MENÜ

Aktuális támogatások augusztusban

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2013.08.09.

- A mezőgazdasági termelőknek, vállalkozásoknak a Nemzeti Agrárkamarának a 2013. évi kamarai tagsági díjat 2013. év augusztus 31-ig kell átutalni vagy csekken befizetni.

- Biztosítási szerződés beküldéséről

* A mezőgazdasági termelőnek a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződés ajánlati nyomtatványát és kötvénymásolatát egy példányban postai úton vagy személyesen a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez kell benyújtania. A szerződés másolatának benyújtási határideje: 2013. augusztus 31.

* Amennyiben a szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, akkor a biztosított mezőgazdasági termelőnek e közlemény 1. számú mellékletében szereplő nyomtatványon meghatalmazást kell adnia a szerződő fél részére az általa választott biztosítási típus megkötésére, és a meghatalmazást egy példányban a szerződés ajánlati nyomtatványa és kötvénymásolatához egyidejűleg csatolva (egy borítékban) kell postai úton megküldenie vagy személyesen benyújtania a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre.

A szerződés másolatának és az egyidejűleg csatolt meghatalmazás benyújtásának határideje: 2013. augusztus 31.

7 AKTUALIS TAMOGATAS

A vidékfejlesztési miniszter 62/2013. (VII. 24.) VM rendelete

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

A támogatás jellege és célterületei

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát, az Irányító Hatóság által legkésőbb jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg IH-közleményben közzétett, a jogcím vonatkozásában lezárt gépkatalógusban meghatározott kódok alapján azonosítható kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzésére. Kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatóak, amelyek teljesítménye legfeljebb 75 kW.

A támogatható gépek, technológiai berendezések listáját az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 168/2013. (VII. 25.) közleményének 1. számú melléklete tartalmazza.

 

A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki

a) Vhr. 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, és

b) akinek az 1. mellékletben feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.

 

1. Az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül köteles

a, az első kifizetési kérelmet benyújtani, és

b, a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.

2. Mentesül az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltak alól, ha a támogatási kérelemre hozott határozatban kizárólag egy darab gép került jóváhagyásra, és a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 1 hónapon belül az MVH részére megküldi a szállító által kiállított visszaigazolást arról, hogy a megrendelést a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül miért nem tudja és ezentúl mikorra tudja teljesíteni.

3. A (2) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén is köteles az ügyfél a kifizetési kérelmét legkésőbb 2015. január 31-ig benyújtani és a műveletet a 3. § (7) bekezdésében foglalt határidőig megvalósítani.

4. Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.

5. Az ügyfél köteles a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a kertészeti tevékenysége keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyén üzemeltetni

a, a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatott átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást is figyelembe véve – az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani,

b, az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt, illetve induló vállalkozás esetén a 3. § (5) bekezdésében foglalt időponttól kezdődően az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartani.

6. Az (5) bekezdés a) pontja szerinti üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.

7. Az 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nagy értékű gépbeszerzésre irányuló támogatási kérelem esetén kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek – a 3. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés mellett – a támogatási kérelmére az értékelés során adott pontszám a 2. mellékletben meghatározott szempontok alapján megadott összpontszámból legalább a 21 pontot eléri.

8. A művelet e rendelet hatálybalépésének időpontjától az ügyfél saját felelősségére megkezdhető.

A támogatási kérelem benyújtása

(2) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2013. augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18-án 18 óráig lehet benyújtani.

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

(4) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Amennyiben az ügyfél az öt napos időkorlátot túllépi, úgy a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH-közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be. A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem módosításának nincs helye.

 

 

Az MVH 116/2013. (VII. 22.) számú közleménye

A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok a következők.

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. A benyújtás ideje: 2013. augusztus 1.–december 31.   

       

Hegedűs Szilvia

Forrás:

www.mvh.gov.hu 

www.nebih.gov.hu

 www.agrarkamara.hu