MENÜ

Jogi tudnivalók

Oldalszám:
Dr. Bacskai Edina 2013.06.23.

Pályázatot az a természetes személy, önálló tevékenységet végző magánszemély, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet, egyház, települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás nyújthat be, amely fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS illetékességi területen.

A VM rendelet keretszabályai alapján a támogatható fejlesztések típusát alapvetően két csoportba oszthatjuk: a közösségi és a vállalkozási célú fejlesztésre, ezeken belül: építés, gépbeszerzés, eszközbeszerzés, rendezvény előkészítése és megvalósítása, képzés előkészítése és megvalósítása, tanulmánykészítés, marketing. Közösségi célú fejlesztés jogosultjainak köre a települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja, nonprofit szervezet, valamint az egyházak. Részükre a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a. A vállalkozási célú fejlesztések jogosultjai lehetnek a mikro-, kis- és középvállalkozások, természetes személyek, amennyiben vállalják, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba vetetik magukat, illetve ha a pályázattal érintett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszik az egyéni vállalkozói tevékenységek közé, továbbá a mezőgazdasági őstermelők, amennyiben a pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul. Részükre a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 60–65%-a.

A vállalkozási célú fejlesztések között nem jogosult támogatásra bányászat, kőfejtési tevékenység, a gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem, a nagykereskedelemi tevékenység (kivéve: jármű, motorkerékpár), a pénzügyi, biztosítási tevékenység, az ingatlan-ügyletek, a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás, az oktatási tevékenység (kivéve 85.5 Egyéb oktatás), a mezőgazdasági gépkölcsönzés, a halgazdálkodás, a szárazföldi, csővezetékes szállítás, a vízi és légi szállítás. 

Pályázatot a vonatkozó 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet szabályai szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH). A benyújtási időszak: 2013. június 17-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18 óráig. Pályázat kizárólag a lakóhely vagy tartózkodási hely, székhely, telephely, fióktelep szerinti LEADER HACS (a továbbiakban: Akciócsoport) illetékességi területén megvalósuló tevékenységekre nyújtható be. Az illetékes Akciócsoport a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet melléklete alapján azonosítható be. A támogatható tevékenységek körét a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia részét képező LEADER Intézkedési Tervben teszik közé. Az illetékes Akciócsoport az Irányító Hatóság által jóváhagyott LEADER Intézkedési Tervét, valamint a Helyi Bíráló Bizottság (a továbbiakban: HBB) eljárásrendjét legkésőbb a támogatási időszak kezdetét megelőző tizedik napon köteles közzétenni a honlapján. Tehát a pályázat összeállítása előtt mindenképp tájékozódni szükséges az illetékes Akciócsoportnál a támogatható projektek köréről, előfordulhat ugyanis, hogy nem nyújtható be minden, a VM rendelet által támogathatónak minősülő intézkedésre pályázat. Ez akciócsoportonként eltérő is lehet, éppúgy, mint a rendelkezésre álló keretösszeg.

 

Amennyiben a pályázó korábban még nem nyújtott be kérelmet vagy pályázatot az MVH-hoz, akkor a G0001 jelű formanyomtatványon, az illetékes MVH kirendeltséghez való benyújtással regisztrációs számot kell igényelnie, továbbá rendelkeznie kell aktív ügyfélkapu eléréssel, mely az illetékes okmányirodánál igényelhető. Mivel ügyfélkapu-belépéssel csak természetes személy rendelkezhet, ezért nem természetes személy pályázóknak az ügyfélkapus feltöltés miatt gondoskodni kell egy magánszemélyről, aki gondoskodik szintén ügyfélregisztrációs számról, ügyfélkapuról, és egy MVH-s jelszóigénylésről, mely a G946 jelű formanyomtatványon, az illetékes MVH kirendeltséghez való benyújtással igényelhető. Miután az MVH-s jelszó rendelkezésre áll, el kell végezni a meghatalmazás elektronikus felületen való kitöltését. A meghatalmazás elektronikus kitöltését és beadását követően papíralapon is továbbítani kell az MVH illetékes megyei kirendeltségre postai úton vagy személyesen.

 

A sikeres pályázathoz az alábbi technikai jellegű, ámde fontos információkat érdemes még szem előtt tartani. A pályázat a benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig nyújtható be. Az időkorlát túllépését követően a megkezdett pályázat tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be, újabb belépés szükséges, melyet követően a pályázat – az újabb belépést követő ötödik nap végéig – benyújtható. A pályázatban szereplő adatokra, a pályázathoz csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag a benyújtást követő öt napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő. A pályázat benyújtási időpontja az utolsó módosítás időpontja. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásnak helye nincs, bármely hiányosság esetén a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A bírálat során fontos szerepe van az Akciócsoportoknak, a pályázat benyújtásának feltétele ugyanis a HBB által kiállított támogató nyilatkozat, amelyet a HBB egyaránt megküld a pályázó és az MVH részére. A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

A benyújtott projekt adatlapon a munkaszervezet formai ellenőrzést végez, azaz azt vizsgálja, hogy a benyújtott projekt adatlap tartalmazza-e azokat az információkat, amelyek segítségével a HBB megállapíthatja, hogy a projektjavaslat illeszkedik-e a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához. Az egyszeri hiánypótlás lehetősége ebben a szakaszban biztosított, a hiánypótlás teljesítésére a kézhezvételt követően 5 munkanap áll rendelkezésre. A HBB azt vizsgálja, hogy a javaslat illeszkedi-e a LEADER Intézkedési Terv célrendszerébe, valamint az intézkedések kritériumaihoz.Amennyiben a javaslat nem illeszkedik a LEADER Intézkedési Terv célrendszerébe, elutasító nyilatkozatot állít ki. Az elutasítást követően a projektjavaslat átdolgozást követően ismét benyújtható.

Amennyiben a javaslat illeszkedik a LEADER Intézkedési Terv célrendszerébe, Támogató nyilatkozatot állít ki. Kizárólag a HBB által kiállított Támogató nyilatkozat birtokában lehetséges a LEADER pályázatok elektronikus feltöltése.

Elképzelhető, hogy a fenti információk alapján bonyolultnak tűnik a támogatáshoz jutás lehetősége, ám érdemes megfontolni, mert – az Intézkedési terv tartalmától függően – egy jó projekttervvel támogatási forráshoz lehet hozzájutni saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre.

 

Dr. Bacskai Edina