MENÜ

Jogi tudnivalók: Főbb tudnivalók az egységes kérelemről

Oldalszám: 11
Dr. Bacskai Edina 2013.06.03.

2013. április 10. napjától megnyílt a lehetőség az egységes kérelem benyújtására. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet tartalmazza az alapvető jogi rendelkezéseket az egységes kérelemmel összefüggésben, a 66/2013. (IV. 10) MVH közlemény pedig rögzíti a részletszabályokat. Az egységes kérelmen nyújtható be az egységes területalapú és további 25 támogatási jogcímhez kapcsolódó támogatási igény. Attól függően, hogy milyen támogatási jogcímről van szó, támogatási vagy kifizetési kérelmet foglal magába az egységes kérelem.

Az egységes kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapus bejelentkezés után lehet kitölteni és beadni, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján lévő „e-Egységes kérelem” menüponton keresztül. Az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg annak egyes mellékleteit – ha jogszabály annak csatolását előírja – papír alapon, postai úton kell benyújtani az MVH-hoz, vagy az illetékes erdészeti hatósághoz.

A kérelem benyújtás határideje 2013. május 15. napja. A kérelemben változtatásokat ezen időpontig lehet szankciómentesen megtenni. Ha a kérelem május 15. napja után kerül beadásra, akkor már munkanaponként egy százalékkal csökken az elfogadott támogatási összeg. A 2013. június 9. – mivel ezen nap 2013-ban munkaszüneti napra esik, így ez a dátum június 10. – után beérkezett kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kérelmeken módosítást szankciómentesen a jogszabály szerint május 31-ig (idén június 2-ig) lehet végezni, ezután (június 10-ig) viszont már a támogatási összeg csökkentésével jár a módosítás.

A jogszabály szerint egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül.

Az ügyfél földhasználati jogosultságát az MVH jogosult vizsgálni. Jogszerű földhasználónak minősül az, aki

a földhasználati nyilvántartásba – amennyiben egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – a tárgyév június 9-i dátum szerinti állapotnak megfelelően földhasználóként bejegyzett ügyfél,

az az ügyfél, aki az adott földterület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre és – amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – a tárgyév június 9-én fennálló földhasználati jogosultságát igazoló egyéb okirattal rendelkezik, vagy

a közös tulajdonban álló földrészletek vonatkozásában az az ügyfél, aki az adott földterület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásba nem került bejegyzésre, de a használati megosztásra vonatkozó megállapodás vagy földhasználati rendre irányuló döntés hiányában – amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – a tárgyév június 9-én fennálló földhasználati jogosultságát igazoló, a földhasználat időtartamát, a használt terület azonosító adatait és nagyságát tartalmazó egyéb okirattal rendelkezik;

Felhívom a figyelmet, hogy a földhasználati bejegyzést 2013. június 9. napjáig rendezni kell, az ezt követően, akár visszamenőlegesen is bejegyzett földhasználatot nem fogadja el az MVH.

Ha a kérelmezett terület hasznosítása vonatkozásában az egységes kérelem benyújtását követően a hasznosító személye megváltozik, arról a terület új hasznosítója a változást követő tizenöt napon belül bejelentést köteles tenni az MVH által rendszeresített nyomtatványon. Továbbá a kérelmezőnek az egységes kérelemben szereplő bejelentett tábláin történt másodvetésről, annak megtörténtét követő tizenöt napon belül értesítenie kell az MVH-t az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen.

Az egységes kérelem kötelező tartalmát képező adatok, valamint az egységes kérelem adatainak igazolására szolgáló, az egységes kérelem mellékletét képező dokumentumok hiánypótlás tárgyai nem lehetnek.

Az egységes kérelemben meg kell jelölni a kérelmező által hasznosított összes támogatható és nem támogatható területet.

Az egységes kérelemmel egyidejűleg MePAR változásvezetési kérelem is beadható.

Bezárt fizikai blokkban szereplő támogatás alapjául szolgáló területre történő igénylés esetén a támogatás alapjául szolgáló területre egységes kérelmet és változásvezetési kérelmet az a nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül és a jogszerű földhasználat igazolására szolgáló okirat másolatát az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg elektronikus úton, vagy legkésőbb tárgyév június 9-ig (illetve idén június 10-ig) postai úton vagy személyesen benyújtja az MVH-hoz.

Főszabály, hogy az igénybe vehető támogatások alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehetők figyelembe az alábbi területek (az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként rendelkezhetnek):

repülőtér,

a védtöltés területe vagy egyéb terep feletti vízszintet tartó gát, és az épített műtárgy,

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 50. § (7) bekezdés a) pontja szerinti, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő „Állami terület 1.” megnevezésű művelés alól kivett terület, vagy az 50. § (8) bekezdés szerinti, a „honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület” megnevezésű művelés alól kivett terület, kivéve a földhasználati szerződés alapján hasznosított területeket, amelyeknek mezőgazdasági hasznosítása fizikailag is biztosított.  A kivételként meghatározott, művelés alól kivett területek esetében a jogszerű földhasználat a földhasználati nyilvántartásba való bejegyzés hiányában is megállapítható vagyonkezelői jog, vagy érvényes haszonbérleti szerződés megléte esetén.

A kérelmező helyett az általa meghatalmazott személy vagy technikai közreműködő is elvégezheti az eljárási cselekményeket.

A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett, elektronikus nyomtatványon kell meghatalmazni, aki ezek után a saját ügyfélkapuját használja az egyes eljárási cselekmények megtételére, amelyre a meghatalmazás kiterjed.

Az egységes kérelem benyújtásánál, valamint az adatváltozások, vis maior, adategyeztetés, és a terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre tett ügyféli észrevételek bejelentésénél kizárólag annak a kérelmezőnek az esetében járhat el technikai közreműködő, aki:

egységes kérelmet még nem nyújtott be,

természetes személy vagy

az egységes kérelem alapján a 2012. évben megállapított területe nem haladja meg az 50 hektárt.

Javaslom, hogy körültekintően töltsék ki kérelmüket, mivel nem megfelelő kérelmezés esetén a jogszabály által előírt határidők után nem módosítható a kérelem.

Dr. Bacskai Edina