MENÜ

InGene tenyésztési program - A házhoz vitt TOPIGS nukleusz genetika

Oldalszám: 135-138
2014.01.14.

Európa modern és hatékony nagyüzemi sertéstermelõi körében az elmúlt évtizedekben két rendszer alakult ki az árutermelõ sertéstelepek kocautánpótlásának biztosítása érdekében:

 

1. Az árutermelésre erõsen specializálódott üzemek egy része folyamatosan vásárolja a süldõutánpótlást a tenyészsüldõk elõállítására szakosodott törzstelepekrõl.2. A termelõk másik része saját maga állítja elõ a tenyészkoca utánpótlását, rendszerint úgy, hogy a kocaállománya egy részét tisztavérben tartja, és F-1 kocasüldõket állít be az árutermeléshez.

(Sajnos Magyarországon még napjainkban is találkozunk olyan üzemekkel, akik a hízók közül válogatják ki a kocautánpótlásnak valót, lemondva ezzel a genetika fejlesztésérõl, és megelégedve egy alacsonyabb, rendszerint 18–20 db/koca/év közötti vagy még ennél is kevesebb választott malaccal.)

 


 

 

Mindkét esetben a fenti érvek mindegyike nagyon fontos szempont egy sertéstelep kocautánpótlásának a megtervezésénél, és az ehhez szükséges stratégiai, gazdasági döntések meghozatala szempontjából. Az alábbiakban fontos kiemelni néhány dolgot anélkül, hogy bármelyik fenti módszer létjogosultságát megkérdõjeleznénk, vagy elõtérbe helyeznénk:1. A hatékony és versenyképes sertéshús-elõállítás alapja a jó genetika. Napjainkban, Európában az a termelõ tud versenyképesen termelni, aki képes 25–30 választott malacot elõállítani kocánként évente (1–2. ábra). Minden plusz választott malac kocánként kb. 5–8000 Ft-tal csökkenti a telep fajlagos önköltségét. A különbözõ genetikai konstrukciók között könnyen lehet 5–10 választott malac/koca/év eltérés. (Egy rossz minõségû és egy jó minõségû fiaztató például általában csak 1–1,5 malac/koca/év eltérést jelent, ami természetesen szintén nagyon sok.)

A TOPIGS-nál a kocánként elõállított malacok genetikai trendje 0,6 malaccal nõ évente. Létfontosságú tehát, hogy minden esetben korszerû genetikával, hatékonyan termeljünk, és folyamatosan bevigyük a genetikai fejlesztéseket a termelõ telepekre.

 


 

1. ábra: fejlõdés a TOPIGS kocák évenkénti malackibocsátásában

Nagyításhoz katt a képre

 

 

 


 

 

2. A magas állat-egészségügyi státusz létfontosságú a hatékony termelés és a termelés biztonsága szempontjából. Természetesen a legbiztonságosabb módszer az, ha a lehetõ legkisebbre csökkentjük (vagy megszüntetjük) az élõállatok behozatalát a telepre. Nagyon fontos szempont azonban az, hogy ezt úgy tegyük, hogy az ne gyakoroljon negatív hatást az elõzõ pontban említett genetikai fejlõdésre, és ne vezessen beltenyésztéshez.3. A veszély egy magas állat-egészségügyi státuszú törzsállományból történõ utánpótlás esetén a törzstelep megfelelõ folyamatos állat-egészségügyi ellenõrzése, megfelelõ karanténozási és adaptációs rend betartása esetén a minimálisra csökkenthetõ.4. A vásárolt tenyészsüldõk ára és a saját elõállítású tenyészsüldõk tényleges költsége között nincs nagy különbség. Különösképpen akkor nincs, ha figyelembe vesszük a saját elõállítás során felmerülõ egyéb költségeket és hozamkieséseket (plusz férõhely, kantartás, kanutánpótlás, munkaerõ, takarmány, az F-1 ártányok hizlalásának rosszabb hatékonysága, húskitermelése stb.)Reálisan, a döntés meghozatalában elsõsorban a 2. és 3. pontban említett genetikai és állat-egészségügyi szempontokat kell figyelembe venni.

A TOPIGS - Európa legnagyobb sertéstenyésztõ szervezete - InGene márkanévvel kidolgozott egy új tenyésztési-termelési programot, amely használatával a saját kocautánpótlást elõállító telepek részére biztosítja a genetikai fejlesztések folyamatos felhasználását a termelõk számára. Az InGene = In-house (házon belüli, saját telepi) nukleusz tenyésztési program házhoz viszi a legmagasabb szintû genetikát. 

AZ INGENE TENYÉSZTÉSI PROGRAM BIZTOSÍTJA A TERMELÕK SZÁMÁRA:- A legmodernebb TOPIGS koca vonalak használatát a termelõ telepeken.- Mindenkor a legújabb fejlesztésû TOPIGS koca vonalak dédszülõ-, nagyszülõ spermáinak használatát a TOPIGS-al kapcsolatban levõ mesterséges termékenyítõ állomásokról. (Az állomásokon lévõ dédszülõ és nagyszülõ törzskanok évente cserélõdnek!)- A legjobb teljesítményû TOPIGS terminál kanok spermáinak a használatát.- Folyamatos szaktanácsadás a sertéstenyésztéshez.- On-line kapcsolatot az IPG-vel, a hollandiai Beuningenben mûködõ Sertés Genetikai Intézettel (3. ábra), a telepen elõállított tenyészsüldõk korszerû és hatékony tenyészérték becslése, valamint a telepi kocautánpótlás megtervezése érdekében. A tenyészértékbecslés az IPG és a TOPIGS által továbbfejlesztett BLUP-módszerrel történik, ahol a tenyészérték megállapításához a saját teljesítmény- és az egyenes ági felmenõk adatain kívül felhasználják az IPG adatbázisában szereplõ több mint 25 000 000 regisztrált törzsállat közül az adott egyedoldalági rokonainak a teljesítményadatait is.

 


 

 

Az IPG központi számítógépe, a PIGBASE (4. ábra) adatbázisában 2011-re több mint 23 millió sertésrõl tárol információt. A rendszer 150 millió tenyészértékbecslést végez hetente, rendszeresen heti több mint 70 000 tenyésztési adatot küld vissza a telepekre e-mailben, ami a tenyészértékbecsléseken kívül a tiszta vérû vonalaknál a kocák egyedi párosítási tervét is tartalmazza.

 


 

4. ábra: a TOPIGS tenyésztési programjának alapja a világon egyedülálló PIGBASE

 

Ez segít a telepen a sertéstenyésztõ szakembereknek a korrekt szelekcióban, illetve megakadályozza a telepeken a beltenyésztést. A termelõ számára ezek a fontos tenyésztési információk teszik lehetõvé, hogy a törzstelepek, az InGene telepek, és az árutermelõ telepek sertéspopulációjának a genetikai teljesítõképessége folyamatosan fejlõdjön.Ezzel az árutermelõ telepek esetében is lehetõség nyílik a mindenkori genetikai fejlesztések legrövidebb idõn belüli hasznosítására, és a saját utánpótlás zavartalan biztosítására, idegenbõl hozott állatok beállítása nélkül. Az utóbbinak a telepek járványvédelme miatt van kiemelkedõ jelentõsége, mert ezáltal a fertõzések behurcolásának veszélyét a minimálisra lehet csökkenteni.

 A TOPIGS INGENE (IN-HOUSE NUKLEUSZ) TENYÉSZTÉSI PROGRAMJAAz 5. ábra az InGene tenyésztési rendszer sémáját mutatja be. A telepen lévõ kocák 10%-a nagyszülõ (GPS – Grand ParentSow), a 90%-a pedig szülõpár (PS – ParentSow) koca. A legjobb nagyszülõ kocákat tisztavérû tenyésztésre kell használni, míg a maradék nagyszülõ kocát szülõpár (PS) koca elõállítására. A termékenyítésekhez használt tisztavérû dédszülõ (GGPB; Grand Grand Parent Boar)-, nagyszülõ (GPB; Grand Parent Boar) és terminál (PB; Parent Boar) kanok spermáját mesterséges termékenyítõ állomásról kell használni.

 


Magyarországon a TOPIGS, a HAGE-TOPIGS Központi Kantelepérõl látja el kanspermával a partnereit. A kanok a TOPIGS franciaországi SPF nukleusz telepérõl származnak és homozigóta (NN) stresszmentes egyedek. A klimatizált levegõjû kantelepen a GPB- és GGPB-szintû kanokat évenként, a terminál kanokat legkésõbb másfél évenként cserélik. Ezzel a mindenkori genetikai fejlesztések a lehetõ legrövidebb idõn belül hasznosíthatók a partnerek telepi termelésében is.

 A TOPIGS INGENE RENDSZER ELÕNYEI:- Nincs függõség más termelõktõl.- Biztosítva van a telepi zártság, csak termékenyítõ anyag kerül be a telepre.- A süldõk optimális immunizálása/adaptációja a telepi mikroflórához.- Lehetõséget ad a kocasüldõk testre szabott szelekciójára.- Az adott telep, és világszerte más telepek által gyûjtött adatokból származó genetikai információkat hasznosítja.- Maximális genetikai elõrehaladást tesz lehetõvé a tenyésztési piramis csúcsáról származó genetika felhasználásával.- A tenyésztési szaktanácsadás felhasználóbarát integrálását élvezhetik a termelõk kocatartási rendszerükben.

 HOGYAN MÛKÖDIK A TOPIGS INGENE PROGRAM?Az InGene rendszerben történõ süldõ-elõállítás a TOPIGS teljes körû tenyésztési támogatását élvezi, beleértve a tenyészértékbecslést és a tisztavérû tenyésztésben használt kocák egyedi párosítási tervét is, ami a beltenyésztés megelõzését szolgálja.

Ez a nagyszülõ (GPS) kocák részére elektronikus (internet útján való) kétoldalú adatcserét igényel a hollandiai IPG központtal.Az elektronikus adatcserét valamelyik, a TOPIGS Electronic Data Interchange – EDI PIGS internetes adatcsere rendszerébe bekötött számítógépes telepirányítási program segítségével lehet bonyolítani, heti gyakorisággal. Ilyen program a holland AGROVISION cég FARM WIN, Pigmanager, vagy a TOPIGS Farm Everywhere, ill. a Pigsonline web használatú program.A TOPIGS szakemberei tevékenyen részt vesznek a rendszer tervezésében, betanításában, illetve a telepre való adaptálásában, és folyamatos szaktanácsadással segítik a rendszer zavartalan mûködését. Ennek része a kocák kiválogatása tenyésztési célra, valamint heti munkalisták készítése, a kocautánpótlás tervezése, a heti termékenyítések optimalizálása. Tevékenységük fontos része a management tanácsadás is – többek között – a telepi vakcinázásokkal, neveléssel,takarmányozással kapcsolatos kérdésekben.

 SZÁMÍTÓGÉPES SEGÍTSÉG A KOCAUTÁNPÓTLÁS TERVEZÉSÉBENAz InGene tenyésztési program tervezéséhez, a kocautánpótlás optimalizálásához és a heti termékenyítések monitorozásához a TOPIGS szakemberei számítógépes programot dolgoztak ki.A koca-utánpótlási javaslat (6. ábra) a telep valós termelési adatai alapján készül. Célja annak a kiszámítása, hogy hány koca termékenyítése szükséges a telep zavartalan utánpótlását biztosító tisztavérû és szaporító tenyésztéséhez.

 

 

 

 

6. ábra: számítógéppel készült utánpótlási javaslat TOPIGS InGene süldõ elõállításához

Nagyításhoz katt a képre

 

 


 

 

7. ábra: a heti termékenyítések számítógépes tervezése

és monitorozása TOPIGS InGene süldõ elõállításához

Nagyításhoz katt a képre

 

 


 


 

8. ábra: párosítási terv

Nagyításhoz katt a képekre

 

 

 A termékenyítések (7. ábra) és a tenyésztés monitorozásában, ellenõrzésében segít a párosítási terv (8. ábra), és az IPG rendszerébe folyamatosan küldött termelési adatok, amelyeket külön is kiértékelünk, hogy még alaposabban (9–10. ábra) tudjuk vizsgálni az adott telep tenyésztõi munkáját. Ezek felhasználásával készül el az InGene rendszer kiértékelõje (11. ábra), amely összefoglalva mutatja a legfontosabb információkat az adott telep tenyésztési eredményeinek aktuális állapotáról.

 


 

9. ábra: termékenyítési stratégia áttekintése

Nagyításhoz katt a képre

 

 


 

10. ábra: a használt fajtatiszta tenyészkanok tenyészértékének áttekintése

Nagyításhoz katt a képre

 

 


 

 

11. ábra: az InGene tenyésztési program monitorozása, adott telepen

Nagyításhoz katt a képre

 

 

PÁROSÍTÁSI TERV:A párosítási terv a beltenyésztés elkerülésére készítik. Tartalmazza az állomány tisztavérû koca- és kocasüldõ állományát. Az állomány legmagasabb tenyészértékével rendelkezõ állatokat külön „X”-el jelölik, figyelmeztetve a tenyésztõt, hogy a termékenyítések tervezésénél vegye figyelembe és fajtatiszta (GGPB) tenyészkannal termékenyítse az adott kocát, vagy kocasüldõt.A párosítási terv tartalmazza azokat a kanokat is, amelyeket az adott nõivarú állatnál nem szabad felhasználni, mivel rokonságban állnak egymással!A párosítási terv tartalmazza a várható fialásokat is. Minden információ rendelkezésre áll heti bontásban a már termékenyített állatokról. Ezek a következõk: várható fialás, a termékenyítõ kan száma, az alom keresztezési sémájának meghatározása, az alom várható tenyészérték indexe.Ezek az információk nélkülözhetetlenek a tenyésztés szempontjából, és segítik a tenyésztõi munkát.A párosítási tervet telepnagyságtól függõen heti vagy kétheti rendszerességgel küldik az IPG központjából a TOPIGS szaktanácsadók részére, akik segítenek a tenyésztõi munka végrehajtásában.

 

TERMÉKENYÍTÉSI STRATÉGIA:A termékenyítési stratégia áttekintésénél rendelkezésünkre állnak azok az információk, amelyek során figyelemmel kísérhetjük, hogy a telep a magas tenyésztési indexel rendelkezõ kocákat, kocasüldõket használták fajtatiszta tenyésztéshez.

 

KANHASZNÁLAT:Ebben a kiértékelõben elemezzük a kanhasználatot (egy évben hány kant használtak fel fajtatiszta termékenyítéshez). Vizsgáljuk a használt kanok apaságát és a tenyészértéküket. A használt kanokat egyedileg is kiértékeljük.

 

SZAPORODÁS-BIOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS:Ebben a kiértékelõben lehet elemezni a telepen lévõ tisztavérû és amennyiben vezetik, a telepen lévõ F-1 állomány szaporodás-biológiai eredményét. Az adatok rendelkezésre állnak havi lebontásban is, mert így sokkal alaposabban és részletesebben tudjuk vizsgálni az adott telep termelési eredményeit.

 

TENYÉSZTÉSI PROGRAM MONITOROZÁSA:

Ebben a kiértékelõben a beküldött adatok alapján értékeljük ki a telepek adott periódusban elért eredményeit. Az eredmények kiértékelésénél külön jelöljük azokat, amelyek nem felelnek meg (X), a jó eredményeket pipával jelöljük.Tenyésztõi munkánk eredményességét mutatja a TSI-index változásának alakulása 5 éves periódusban.

 


 

 

MILYEN FELTÉTELEK SZÜKSÉGESEK A TOPIGS INGENE PROGRAM BEVEZETÉSÉHEZ?Alapvetõ feltétel a telepi állomány megfelelõ, magas szintû állat-egészségügyi státusza. Bevezetéséhez megfelelõ létszámú, 300 kocánál nagyobb állomány szükséges. Meg kell gyõzõdni arról is, hogy a telepen rendelkezésre áll-e megfelelõ számú és szaktudású munkaerõ. Fontos a tenyésztés iránti érdeklõdés is, továbbá a tervezési és adminisztrációs fegyelem. Emellett szükség van megfelelõ számú süldõnevelési és hizlalási kapacitásra is.Csak a fenti feltételek teljesülése és a telepi viszonyok mindenre kiterjedõ, részletes elemzése után kezdeményezzük az InGene tenyésztési program bevezetését.

 TOPIGS Danubia Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. u. 277.

Tel.: +36-1/273-2960 

Fax: +36-1/273-2969

[email protected]

www.topigs.hu