZÁMÚ KÖZLEMÉNYEAz Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján nyújtott kifizetés igénylésének feltételeirõlJelen közlemény az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján nyújtott támogatás kifizetése igénylésének részletes rendjét határozza meg, és a támogatás kifizetésének igényléséhez kapcsolódó formanyomtatványokat rendszeresíti.A KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A Vhr. 19. § (3) bekezdése alapján a kifizetési kérelemben a kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, melyeket a mûvelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményrõl az ügyfél nevére kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylatok igazolnak.A kifizetési kérelemben a már teljesített gazdasági eseményhez kapcsolódó elõlegszámlák csak a hozzájuk kapcsolódó pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak el.Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el.Csak a készpénzzel vagy banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként, más fizetési mód (árucsere, lízing) nem. Tehát csereszerzõdéses – ún. „kompenzációs” – számlák, illetve számlaösszegek (amikor az ügyfél a szállítóval szembeni kötelezettségét – akár részben vagy egészében – fennálló követelésének összevezetésével rendezi) és lízingkonstrukcióval érintett számlák sem szolgálhatnak a támogatás alapjául, az ilyen módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem állapítható meg.Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság 65/2011/EU rendeletének 30. cikkében foglaltak értelmében, amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által a kifizetési kérelemben elszámolni kívánt kiadások jogosultságának vizsgálata alapján megállapított támogatási összeget, az MVH a megállapított támogatási összeget csökkenti az igényelt és a megállapított támogatási összeg különbözetével.A KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

Kifizetési kérelem a támogatási rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott idõszakokban nyújtható be:

- 2013. április 1.–2013. június 30.,

- 2013. október 1.–2013. november 30.,

- 2014. április 1.–2014. május 30.

 

A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER 12/2013. (III. 5.) VM RENDELETEA tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének szabályairólA támogatási kérelmet évente május 15-ig a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon kell benyújtani.Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell:a, a tejnek felvásárló részére történõ értékesítése esetén a felvásárló által a tejtermelõre vonatkozóan a tejkvóta-rendelet szerinti jelentés adattartalmának megfelelõen kiállított igazolást, vagyb, a tejnek Magyarország területérõl értékesítés céljából történõ kiszállítása esetén a kiszállított tejmennyiségének és minõségének (zsírtartalmának) megállapítására alkalmas számlákon alapuló nyilatkozatot.

 Hegedûs Szilvia

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.nebih.gov.hu

www.agrarkamara.hu